Gå til listen over lokalforeninger

Grænseforeningen Tønder

Schackenborg Slot. Foto: Wikimedia Commons

Engager dig i Grænseforeningen i dit lokalområde.

Vi mener, at erfaringerne fra det dansk-tyske grænseland, hvor man er gået fra fjendskab til venskab, er afgørende for dansk demokrati og mødet mellem kulturer. Derfor arrangerer vi aktiviteter, foredrag og udflugter for at blive klogere på grænselandet. Her skaber vi et lokalt fællesskab, der knytter bånd til det danske mindretal syd for grænsen.

Vi glæder os til at se dig til et af vores arrangementer, som du kan få overblik over her på siden.

Tønder Amts Grænseforening blev stiftet den 22. maj 1923.

Marie Stamp

Formand
Ullerupvej 86, 6780 Skærbæk 
Tlf. 20 74 60 88
stamp.marie02@gmail.com

Torben Ravn

Næstformand
Mårbækvej 2, 6240 Løgumkloster
Tlf. 21 43 23 90
torbenravn@bbsyd.dk

Niels Juul Lauridsen

Kasserer
Elmevej 13, 6520 Toftlund
Tlf. 24 61 97 13
njl@mail-online.dk

Birthe Frikke

Bestyrelsesmedlem
Højbjergvej 5, 6520 Toftlund
Tlf. 21 44 11 43
bfrikke@os.dk

Mogens Andersen

Bestyrelsesmedlem
Rangstrupvej 20, 6534 Agerskov
sandersen745@gmail.com

Ingeborg Dahlmann

Bestyrelsesmedlem
Burkal Kirkevej 49, 6372 Bylderup-Bov
ihd@stofanet.dk

Eva Dahlmann

Bestyrelsesmedlem
Rylen 37, 6270 Tønder
evamardahl@gmail.com

Tønder Amts Grænseforening

Vedtægter

§1 Foreningens navn er Tønder Amts Grænseforening og dens hjemsted er Tønder Kommune.

§2
Stk. 1. Foreningens formål er at støtte danskheden i grænselandet, særligt syd for grænsen, og at udbrede kendskabet til grænselandets forhold samt at bevare og styrke dansk sprog og kultur.

Stk. 2. Foreningen har også til formål at styrke samarbejdet med Sydslesvigsk Forening i Sydtønder Amt.

§3
Stk. 1. Som medlem kan optages enhver, når de vedkender sig foreningens formål og nærværende vedtægter.

Stk. 2. Foreningens bestyrelse kan udelukke et medlem, når der findes grund der til. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§4
Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordiner generalforsamting afholdes i marts eller april måned. Den indkaldes ved udsendelse af foreningens årsprogram samt med angivelse af dagsorden ved en annonce i en lokal avis med mindst 10 dages varsel.

Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal vare formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3. En lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt flertal ( over halvdelen af de afgivne stemmer, - blanke stemmer tæller ikke med i afgørelsen). Ved vedtægtsændringer samt ved behandling af anke fra et udelukket medlem kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 5. Der føres en protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af generalforsamlingens dirigent og har dermed juridisk gyldighed. §5 Den ordinere generalforsamling afholdes efter følgende dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, som tages til efterretning. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Orientering om årets budget og om fastsættelse af kontingent. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt.

§6 Stk. 1. Ekstraordiner generalforsamling skal holdes, når flertallet af bestyrelsens medlemmer finder det nødvendigt eller når mindst 25 medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Stk. 2. Ekstraordiner generalforsamling skal holdes senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget. Der indkaldes ved annonce i en lokal ugeavis med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

§7
Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges for 2 år med formand og 2 bestyrelsesmedlemmer i de lige år og 4 bestyrelsesmedlemmer i de ulige år.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsatter selv sin forretningsorden og fordeler selv opgaverne ud fra de givne behov.

Stk. 3. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, - dog ved vidtgående beslutninger af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Stk. 4. Vedtagelse i bestyrelsen kræver at over halvdelen af bestyrelsen er mødt og stemmer for forslaget.

Stk. 5. Der føres løbende protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen godkendes ved næstfolgende bestyrelsesmøde.

§8 Den til foreningens drift fornødne kapital tilvejebringes ved kontingent fra medlemmerne, tilskud fra offentlige myndigheder, private institutioner, fonde og legater samt gaver eller tilskud fra private personer, organisationer og virksomheder eller Grænseforeningen på landsplan.

§9
Stk. 1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Stk. 2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.

Stk. 3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§10
Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret og senest d. 15. februar afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisionen. Stk. 2. Revisionen består af 1 person, der er på valg hvert år.

§11
Stk. 1. Beslutning om foreningens ophør kan kun træffes på en med det formål indkaldt generalforsamling. Vedtagelse skal ske med 2/3 majoritet af de afgivne gyldige stemmer.

Stk. 2. I tilfælde af foreningens ophør træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle formue, der dog under alle omstændigheder skal anvendes til almene formål afstemt med foreningens formål.

Stk. 3. Foreningens bestyrelse kan ikke træde tilbage før afviklingen af formue m.m. er effektueret.

 

Således vedtaget som nye vedtagter for Tønder Amts Grænseforening d. 19. april 2012.