Gå til leksikonoversigt

Als-Ærø Bispedømme/Stift

Steder

Als og Ærø hørte til hertugdømmet Slesvig, men var samtidig del af Odense Bispedømme med dansk kirke- og skolevæsen. Sønderborg og Kegnæs hørte dog fra 1584 til Slesvig Stift pga. et privilegium til hertug Hans den Yngre. I begyndelsen af 1800-tallet ønskede den danske regering at forenkle de indviklede administrative forhold i Hertugdømmerne. Problemerne ved den blandede jurisdiktion blev især tydelige med skoleloven i 1814. Det nemmeste ville være at gøre Als og Ærø enten rent danske eller rent slesvigske i administrativ og lovgivningsmæssig henseende, men det var ikke muligt.

Hertugen af Augustenborg ville under rent dansk styre miste sine særlige fyrstelige rettigheder og blot være en almindelig godsejer, og Ærø ville som dansk ø få en dårligere økonomi på grund af omlægning af jordskatterne. Hvis begge øer kom under slesvigsk styre, skulle der ansættes præster uddannet i Kiel, og tilsvarende gjaldt for skolelærerne. Herved ville der både i kirke og skole opstå betydelige sproglige problemer. Løsningen blev Als-Ærø Bispedømme, som oprettedes i 1819 med kun 18 kirker: 12 på Als og 6 på Ærø. Denne administrative forenkling på det kirkelige og undervisningsmæssige område var fremkaldt af et dansk sproghensyn, og i civilretlig og alle andre henseender var både Als og Ærø fortsat en del af Slesvig.

Professor Peder Krog Meyer blev udnævnt som den første biskop, men døde inden sin tiltræden. Derefter blev Ribes nye biskop, Stephan Tetens, udnævnt, og han foretrak det mere beskedne embede. Jørgen Hansen, præst i Egen på Als, efterfulgte Tetens i 1848. I august 1864 nedlagde preusserne bispeembedet på Als, som kom under Slesvig Stift, men J. Hansen fortsatte som biskop på Ærø, indtil tysk pres fik den danske regering til at afskedige ham. I 1867 blev Ærø lagt under Svendborg Amt og i gejstlig henseende under Fyens Stift. 

Af Karsten Hermansen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.