Gå til listen over lokalforeninger

Grænseforeningen Slagelse

Sankt Mikkels Kirke. Foto: Wikimedia Commons

Engager dig i Grænseforeningen i dit lokalområde.

Vi mener, at erfaringerne fra det dansk-tyske grænseland, hvor man er gået fra fjendskab til venskab, er afgørende for dansk demokrati og mødet mellem kulturer. Derfor arrangerer vi aktiviteter, foredrag og udflugter for at blive klogere på grænselandet. Her skaber vi et lokalt fællesskab, der knytter bånd til det danske mindretal syd for grænsen.

Vi glæder os til at se dig til et af vores arrangementer, som du kan få overblik over her på siden.

Sønderjydsk Forening for Slagelse og Omegn blev stiftet den 1. juli 1892.

Susanne Haar Sandholdt

Formand
Borgergade 129, 4241 Vemmelev
shs@vemmelev.net 

Ove Sandholdt

Kasserer, Sekretær
Borgergade 129, 4241 Vemmelev
rover@vemmelev.net

Mathias Andersen

Næstformand
Borgergade 117, 4241 Vemmelev
mavem@mail.dk

 

 

Sønderjydsk Forening (Grænseforeningen) for Slagelse og Omegn

Vedtægter

Stiftet den 1. juli 1892

Med ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 31. marts 1933, den 19. marts 1991 og den 7. marts 2006.

Ekstraordinær Generalforsamling den 12. november 2019.

§ 1 Foreningens navn er Sønderjydsk Forening (Grænseforeningen) for Slagelse og Omegn. Foreningen er selvstændig. Foreningen er ordinært medlem af Grænseforeningen og arbejder i overensstemmelse med dennes love. Foreningen samarbejder med andre lokale sønderjyske foreninger/grænseforeninger i henhold til den af Grænseforeningen nærmere fastsatte inddeling i kredse eller lign.

§ 2 Foreningens formål er at virke til støtte for danskheden i grænselandet, både nord og syd for den nuværende grænse, samt at styrke og udbrede kendskabet til grænselandets forhold.

§ 3 Som medlem kan optages enhver, som vil være med til at virke for foreningens formål. Optagelse kan ske ved henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer.

§ 4 Medlemskontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling og opkræves i september måned. Kontingentet dækker husstanden.

§ 5 Foreningen ledes af en bestyrelse på tre medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Generalforsamlingen vælger en suppleant. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær senest 4 uger efter generalforsamlingen. Oplysning om valg til bestyrelse indsendes til Grænseforeningen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver, samt udpeger sendemænd til Grænseforeningens sendemandsmøde i henhold til Grænseforeningens love.  Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte han finder det formålstjenligt; eller når mindst tre bestyrelsesmedlemmer kræver det.

§ 6 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet fremlægges på den ordinære generalforsamling. Regnskabet revideres af to på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 7 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år i marts måned. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel med angivelse af dagsorden/henvisning til foreningens love ved skriftlig meddelelse til medlemmerne og/eller ved annoncering i lokale dag- eller distriktsblade efter bestyrelsens skøn. På den ordinære generalforsamling aflægges beretning om og regnskab for det forløbne år, samt foretages valg af medlemmer til bestyrelsen, jf. § 5. Endvidere vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen, to revisorer og en revisorsuppleant, ligesom kontingentet fastsættes. Alle valg på en generalforsamling sker ved simpel stemmeflerhed blandt de mødte medlemmer. Det samme gælder for afstemninger om andre foreningsanliggender, jf. dog § 12. Der kan kun stemmes om forslag, som er optaget på dagsordenen. Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på generalforsamlingen indsendes til formanden senest den 1. februar. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når en sådan fordres skriftligt og med angivelse af dagsorden af mindst 15 medlemmer; den skal i sidstnævnte tilfælde afholdes senest en måned efter, at kravet er fremsat. I øvrigt gælder samme regler som for den ordinære generalforsamling. Afstemningen sker normalt ved håndsoprækning, men skriftligt, såfremt blot et enkelt medlem ønsker dette. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det mødte medlemsantal.

§ 8 Vedtægtsændringer kan vedtages på generalforsamlingen med 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.

§ 9 Der føres protokol over generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

§ 10 Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden sammen med kassereren.

§ 11 Foreningen kan udmelde sig af Grænseforeningen i henhold til dennes love.

§ 12 Generalforsamlingen kan, når den er lovligt indvarslet, træffe beslutning om forslag til ophævelse af foreningen, når mindst 1/3 af medlemmerne er mødt og mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Såfremt der til en indkaldt generalforsamling vedrørende foreningens ophævelse ikke skulle være mødt 1/3 af foreningens medlemmer, skal der inden en måned indkaldes til ny generalforsamling med 14 dages varsel, hvor foreningens ophævelse da kan vedtages uden hensyn til mødendes antal med 2/3 stemmeflerhed. Foreningens banner, protokoller, medlemslister og øvrige effekter overdrages ved foreningens ophævelse til Slagelse Lokalhistoriske Arkiv. Foreningens eventuelle formue overdrages til Sønderjydsk Forening for Slagelse og Omegns Jubilæumslegat.