Vigtige møder

Her kan du læse om lokalforeningsmøder, Sendemandsmødet og andre vigtige møder. 

Sendemandsmøde 2019

På Sendemandsmødet, der er Grænseforeningens øverste myndighed, vælges foreningens formand og bestyrelse.

Foto: Lars Salomonsen

Lokalforeningsmøder

Alle lokalforeninger inviteres til lokalforeningsmøde to gange årligt hhv. øst for Storebælt og vest for Storebælt. Møderne har til formål at styrke forbindelsen mellem på den ene side Grænseforeningens ledelse og sekretariat og på den anden side lokalforeningernes formænd og bestyrelsesmedlemmer. Grænseforeningens formand og en række af sekretariatets medarbejdere deltager, og der er mulighed for at drøfte organisatoriske og praktiske emner i foreningsarbejdet.

Sendemandsmødet

På Sendemandsmødet, der er Grænseforeningens øverste myndighed, vælges foreningens formand og bestyrelse. Sendemandsmødet, afholdes årligt i perioden 15. april til 31. maj. Hvis en lokalforening ønsker et punkt optaget på Sendemandsmødets dagsorden, skal sekretariatet have besked herom senest 8 uger før Sendemandsmødet. Den samme tidsfrist gælder, hvis en lokalforening ønsker at opstille kandidater til formandsvalg eller bestyrelsesvalg. Der opfordres til, at flest mulige af lokalforeningens medlemmer deltager i Sendemandsmødet. Indbydelse til Sendemandsmødet med program, dagsorden osv. udsendes til lokalforeningen senest 5 uger før Sendemandsmødet og offentliggøres også på foreningens hjemmeside. Se § 18 og § 19 i Grænseforeningens vedtægter.

Møder i formandskab og bestyrelse

Grænseforeningens formand og to næstformænd udgør formandskabet, som forbereder bestyrelsens møder. Referater af formandskabets møder udsendes til bestyrelsens medlemmer, men offentliggøres ikke. Referater fra bestyrelsesmøder offentliggøres heller ikke. Du kan henvende dig til sekretariatet, hvis du ønsker indsigt i et eller flere referater. Klik på linkene nedenfor, hvis du vil finde en oversigt over bestyrelsen, Grænseforeningens vedtægter, strategi handlingsplan og årsregnskab.