Gå til listen over lokalforeninger

Grænseforeningen Ringsted

Sankt Bendts Kirke Ringsted

Engager dig i Grænseforeningen i dit lokalområde.

Vi mener, at erfaringerne fra det dansk-tyske grænseland, hvor man er gået fra fjendskab til venskab, er afgørende for dansk demokrati og mødet mellem kulturer. Derfor arrangerer vi aktiviteter, foredrag og udflugter for at blive klogere på grænselandet. Her skaber vi et lokalt fællesskab, der knytter bånd til det danske mindretal syd for grænsen.

Vi glæder os til at se dig til et af vores arrangementer, som du kan få overblik over her på siden.

Grænseforeningen for Ringsted og omegn blev stiftet den 20. november 1902.

Grænseforeningen for Ringsted og Omegn er en folkeoplysende forening med en årlig 3-dagestur i september til Sønderjylland og Sydslesvig, hvor vi besøger forskellige kulturområder samt møder lokale beboere ved gudstjeneste i endansk kirke i Sydslesvig eller St Knudsbrødrene på St Knudsborg i Flensborg. Her mødes vi til en spændende fokost med foredrag om gildet og deltager/hører om deres forskellige ritualer og sange.

Desuden har vi lokale arrangementer i løbet af året i Ringsted f.eks sangaftener efter højskolesangbogen og foredrag. 

 

Mogens Larsen

Formand
Tlf. 25 21 30 51
050943mkl@gmail.com

Finn Andersen

Næstformand
Fjellebrovang 27, 4100 Ringsted
fia@ringsted.dk

Uffe Toftager Larsen

Kasserer
Kærehavevej 28, 4100 Ringsted
uflars@gmail.com

John Bentzen

Sekretær
Kærehavevej 38, 4100 Ringsted
bentzenj46@gmail.com

Birthe Frilund

Bestyrelsesmedlem
Tlf. 20354367
Nordbæksvej 39, Kværkeby, 4100 Ringsted
birthe@revisorfrilund.dk

Grænseforeningen for Ringsted og omegn

Vedtægter

 

1. Foreningens navn: Grænseforeningen for Ringsted & Omegn.

2. Foreningens formål er at støtte danskheden i Sydslesvig og at udbrede kendskabet til grænselandets forhold.

3. Som medlem kan optages enhver, der godkender foreningens vedtægter.

4. Medlemskontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

5. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

6. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges for en 2-årig periode + en suppleant. De 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, de 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, suppleanten er på valg hvert år. 2 revisorer, normalt valgt for en 2-årig periode, dog den ene i 2010 for kun 1 år. 1 revisorsuppleant valgt for 1 år.Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab.

7. Bestyrelsen konstituerer sig på det 1. bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med    formand, næstformand, kasserer og sekretær.

8. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

9. Foreningen sender hvert år 2 medlemmer til Sendemandsmødet.

10. Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af februar, og der indkaldes med 14 dages varsel.Bestyrelsen har ret til at supplere sig.

Dagsorden

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Beretning og drøftelse af foreningens forhold

4. Forelæggelse af revideret regnskab og budget

5. Indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant

9. Eventuelt

Formanden er i øvrigt forpligtet til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 15 medlemmer kræver det.

11. Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest      8 dage før.

12. Der føres protokol over alle aktiviteter, og denne godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

13. Opløsning af foreningen kræver 2/3 flertal af de fremmødte på en generalforsamling, indkaldt til dette formål, og foreningens eventuelle midler     tilfalder efter opløsningen hovedforeningen.Vedtaget på generalforsamlingen den 8. april 2010, med ændringer og tilføjelser vedtaget på generalforsamlingen i 2016 og 2017

Ajourført den 10, juli 2018 PMT