Gå til listen over lokalforeninger

Grænseforeningen Skjern - Tarm og Videbækegnen

Hængebro over Skjern Å. Foto: Wikimedia Commons

Engager dig i Grænseforeningen i dit lokalområde.

Vi mener, at erfaringerne fra det dansk-tyske grænseland, hvor man er gået fra fjendskab til venskab, er afgørende for dansk demokrati og mødet mellem kulturer. Derfor arrangerer vi aktiviteter, foredrag og udflugter for at blive klogere på grænselandet. Her skaber vi et lokalt fællesskab, der knytter bånd til det danske mindretal syd for grænsen.

Vi glæder os til at se dig til et af vores arrangementer, som du kan få overblik over her på siden.

Grænseforeningen for Skjern, Tarm og Videbækegnen blev stiftet den 30. september 1930.

Bo Trelborg

Formand- kasserer
Engdraget 3, 6880 Tarm
Tlf. 51 92 09 00
bo.trelborg@gmail.com

Hans Platz Hansen

Næstformand
Tinghedevej 3, Lyne
Tlf. 7525 0213
hplatz@outlook.com

Lene Mose Nielsen

Sekretær
Bjørslevvej 10, 6920 Videbæk
Tlf. 23 25 04 69
lmose@post.tele.dk         

Jonna Trelborg

Kaffe
Engdraget 3, 6880 Tarm
Tlf. 5194 9379
bo.trelborg@gmail.com

Hermod Folke Hansen

Hjemmeside og medlemskartotek
Nørremarksvej 4, 6880 Tarm
Tlf. 97 37 31 63
hermod@dadlnet.dk

Poul Erik Strømø

Presse
Svalevej 9, 6880 Tarm
Tlf. 97 37 31 63
pest@outlook.dk

Karl Aage Pedersen

Bestyrelsesmedlem
Bredgade 86B, Videbæk
Tlf. 2043 1262
bredgade86b@hotmail.com

Erna Kristiansen

Bestyrelsesmedlem
Klostermarken 63, Skjern
Tlf. 2360 3631
e-kristiansen@skjern-net.dk

Klaus Jensen

Bestyrelsesmedlem
Holstebrovej 20, Spjald
Tlf. 9738 4247
grontoft@mvb.net

Grænseforeningen for Skjern, Tarm og Videbækegnen

Vedtægter

§ 1. Foreningen er tilsluttet Grænseforeningen og arbejder i overensstemmelse med Grænseforeningens vedtægter.

§ 2. Foreningen har hjemsted i Skjern, Tarm og Videbækområdet

§ 3. Foreningens formål er at virke til støtte for danskheden i grænselandet, særligt i Sydslesvig, samt støtte og udbrede kendskabet til grænselandets forhold.

§ 4. Som medlem kan optages enhver, der godkender foreningens vedtægter.

§5. Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

§6. Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 – 9 medlemmer. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling, der afholdes inden udgangen af april måned.

§ 7. Snarest efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Endvidere udvælger bestyrelsen personer til diverse hverv, enten af egen midte eller blandt foreningens øvrige medlemmer.

§ 8. Det årlige bestyrelsesvalg indberettes straks til Grænseforeningen.

§ 9. Formanden indkalder med mindst 8 dages varsel til den årlige generalforsamling og er forpligtet til i øvrigt at indkalde til generalforsamling, når mindst 15 medlemmer kræver det skriftligt. Indkaldelsen skal ske senest 14 dage efter det fremsatte krav. Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt direkte til medlemmerne eller annonceres i dagspressen. Indkaldelsen skal som minimum indeholde oplysninger om evt. særlige punker på dagsordenen.

§ 10. Dagsordenen for den årlige ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om årets arbejde
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
4. Kontingent
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
6. Valg af revisorer
7. Forslag til det kommende års arbejde
8. Eventuelt

§ 11. Alle valg på en generalforsamling sker ved simpelt stemmeflertal blandt de mødte medlemmer. Det samme gælder ved andre beslutninger. Bestyrelsesmedlemmer er valgt for 2 år og afgår på skift. Øvrige valg er for 1 år.

§ 12. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære årlige generalforsamling, skal være formanden i hænde senest den 1. februar.

§ 13. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte han finder det formålstjenligt, og skal gøre det, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

§14. Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden sammen med kassereren eller et andet medlem af bestyrelsen. § 15. Der føres protokol over generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

§ 16. Foreningen indsender hvert år inden den 15. maj en beretning til Grænseforeningen om arbejdet i det forløbne år.

§ 17. Foreningen afregner hvert år inden den 15. maj et kontingent til Grænseforeningen. Kontingentet fastsættes af Grænseforeningens ordinære sendemandsmøde. Foreningen afregner hvert år et kontingent til Amtskredsen (Kreds 21), fastsat af Amtskredsens bestyrelse.

§ 18. Foreningens regnskabsår er fra den 1. januar til den 31. december.

§ 19. Foreningen sender sendemænd til Grænseforeningens sendemandsmøder i henhold til Grænseforeningens vedtægter.

§ 20. Foreningen kan udmelde sig af Grænseforeningen i henhold til Grænseforeningens vedtægter

§ 21. Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, indkaldt til formålet. Efter opløsningen tilfalder foreningens midler og ejendele Grænseforeningen.

Vedtaget på generalforsamlingen den 18. april 1998. Rettet den 22. april 2006 og den 19. marts 2016