Gå til listen over genforeningssten

Testrup Højskole

Søndag, den 29. juni 1924 blev obelisken i Testrup Højskole afsløret. De 4 sider bærer indskrifter. I forbindelse med julen 1923 havde højskoleforstander Kr. Taarup sendt en henvendelse til alle tidligere elever, hvis adresse man kendte, med følgende ordlyd: "Om alt gaar vel, er det vor agt til sommer at rejse en granitobelisk, 5 alen høj, som genforeningsminde i højskolens have. Afsløringen finder sted ved elevmødet søndag den 29. juni, hvortil du venligst indbydes.

En indskrift paa obelisken vil fortælle, at den er rejst af højskolen og elevforeningen. "Vi opfordrer dig til at være med til at rejse dette minde ved at give et bidrag dertil efter lyst og ævne".  Udgifterne vil blive omtrent 1000 kr. Bidrag sendes snarest til Testrup højskole pr. Maarslet." I alt indkom 914 kr.

Monumentet og dets rejsning og ordningen af pladsen kostede 1.666 kr og højskoleforstanderen på skolens vegne gav 752 kr. Den 23. april 1924 blev grundstenen nedlagt ved en lille højtidelighed, og højskoleforstanderen nedsatte i sokkelen en forseglet urne indeholdende et dokument med følgende ordlyd: "D e t t e g e n f o r e n i n g s m i n d e blev rejst af Testrup folkehøjskole og mange gamle Testrupelever i aaret 1924 - tresaaret efter 1864, da Danmark led sit smærtelige tab, og tiaaret efter 1914, da den verdenskrig begyndte, som ogsaa førte til det danske Sønderjyllands genforening med moderlandet.

Planen til dets rejsning, saavel som til dets form og indskrifternes indhold, blev givet af skolens forstander, Kr. Taarup, og hustru, fru Anna Taarup. Indskrifterne blev tegnet af maleren Harald Munk, Holbæk. Stenhuggerarbejdet er udført i firmaet Chr. Christensens sten, og billedhuggeretablissement, Aarhus (ved S. K. Christensen), hvor ogsaa indskrifterne blev hugget (af S. Due).

Støbningen af cementgrunden og indmuringen af stenene i trappen udførtes af murermester R. S. Lisbjerg, Maarslet. Afsløringen fandt sted ved elevmødet den 29. Juni 1924, mens lærer Stenshøj, Langballe, var formand for "Elevforeningen for Testrup folkehøjskole". - - Gid kommende slægter vil frede om dette minde og være modtagelig for dets tale om de Danskes trofasthed og om Guds almagt! 23/4 1924 Kr. Taarup."

Obelisken står på en lille trappe med to trin. Nederste trin/fundamentet måler 1,9 x 1,9 m. Trappen er 0,45 m. høj. Obelisken er af lys granit og består af tre sektioner oven på hinanden. Den måler ca. 0,7 m. i bredden og 0,7 m. i tykkelsen. Den er ca. 3,1 m. høj – inklusive sokkel 3,55 m. Obelisken er udsmykket med et lille blomsterornament på hver side.