Gå til leksikonoversigt

Sydslesvigudvalget

Begreber

Udvalg nedsat af Folketinget som forestår fordelingen og administrationen af den danske stats tilskud på ca. 600 mio. kr. til det danske mindretalsarbejde i Sydslesvig. Undervisningsministeriets og udvalgets forvaltning af tilskudsmidlerne blev i foråret 2009 genstand for kritik fra Rigsrevisorerne, hvilket førte til en ny lov om tilskud til det danske mindretal i Sydslesvig, den såkaldte Sydslesviglov, som trådte i kraft den 1. april 2010.

Se aktuelle detaljer på Sydslesvigudvalgets hjemmeside.

Der kan være forvirring om udvalgets rette navn. Ind til den 1. april 2010 hed udvalget formelt "Udvalget vedrørende Danske Kulturelle Anliggender i Sydslesvig", mens det i daglig tale blev kaldt Femmands- eller Seksmandsudvalget, afhængigt af antallet af medlemmer. I Sydslesvigloven benævnes udvalget Sydslesvigudvalget. Udvalget har pr. 5. januar 2023 følgende sammensætning:

  • Benny Engelbrecht, Socialdemokratiet
  • Henrik Dam Kristensen, Socialdemokratiet
  • Anni Matthiesen, Venstre
  • Henrik Frandsen, Moderaterne
  • Patrick Culmsee Bryhl Madsen, Danmarksdemokraterne
  • Niels Flemming Hansen, Det konservative Folkeparti
  • Christian Juhl, Enhedslisten​​​​​​
     

Der var frem til og med 2009 tradition for, at Grænseforeningens formand og generalsekretær deltog i Sydslesvigudvalgets møder som observatører. Denne tradition ophørte med Sydslesviglovens ikrafttræden den 1. april 2010. Den nye lov betød også, at den praksis, hvor Grænseforeningen formidlede en del af statstilskuddet (i 2009 ca. 83 mio. kr.) videre til det danske mindretal, ophørte. Ordningen stammede helt tilbage fra 1920, da det ikke kunne accepteres, at den ene stat støttede en bestemt folkegruppe i den anden stat. Pengene blev derfor formidlet via Grænseforeningen.

Udvalget er et regeringsudvalg, og beskikkelsen af medlemmerne foretages for tiden af kulturministeren.

I perioden 1974 til 2010 blev pladserne i udvalget fordelt efter det princip, at de af Folketingets partier, der uden at indgå valgforbund med andre partier har tilstrækkelig mange mandater til at få sæde i Finansudvalget, også har ret til at udpege et medlem af Sydslesvigudvalget. Ved Sydslesviglovens ikrafttrædelse sammensættes udvalget efter den d'Honske metode. Efter en lovændring i 2016 er antallet medlemmer udvidet til syv. Af lovens bemærkninger fremgår, "at de store partier forventes at overdrage deres ekstra pladser til mindre partier, således at flest muligt af Folketingets partier er repræsenteret i udvalget. Dette træder i kraft efter førstkommende folketingsvalg".

Bevillingen fordeler sig som drifts-, anlægs- og projekttilskud, hvoraf driftstilskuddene udgør langt hovedparten. Alle tilskud bevilges af Sydslesvigudvalget.

Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig og Dansk kirke i Sydslesvig får dog deres tilskud fra henholdsvis Socialministeriet og fra Kirkeministeriet, men begge institutioner forelægger deres budgetter til årlig udtalelse i Sydslesvigudvalget.

Sydslesvigudvalgets historie

Udvalget blev på statsminister Niels Neergaards foranledning første gang nedsat i foråret 1921 under navnet "Udvalget til fordeling af bevillingerne til støtte for dansk sprog og kultur i udlandet" og kaldtes kort "Statsudvalget". Udvalget havde tre medlemmer, nemlig som formand venstremanden, landstingsmedlem Hans Jefsen Christensen, folketingsmand Holger Andersen (repræsentant for De Konservative) og amtsskolekonsulent Nicolai Svendsen, Tønder, som særlig sagkyndig i skolespørgsmål. Der var enighed om, at statsstøtten alene skulle gå til støtte for dansk sprog og kultur i 2. afstemningszone, som stort set svarede til Flensborg og Sydtønder amter. Dansk sprog og kultur i området syd herfor måtte private tage sig af, hvilket derfor blev en overordentlig vigtig opgave for især Grænseforeningen.

For at sikre størst mulig bredde i udvalget blev Socialdemokratiet og De Radikale i foråret 1922 opfordret til at vælge hver en repræsentant til udvalget. Socialdemokratiet udpegede I.P. Nielsen og de radikale valgte landstingsmedlem Gunnar Fog-Petersen.

Hans Jefsen Christensen var formand for udvalget helt frem til sin død 1956. Han var også formand for Sønderjysk Skoleforening, der i samme periode formidlede en del af statsstøtten til Sydslesvig, nemlig midler til støtte for unge sydslesvigeres skoleophold på efterskoler, højskoler m.fl.

Efter Jefsen Christensens død blev udvalget i december 1956 reorganiseret og kom nu til at hedde "Undervisningsministeriets rådgivende udvalg vedrørende danske kulturelle anliggender i Sydslesvig". Udvalget fik samme opgaver som i det tidligere "Statsudvalg", men området blev nu udvidet til også at omfatte Husum og Ejdersted amter (til den såkaldte Sli-Danevirke linje), hvor især Grænseforeningen havde været aktiv, mens danske aktiviteter i områderne syd herfor og langs Ejderen fortsat ikke kunne få statsstøtte. I dette område engagerede især Slesvig-Ligaen og Ejderindsamlingen under ledelse af professor Hansen-Larsen samt A.P. Møller Fonden sig. Disse ydede afgørende økonomisk bidrag til skolerne i Rendsborg, Drage og Vestermølle. Først fra 1969, da disse skoler kom under Dansk Skoleforening, kunne de få støtte fra den danske stat.

Siden 1974 blev pladserne i udvalget som nævnt fordelt efter det princip, at de af Folketingets partier, der uden at indgå valgforbund med andre partier havde tilstrækkelig mange mandater til at få sæde i Finansudvalget, også havde ret til at udpege et medlem af Seksmandsudvalget. Efter 2016 besættes Sydslesvigudvalget med en repræsentant for hver af de syv største partier.

Der har været en stærk kontinuitet i udvalget. Flere har således været medlemmer i mere end 20 år. Det gælder Peter Gorrsen (udpeget af Socialdemokratiet i perioden 1956-1988), Peter Sønderby (udpeget af Venstre i perioden 1980-2002), Erik Haunstrup Clemmensen (udpeget af Det konservative Folkeparti i perioden 1961-1994) samt udvalgets sekretær i perioden 1981 til 2004 Carl Erik Lautrup og Claudi Westh (medlem 1957-1977).

Sydslesvigudvalgets (tidligere Fem- eller Seksmandsudvalgets) formænd:
1956-1957:   Jørgen Jørgensen
1957-1988:   Peter Gorrsen
1988-1994:   Peter Sønderby
1994-2002:   J.K. Hansen
2002-2004:   Eva Kjer Hansen
2004-2011:   Kim Andersen
2011-2014:   Benny Engelbrecht
2014:            Henrik Dam Kristensen
2014-2015:   Troels Ravn 
2015-2017:   Kim Andersen
2017- 2019:  Anni Matthiesen
2020-2023:   Christian Juhl
2023-            Benny Engelbrecht

Sydslesvigudvalgets sekretærer:
1956-1965: Palle Boelskov.
1965-1981: V. Martensen-Larsen.
1981-2004: Carl Erik Lautrup.
2004-2009: Henrik Tauber.
2009-          Steffen Bang

Kontaktoplysninger:

Chefkonsulent Steffen Bang
Kulturministeriet
Sydslesvigsekretariatet
Kulturministeriets Departement
Nybrogade 2
1203 København K

https://kum.dk/kulturomraader/det-dansk-tyske-graenseland/sydslesvigudvalget
tlf.  +45 22 79 37 28
e-post: sbp@kum.dk