Gå til listen over lokalforeninger

Grænseforeningen Sorø

Egetræ ves Skjolden ved Sorø sø

Engager dig i Grænseforeningen i dit lokalområde.

Vi mener, at erfaringerne fra det dansk-tyske grænseland, hvor man er gået fra fjendskab til venskab, er afgørende for dansk demokrati og mødet mellem kulturer. Derfor arrangerer vi aktiviteter, foredrag og udflugter for at blive klogere på grænselandet. Her skaber vi et lokalt fællesskab, der knytter bånd til det danske mindretal syd for grænsen.

Vi glæder os til at se dig til et af vores arrangementer, som du kan få overblik over her på siden.

Ruth Villadsen

Formand
Hauchsvej 17, 4180 Sorø
Mob. 61 54 50 75
soro@graenseforeningen.dk

Peter Hammer

Næstformand og kasserer
Priorg. 9 B, 2., 4180 Sorø
Mob. 30 11 51 43
pha@stofanet.dk

Poul V.Andersen

Bestyrelsesedlem
Rødtjørnevej 19, 4180 Sorø
Tlf. 57 83 27 74, Mob. 24637406
pv.andersen@gmail.com

Tina Hyldegaard-Pedersen

Bestyrelsesmedlem
Tinahyldegaard36@gmail.com

Hilde Pico Andersen

Bestyrelsesmedlem
Borgvej 7, 4180 Sorø
Mob. 20914596
hilde.pico.andersen@gmail.com

Finn Vilholm

Sekretær og webmaster
Slagelsevej 29, 4180 Sorø
Mob. 51 20 15 77
finn@vilholm.dk

Niels Henriksen

Ressourceperson og æresmedlem
Koldemosevej 5, 4180 Sorø
Mob. 40632867
niels@nhenriksen.dk

 

 

Grænseforeningen i Sorø

Vedtægter

vedtaget 2. gang på generalforsamlingen 23. april 2014

 

Navn, formål, hjemsted

§ 1. Foreningens navn er "Grænseforeningen i Sorø". Den er tilsluttet Grænseforeningen og arbejder i overensstemmelse med Grænse­foreningens vedtægter.

§ 2. Foreningens formål er at støtte danskheden i grænselandet, særligt syd for grænsen, at udbrede kendskabet til grænselandets forhold
        samt at be­vare og styrke dansk sprog og kultur.

§ 3. Foreningens hjemsted er Sorø kommune.

Organisation og styrelse

§ 4. Som medlem kan optages enhver, der kan godkende foreningens ved­tægter.

§ 5. Medlemskontingentets størrelse fastsættes af styrelsen og meddeles på den ordinære generalforsamling.

§ 6. Foreningen ledes af en styrelse på op til syv medlemmer, der vælges forskudt for hinanden for toårige perioder på den årlige generalforsamling.
        Der vil desuden kunne vælges en eller to suppleanter til styrelsen.

§ 7. Styrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, sekretær m.v. og er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af styrelsesmedlemmerne
        er til stede.

§ 8. Formanden indkalder til styrelsesmøde, så ofte han finder det formåls­tjenligt og skal gøre det, når den øvrige bestyrelse ønsker det.

§ 9. Sekretæren fører beslutningsreferat fra styrelsesmøderne.

§ 10. Foreningen tegnes af formanden sammen med kassereren eller et andet medlem af styrelsen.

§ 11. Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Forholdet til Grænseforeningen

§ 12. De årlige styrelsesvalg indberettes til Grænseforeningen sammen med en beretning om arbejdet i det forløbne år inden den 15. maj og indbetaler det kontingent til Grænseforeningen, som er fastsat af Grænseforeningens ordinære Sendemandsmøde.

§ 13. Foreningen sender til Grænseforeningens Sendemandsmøder sende­mænd i henhold til Grænseforeningens vedtægter.

Generalforsamlingen

§ 14. Formanden indkalder med mindst 2 ugers varsel til den årlige ordi­nære generalforsamling, som finder sted før 1. maj. Der skal i øvrigt ind­kaldes til generalforsamling, når mindst 15 medlemmer skriftligt kræver det. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

1.      valg af dirigent

2.      formandens beretning om årets virksomhed

3.      aflæggelse af det reviderede regnskab

4.      behandling af indkomne forslag

5.      orientering om budget og medlemskontingent

6.      styrelsesvalg (jævnfør § 6)

7.      valg af revisor

8.      forslag til det kommende års arbejde

9.      eventuelt.

Alle valg og beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de mødte medlemmer.

§ 15. Indkaldelse til generalforsamling kan sendes direkte til medlemmerne sammen med dagsordenen og/eller annonceres i den lokale dags- eller uge­presse med reference til dagsorden iflg. nærværende vedtægter.

§ 16. Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 1. marts.

§ 17. Over generalforsamlinger føres der protokol, som underskrives af dirigent og formand.

Ændringer af Foreningens vedtægter og Foreningens nedlæggelse

§ 18. Ændringer af nærværende vedtægter vil kunne besluttes på en ordinær generalforsamling. Denne beslutning skal herefter bekræftes på det efterfølgende års ordinære generalforsamling, hvorefter ændringerne vil kunne træde i kraft.

§ 19. Nedlæggelse af foreningen kræver to tredjedeles flertal af de frem­mødte på en general­forsamling, indkaldt til formålet. Nedlægges foreningen, tilfalder dens midler og ejendele den lokalforening, som medlemmerne herefter overføres til, subsidiært Grænseforeningen.

 

 

 

Studie- og oplevelsestur 2023

Kom med!

Traditionen tro, har vi til næste år planlagt en ”kort” tur, efter at vi i år – i september – fyldte en bus med rare mennesker og tog på en ”lang” tur, nemlig til Weserbergland
midt i Tyskland og blandt andet besøgte byer som Hildesheim og Hameln.

Nu planlægger vi en tur i maj 2023 til den hyggelige købstad Egernførde (på tysk: Eckern­förde) med omkring 25.000 indbyggere på Sydslesvigs østkyst, mellem Slesvig og Kiel.

 

T uren finder sted i dagene søndag den 21. til og med torsdag den 25 maj med basis i det familiedrevne hotel ”Seelust”, som ligger i rolige omgivelser lige ud til stranden i den sydlige udkant af byen. I samme byg­ning ligger Restaurant ”Hohwacht”, som hver dag vil sørge for vores aftensmad. Vi kører søndag morgen, og efter en afslappet tur ned over Sydfyn med en afstikker til Fåborg, hvor vi får frokost (inkl.), sejler vi med færgen fra Bøjden til Fynshav på Als og ankommer til Egernførde i magelig tid sidst på eftermiddagen.
Vi kører i en firestjernet****luksusbus fra Ørslev Rejser med buskaffe ad libitum.

 

Det foreløbige program (med forbehold for ændringer) ser sådan ud :

Dag 1 Sø. 21.05.: Fra Sorø med afgang omkring kl. 08:00. Guidet byvandring i Fåborg med besøg på Fåborg Museum(inkl.) afsluttende med frokost kl. 12:30 i ”Magasingården”(inkl.), videre til Bøjden færgehavn, hvorfra færgen sejler kl. 15:00. Tre kvarter senere lægger vi til i Fynshav på Als, hvorfra vi kører direkte til Egern­førde, hvortil vi regner med at ankomme kl. 18. Efter indcheckning får vi kl. 19:00 aftensmad (suppe, efterfulgt af buffet) (inkl.)

 

2

 

Dag 2 Ma. 22.05: Efter morgenmad arrangerer vi en lille byvandring i Egernførdes centrum, og kl. 12 kører vi i vores bus til det danske medborgerhus, hvor Dorthe W. Salchow, som er amtssekretær for den kulturelle danske forening, Sydslesvigsk Forening (SSF), venter os med en let frokost (inkl.), efterfulgt af en præsentation af de aktivite­ter, som det danske mindretal står for i byen. Så kører vi en tur ud og ser på landet, først til Mysunde hvor fjorden Slien er smallest, næsten som en å. Dernæst til den idylliske landsby Sieseby ved Slien, hvor der vil blive lejlighed til at nyde stedet og eventuelt hertil – for egen regning - en øl, en kaffe eller en iskage. Efter denne pause kører bussen til vores hotel, men undervejs vil man kunne ”hoppe af” inde i Egernførdes centrum og selv spadsere resten af vejen. Igen: Middag kl. 19 i Hohwacht (hotellet)(inkl.).

Dag 3 Ti. 23.05: Det meste af dagen i dag foregår i byen Slesvig, en snes kilometer fra Egernførde. Kl. 10 er vi ventede på det gamle hertugslot Gottorp, som nu inde­holder Landet Slesvig-Holstens lands­museum, og hvor vi bliver vist rundt med guide (inkl.). Frokost spiser vi i en restaurant i Slesvig (inkl.), hvorefter vi besøger fiskerlejet ”Holm” og den nyrestaurerede Slesvig Domkirke, hvis Bordesholmer-alter har fundet sin plads i den danske ”Kanon”, som Kulturministeriet udgav i 2006.
På vejen tilbage til Egernførde kører vi l a n g s o m t forbi ”A.P. Møller Skolen”, det ene af de to danske gymna­sier der er syd for grænsen. - Middag på hotellet(inkl.).

Dag 4 Ons. 24.05: I dag kører vi tværs over landsdelen
og byder på formiddagskaffe(inkl.) i ”Mikkelberg”, det danske kunst- og cricketcenter i Hatsted lidt nord for Husum. Efter en præsentation af stedet fortsætter vi ud i Vade­havet og spiser frokost i kroen på Hamburger Hallig (inkl.), som siden 1860 er gjort landfast med en dæmning. –Efter­middagen tilbringer vi i Friedrichstadt (på dansk: Frederiksstad), hvor Niels H. viser lidt rundt i sin barndoms by. Evt. eftermiddagskaffe på egen hånd. – Middag på hotellet (inkl.).

3

Dag 5 To. 25.05: Efter morgenmad kører vi nordpå og standser ved Isted Museum, et lille oplysende orienteringssted for treårskrigen 1848-51 mellem Danmark og Slesvig-Holsten og naturligvis med hovedvægten lagt på krigens sidste afgørende slag som fandt sted på Isted Hede den 25. juli 1850.
Herfra kører vi til det store CITTI Park indkøbscenter lidt uden for Flensborg, hvor der bliver tid og lejlighed til indkøb og frokost på egen hånd. Kl. 14:00 regner vi med at køre fra CITTI. Vi når nok også at besøge Tandslet kirke på Sydals, før færgen sejler fra Fynshav kl. 16. Ankomst til Sorø forventes omkring kl. 19:00.

 

Deltagelse per person: kr. 6.200. Eventuel merpris for enkeltværelse: kr. 729,00.

Prisen inkluderer 4 overnatninger i dobbeltværelse inkl. morgenbuffet,
4 x frokost, 4 x middag, entré og rundvisning på Gottorp Slot foruden det obligatoriske bidrag til Rejsegarantifonden, én chauffør og EU særmoms for rejsebureauer.

Tilmelding til turen foregår pr. mail til Peter Hammer
på e-mailadressen pha@stofanet.dk.

Opgiv fulde navn og adresse, mobil­telefonnummer, samt om der ønskes enkeltværelse.

Sidste tilmeldingsfrist (samt evt. omkostningsfri afbestilling): 1. februar 2023.

Bemærk: Tilmelding skal ikke ske til den tekniske arrangør, - som er

Ørslev Gruppe & Specialrejser A/S, Vordingborg.

 

Der er traditionelt stor opmærksomhed og interesse for at deltage i de ture, som vi arrangerer, så vi råder til hurtig tilmelding.

 

Med venlig hilsen, rejseudvalget:

Poul V. Andersen - Peter Hammer - Niels Henriksen

 

Rejsedagbog fra Sønderjylland 8. - 11. juni 2021

 

1. dag tirsdag d. 8. juni
Med præcis et års forsinkelse blev studieturen ”I Kongens Fodspor'”en realitet.
49 deltagere fra Sorø Grænseforeningen og Ingeniørforeningen, afdeling for Vestsjælland.
I en bus fra Ørslev Rejser blev vi let og elegant kørt tværs over det milde Fyn med oceaner af blomstrende tjørn og syrener langs vejene. Første destination var Skamlingsbanken.

Vejret og stemningen var i topform. Banken med det pudsige navn tog sig særdeles smukt ud i det dejligste sommervejr. Udsigten over Lillebælt kan gøre én helt svimmel og horisonten mødte uendeligheden. Banken med sine 113 m er det højeste punkter i det sydlige Jylland og Sønderjylland (selv om det ligger i Nørrejylland). Steder har været og er stadig omdrejningspunkt for erindringskulturen.

På dette sted har været holdt adskillige folkefester. Det mest kendte monument er den 16 m højeskamlingsstøtte, formet af 25 granitblokke. 'Talerstolen', som er en stor udhugget sten, udført af Niels Larsen Stevns.

Efter en formidabel frokost kunne vi besigtige området med mindesten for enkeltpersoner og den imponerende talerstol. Videre ad en lille sti og der åbenbarede sig en vidunderlig udsigt over det bølgende landskab med Klokkestabelen i centrum. Et mindesmærke over faldne modstandsmænd under 2. Verdenskrig.

Fra Skamlingsbanken gik turen videre mod Christiansfeld, og første stop dér var Grænse- og genforeningsmuseet, som dels ligger, hvor den gamle rigsgrænse fra 1864 lå med toldsteder og grænsekro, dels var det sted, hvor man i 1920 markerede stedet for kongens overskriden af den gamle grænse ved ”genforeningen” d, 10. Juli.

Vi fik lejlighed til at se museets genstande, som fysisk og i tekst og lyd beskrev rammerne for et liv som dansksindet i en prøjsisk virkelighed, og til at se sporene i terrænet uden for museet af grænse og toldsteder, samt det tildækkede nye minde, som dronningen skal afsløre allerede nu på søndag (d. 13. juni).

Derefter gik turen længere ind i Christiansfeld, til Tyrstrup nye kirke og videre til Brødremenighedens kirkesal, hvor Niels Henriksen øste af sin tilsyneladende uendelige viden.

Endelig nåede vi til enden på dagens program ved bulladen ved Tyrstrups gamle præstegård, inden bussen bragte os til dagens endemål, Tyrstrup Kro og for nogle få Brødremenighedens Hotel, hvor vi blev inkvarteret.

Lækker (og rigelig) aftensmad på Tyrstrup Kro kl. 19 og slut på dagen.

 

2. dag Onsdag d. 9. juni
Efter En Enkelt styrkende dram drog bussen kl. 9 ud på en ny dags æventyr. Første stop var Røde Kro: Sicherungstellung Nord, et solidt betonbyggeri, som prøjderne byggede i løbet af 1. verdenskrig for at forhindre en mulig invation fra ententen.

Derefter gik turen til Kvivsbjerg, hjemmetyskernes ”Gedenkstette”, med en meget markant høj, hvor der tidligere stod et kæmpestort monument med bl.a. en broncestatue af Otto v. Bismark. Dette monument blev kort efter krigen i 1945 sprængt i luften af angiveligt ukendte ”gerningsmænd” (selv om alle vidste, hvad men ikke nødvendigvis hvem de var) med en kæmpe sprængladning som ingen der blev spurgt havde hørt noget til. Selv om politiet var koblet på sagen, måtte de hurtigt lægge den fra sig som uopklarlig. Selve bismarkstatuen var forinden blevet bjerget i sikkerhed og står i dag i Sydslesvig på Askebjerg. For ikke så længe siden er det blevet offentligt kendt, hvem der stod bag sprængningen, idet de papirer, der røbede det efter ”gerningsmændenes” død er blevet offentliggjort. Og det drejede sig ikke overraskende om tidligere modstandsfolk. Hvor skulle de nødvendige sprængstoffer og ekspertisen til at sprænge et så kolossalt bygværk ellers komme fra?

Nå, men vi skulle videre. Først til Broager kirkegård med mange mindesten over faldne sønderjyske mænd fra ”den store krig” i 1914-18. Broager kirke var også et besøg værd. Videre gik det til Cathrinesminde, et nedlagt teglværk, nu museum ved Egernsund, hvor vi kunne nyde kroens medbragte sandwiches og en lille pause og en kop kaffe. Vi kørte derefter forbi Dybbøl skanserne, som vi ikke kom ud og så men fik en forklaring om i bussen og videre til Sønderborg og Sønderborg slot.

På Sønderborg slot havde de stillet en flot udstilling op om Sønderjylland efter 1920. Nogle af os var så heldige eller anmassende på udstillingen at komme igennem et afspærret område, hvor museumsfolkene var i færd med at stille en ny udstilling op om Christiern 2.
Men så gik turen nu til Aabenraa, til Folkehjem, hvor vi fik traditionel sønderjysk rugbrødslagkage – eller brødtorte på sønderjysk.

Og det var slut på dagensprogram. Hjem til Tyrstrup Kro og en lækker aftensmad.

 

3. dag Torsdag d. 10. juni

Vi skal vestpå i dag. Ud i Tøndermarsken. Afgang som sædvanlig kl. 9 oven på en enkelt. Første stop er Løgumkloster med kirke, kirkegård og krigsfangegrave fra 1, verdenskrig. Man bliver forstemt af at se en kæmpe gravplads med så mange begravet et fremmed og fjendtligt sted uden deres nærmestes viden.

Og så skulle vi bagefter ud og se en af årsagerne til fjendtlighederne og fremmedgørelsen, nemlig zeppelinbasen ved Tønder, hvor de kæmpestore zeppeliner havde haft hangarer og udgangspunkt for deres togter, enten overvågning eller bombning. Det var under den ”store krig” fra 1914-18. Nu er det museum. Det viste et interessant indblik i et kortvarigt teknologist fænomen, som gik forud for og blev overflødiggjort af flyet, både passager- og bombeflyet.

Så var det blevet tid til frokost på Hotel Tønderhus og derefter afgang til Møgeltønder og Schackenborg. Vi fik lov at gå en kort tur op og ned ad Møgeltønders hovedgade og se Schackenborg udefra. Sidste mål for vores opmærksom hed blev Højer og slusen ved Videå og det fremskudte dige. Største vandstandsbegivenhed hidtil har været 1981 med knap 5 m over normal vandstand. Det holder nok i vores tid, diget.

Hjemtur til Tyrstrup og Christiansfeld og flot aftensmad, denne gang med hvide asparges og blåmuslingesovs.

 

4. dag, fredag d. 11. juni

Det er sidstedagen og vi skal til Skibelund krat og derefter hjem. Der er kun 50 km fra Tyrstrup til Skibelund og afgangen og morgensnapsen er udsat til kl. 10. Fremme i Skibelund kl. lidt i 11:00, hor vi blev modtaget af Jørgen Kloppenborg, vores gamle bekendt fra 2019, da vi var ved Tirpitz og besøgte Skibelund Krat på vejen derned. Glædeligt gensyn og -hør for de af os, der var med dengang. Bagefter frokost på Skibelund Hotel, også denne gang rigeligt.

Turen hjem må I selv tænke ind i fortællingen, for for vores part stod vi af her og agede i eget køretøj hele vejen hjem.
Tak til alle for hyggeligt samvær og rimelig opførsel, tak til Poul, Peter og Niels for endnu en godt tilrettelagt og gennemført tur og tak til Jesper for behageligt selskab og sikker kørsel.
Og endelig skal der lyde en tak til Grænseforeningen for en økonomisk håndsrækning, som gjorde det muligt at tilbyde os alle bl.a. brødtorte på Folkehjem og drikkevarer til frokosten i Skibelund.

 

Deres krønikeskriver

Finn Vilholm

12. juni 2021

 

 

Dagbog fra Åland 2019

1. dag Søndag d. 8. september
Turen startede en søndag morgen d. 8. september fra Sorø (den startede faktisk i Ørslev, hvor de første deltagere stod på og fortsatte over Næstved og tog endnu et hold op) og videre over Høje Tåstrup for at samle de sidste af de ialt 50 deltagere op. Videre over Øresundsbroen med et kaffe- og frøsnapperstop ved Skånegården inden den lange tur op gennem Sverige. Dér på Skånegården traf vi på en anden bus fuld af gode bekendte fra Pedersborg menighed på vej til Øland. Vi kunne ønske hinanden en god rejsen til hhv.Ø og Å. Det var smukt vejr med kun lidt regn. Det næste stop gjaldt frokosten på hotel Scandic i Värnamo kl. 12. Velfordøjet gik det videre indtil Brahehus i nærheden af Gränna ved Vättern, hvor der blev lejlighed til at strække ben ordne fornødenheder og få en eftermiddagsdram .
Så var vi klar til den sidste lange strækning til Norrköping til indkvartering og aftensmad.
Vores chauffør hedder Jesper og har på sikker vis ført os så langt, og vi er fuld af fortrøstning: Vi skal nok få en behagelig og sikker tur.

2. dag Mandag d. 9. september
Der var afgang efter morgenmaden kl. 8:30 og direkte mod Stockholm. Der var vi fremme kl. 10:30 og fik en rundtur med bussen på Skeppsholmen inden vi blev sluppet ud på egen hånd ved kongeslottet i Gamla Stan. Og da var vejret blevet helt stabilt solskin.
Kl. 14:45 forlod vi Gamla Stan og kørte til incheckning ved Viking Lines gode skib Mariella kl. 15:30 mod Mariehamn på Åland (og videre mod Helsingfors). Skibet afgik kl. 16:30, og vi skulle lige finde os til rette på skibet inden afgangen, hvor vi skulle ud på dækket og se udsejlingen gennem Stockholms skærgård.
Det var hele turen værd, da det oven i købet var høj solskin og varmt - formentlig over 20 gr.C.
Kl. 19:30 var der bestilt buffet til os i skibets Viking Salon. Det var ganske overdådigt, hvad de kunne diske op med af fisk og kød og ost og lækre grønsagsretter og god vin dertil.
Kl. 23:55 kunne vi forlade skibet i Mariehamn efter at have stillet urene 1 time frem, og bussen kørte os til hotellet Pommern på Norrgatan, en sidegade til Ålandsgatan.

3. dag Tirsdag d. 10. september
Mandagen havde været en begivenhedsrig dag, og vi fik lov at sove længe. Først kl.9:45 skulle vi stille ved bussen klar til den første guidede tur på Ålandsøerne. Vores turistfører, Sigbritt Finne førte os først til Lagtinget, hvor selvstyreregeringen havde deres parlament og regeringskontorer. Der er god grund til at rose vores turistfører for at tale et tydeligt og letforståeligt svensk. Oven i det vidste hun alt, hvad er var værd at vide om forholdene på Åland. I hvert fald alt, hvad vi kunne finde på at spørge hende om.
Fra Lagtinget kørte vi først rundt i byen Mariehamn og derpå sydover ud i landskabet, og vi fik et godt indtryk af topografien og fik mange historier om kendte personer på Åland, og hvad de har gjort af gavn for landet.
Dernæst gjaldt det restaurant Nautical ved søfartsmuseet, hvor vi fik frokost. Det var en meget lækker torsk. Vi var nok flere, der godt ville vide, hvordan man skulle bære sig ad ved at tilberede torsk, så den blev så velsmagende.
Efter frokosten skulle vi se skibet Pommern, som lå i dok ud for søfartsmuseet, og som havde været ejet af et lokalt rederi og havde sejlet med chilesalpeter og siden med hvede fra Australien. Skibet i sig selv var interessant nok til flere timer, men vi skulle videre ind og se søfartsmuseet, og det var også flere timer værd. Vi fik et godt indtryk af Ålands tidligere vigtigste erhverv, søfart.
Vi var egentlig allesammen parat til at tage tilbage på hotellet for at slappe af, men Sigbritt havde endnu en seværdighed i baghånden til os, nemlig SALT, et udsalg og udstilling af kunsthåndværk. Det blev præsenteret for os som interessant for de kvindelige deltagere, og mens de så (og måske købte) sig mætte, var der en pub, som kunne interessere mændene. Og det kunne også have været rigtigt, hvis ikke pub'en kun var åben fredag til søndag! Men ingen tvivl om at mange fandt kunsthåndværket interessant.
Derefter kom vi tilbage til hotellet ved 17-tiden og kunne få et velfortjent hvil inden middagen kl. 19.
Slut på en begivenhedsrig dag fyldt med indtryk.

4. dag Onsdag d.11. september
Det så ud til at blive en dag med regnvejr lige fra morgenstunden. Vi havde fået en ny turistfører, Beatrice. Der var heller ingen grænser for, hvad hun vidste om Åland, og hvad hun kunne fortælle os. Denne dag skulle vi ud øst på. På Åland skelner de mellem kommuner på "faste Åland", altså kommuner man kunne komme til fra Mariehamn uden at sejle, og så de andre. Og vi skulle altså med færge. Det var færgen over til Vårdö. Det er kun en lille tur på få minutter, og det er lige før de regner Vårdø med til faste Åland, fordi sejlturen er så kort, at den kan regnes for en forlængelse af vejen.
Men nu var vi ude i skærgården og kunne nyde synet af øriget med skær og hav og alle de farver man ser i det vekslende lys. For trods regn var der øjeblikke af opklaring og endda af sol.
Tilbage på faste Åland gjorde vi ophold ved Bomarsund, en fæstningsruin fra midt i 1800-tallet, hvor Åland (og hele Finland) hørte under russisk herredømme. Fæstningen blev sprængt i forbindelse med Krimkrigen i 1854.
Derfra kørte vi til slotter Kastelholm, som var endnu ældre, fra 1500-tallet og hvor Kong Erik 14. havde siddet fængslet. Efter Kastelholm besøgte vi frilandsmuseet Jan Karlsgården, som lå lige bagved, og som gav et levende indtryk af, hvordan landbobefolkningen på Åland levede på vore bedsteforældres tid.
Næste stop var bryggeriet Stallhagen med rundvisning, smagsprøvning og frokost.
På vejen hjem til hotellet kørte vi til kirken i Finström og så den.
Vi var tilbage på hotellet kl.16:30 og kunne hvile ud et par timer inden afgang til "Smakbyen", hvor vi skulle præsenteres for bl.a. deres Ålvados (selvom de stadig ligger i strid med Frankrig om navnet - om det ligger for tæt på Calvados, til at det det kan accepteres inden for EU), men også andre produkter i spiritusbranchen. Her skulle vi indtage middagen i deres restaurant. Lækker mad og gode vine, så kl. 22:30 var det et opløftet selskab, der tog derfra tilbage til hotellet.

5. dag Torsdag d.12. september
Det er dagen, hvor vi tiltræder hjemturen oven på den formidable fest i Smakbyen. Først og fremmest kunne vi sove længe, hvis vi ville. Dernæst var der lejlighed til på egen hånd at stifte et nærmere bekendtskab med downtown Mariehamn. Der var sikkert flere, der fik lejlighed til at købe minder fra Åland, og flere der fik konstateret, hvor meget man i virkeligheden kan undvære.
Bussen var klar til at køre kl. 11:45 efter at have læsset bagage sorteret efter nødvendigt gods til næste ophold i Norrköping, og gods fordelt efter oprindelsessted fra Høje Tåstrup over Sorø og Næstved til Ørslev.
Vi skulle til Eckerö på den vestligste ø på Åland og sejle derfra. Ankomst kl.12:30 og afgang kl. 13:30.
Det viste sig at være den gamle bornholmerbåd "Jens Kofoed", som var bygget om til Eckerö Line med navnet M/S Eckerö. Der var frokost i "Buffet Bornholm", næsten ligeså overdådigt som på M/F Mariella fra Stockholm til Mariehamn, men dog rigeligt.
Ankomst i Grislehamn kl.14:30 mellemeuropæisk tid efter 2 timers sejlads.
Og så skulle vi age den lange tur ned gennem Sverige. Fra Grisslehamn til Stockholm kørte vi gennem landskabet Roslagen, som EvertTaube har gjort kendt gennem Calle Schewens vals, som hans søn Svend Bertil Taube, sang for os på bussens musikanlæg sammen med en række andre kendte viser af Evert Taube., Videre forbi Stockholm og til Norrköping. Specielt passagen forbi Stockholm, meget at tiden under jorden, tog tid, og vi nåede Hotellet i Norrköping kl. 19:30, men dog efter en kort kaffe- og bitterpause ved Tumba.
Aftensmad kl. 20 var ikke det heftigste, vi har oplevet, men de foregående 4 dages bespisning har til gengæld også været i topklasse.

6. dag Fredag d. 13. september
Vi stod op til en pæn dag med tørt og solrigt vejr, og vi skulle bare videre hjemad - den sidste lange strækning ned gennem Sydsverige og over Øresund.
Stemningen var fin, vi havde også haft 5 gode dage med mange oplevelser og indtryk bag os. Der skete jo ikke så meget. Det der skete, sørgede Jesper for, og vi andre slappede af. Næste mål var Värnamo, hvor frokosten ventede kl. 12. Under vejs genså vi og gjorde ophold ved Brahehus for at få strakt ben.
Efter Värnamo gik det videre, og landskabet blev mere og mere genkendeligt med løvtræer og dyrkede marker.
Vi holdt vores sidste stop med udsigt til Øresund på en nyetableret rasteplads kort før Malmø.
Ankomst i Danmark midt i fredagens fyraftenstrafik. Det var nu ikke så slemt som frygtet.
Der var stop ved Høje Tåstrup og Køge og til sidst Sorø, Næstved og Ørslev, og alle steder stor afsked.
Vi glæder os til næste års tur til Sønderjylland i juni måned.
Der er grund til at sige tak til Jesper for god og pålidelig kørsel og til turudvalget og til Ørslevs tourteam for en veltelrettelagt tur.

Og til sidst er det mig der siger tak, fordi du så tålmodigt har læst dig ned gennem sagaen og alle oplevelserne, som de er set med mine øjne.

Finn Vilholm
Referent

3.rev. edition 21.9.19

 

Referat af den ordinære generalforsamling torsdag d. 20. april 2021

0. Der var fremmødt 19 medlemmer inkl. en fuldtallig bestyrelse. Formanden, Ruth Villadsen bød velkommen og beklagede, at det lovede foredrag med Jacob Topsøe ikke kunne gennemføres, men at han har lovet at komme til næste års generalforsamling. Hun beklagede også at mødet blev holdt udendørs, men havde til gengæld sørget for godt forårsvejr og efterfølgende pandekager over bålfad.

 

 1. Valg af dirigent og referent:
  Niels Henriksen, indstillet af bestyrelsen blev valgt som dirigent
  Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet via en medlemsmail af 29. marts. 2021

Finn Vilholm blev valgt til referent.

Formandens beretning om årets virksomhed:

 1. Formanden, Ruth Villadsen aflagde beretning (Bilag 1) Der var ingen spørgsmål til beretningen. Beretningen blev godkendt.
   

 2. Aflæggelse af det reviderede regnskab:
  Kassereren, Poul V. Andersen aflagde det reviderede regnskab . Kassereren kommenterede selv regnskabet med at påpege et pænt overskud, som skyldes tilbageholdenhed pga coronabegrænsninger. Der var ingen spørgsmål til regnskabet. En deltager pegede på det pæne overskud og foreslog, at det kom medlemmerne til gode. Kassereren svarede, at vi nu havde et helt år til at indhente det forsømte og dermed få brugt noget af overskuddet. Regnskabet blev derefter godkendt,
   

 3. Behandling af indkomne forslag: Der var ikke indkommet forslag
   

 4. Orientering om budget og medlemskontingent:
  Poul V. Andersen orienterede. Kontingentet er uændret 200 kr. i årligt husstandskontingent. Årets program vil snart blive udsendt.
   

 5. Styrelsesvalg:
  Poul V. Andersen, Hilde Pico Andersen og Peter Hammer var på valg og modtog genvalg. Der var ikke andre kandidater til bestyrelsen, selv om der blev fisket for interesserede, og de tre genopstillede blev valgt for 2 år.
   

 6. Valg af revisor/bilagskontrollant:
  Bestyrelsen foreslog genvalg af Karen Margrethe Hansen som blev genvalgt
   

 7. Forslag til det kommende års arbejde:
  Ruth Villadsen orienterede om det kommende års arbejde, og nævnte flg.:
  Sommertur til Sønderjylland 8. - 11. juni (udsolgt)

          Møde med Grænseforeningens nye formand d. 4. november,

          Sangmøde med generalsekretæren i 26. januar 2022 (sammen med Norden), og endelig

          Generalforsamling i 20. april 2022 med foredrag med Jacob Topsøe

          Udover disse planlagte møder skitserede formanden mulighed for

             Tur til Kongsgården i V. Broby     
              Evt. en københavnertur
              Efter mødet er indløbet flg. forslag til arrangement:
               Besøg på Magdalene Lauridsens mindestuer på Ankerhus (før det måske bliver for sent)

 1. Eventuelt:
  Ingen ønskede at udtrykke noget under eventuelt.

Niels Henriksen                                     Finn Vilholm
Dirigent                                                  referent

26.april 2021                                          26. april 2021

 

 

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

Formand Ruth Villadsen

Næstformand Peter Hammer

Kasserer Poul V. Andersen

Sekretær (sm. formand) og webmoster Finn Vilholm

Medlem Hilde Pico Andersen

 

Ad 2) iflg. dagsorden – Beretning. Bilag 1

Dette er en lidt anderledes generalforsamling end sædvanligt, idet vi sidst holdt ordinær generalforsamling den 6. oktober 2020, altså kun for et halvt år siden, men dette skyldes at generalforsamling i april 2020 blev udsat på grund af Covid-19 pandemien. Derfor indeholder denne beretning kun aktiviteter siden 6. oktober 2020.
Mødet den 6. oktober 2020 blev indled med et meget interessant billedforedrag af kulturredaktør på Flensborg Avis Hans Christian Davidsen, som fortalte om sin bog: ’DANMARK syd for grænsen’.
Efterfølgende oprandt foreningens generalforsamling. Beretning og regnskab blev godkendt.
På valg var Finn Vilholm, Ruth Villadsen og Niels Henriksen. Finn Vilholm og Ruth Villadsen blev genvalgt.
Niels Henriksen ønskede ikke genvalg og er således ikke medlem af bestyrelsen mere, men indvilgede i at være foreningens ressourceperson, hvilket blev godt modtaget.

Bestyrelsen konstituerede sig samme aften således:

Peter Hammer fortsat næstformand, Poul V. Andersen fortsat kasserer, Finn Vilholm fortsat sekretær i samarbejde med formanden og hjemmesideansvarlig, Hilde Pico Andersen fortsat medlem og ansvarlig for forekommende opgaver og endelig blev jeg, Ruth Villadsen, fortsat formand.

Det har jo været så som så med aktiviteterne i foreningen, idet vi har været underlagt de af myndighederne foreskrevne påbud om forsamlingsantal og øvrige restriktioner. Derfor har foreningsarbejdet ligget stille. Lidt er der dog sket:

Vi havde den store glæde, at ”Sorø Spare- og Laanekasses Fond” bevilligede os et beløb til indkøb af 50 eksemplarer af Højskolesangbogens 19. udgave, som netop udkom i efteråret 2020. Disse sangbøger vil blive placeret på ”Værkerne”, hvor vi traditionelt holder vore møder, og vil være tilgængelige for alle andre foreninger og organisationer, som holder deres møder på Værkerne. Denne bevilling er en bekræftelse på den rolle, som Grænseforeningen i Sorø anses for at spille i det kulturelle liv her i byen, og vi er taknemmelige for at have modtaget denne anerkendelse.

Foreningen har 69 husstandsmedlemmer. Trods det umuliggjorte foreningsarbejde har foreningen også fået nye medlemmer. Vi har desværre også måttet sige farvel til medlemmer p.g.a. alder og i værste fald dødsfald.

Vi ser nu frem til en ny sæson uden alt for mange begrænsninger. For det første ser vi meget frem til den planlagte studietur til Sønder Jylland ’ I kongens fodspor’ som er planlagt til den 8. – 11. juni. Denne tur blev som bekendt udsat et år, da den ikke kunne gennemføres i 2020. Vi anser det for sandsynligt, at vi komme afsted i juni måned i år.

Denne generalforsamling skulle være indledt med et foredrag af Jacob Topsøe, som ville fortælle om sin oldemors søster Thyra, som boede i huset på Frederiksvej nr. 9, de sidst år af sit liv. Hun var meget optaget af den Sønderjyske sag.

Dette foredrag har vi til gode til næste års generalforsamling den 20. april 2022, hvor Jacob Topsøe har givet tilsagn om at komme.

Vi har bestræbt os på, at lægge et spændende program for kommende sæson. Efter planen bliver nyt årsprogram udsendt umiddelbart før sommerferien.

Til sidst vil jeg takke bestyrelsen for et særdeles godt samarbejde og ikke mindst tak til vore medlemmer, som har været med i mange år og særlig tak til nye medlemmer, der vil være medlem af en 100-årig forening, som vil oplyse om det danske mindretal i Sydslesvig.

Sorø, den 11. april 2021.

Ruth Villadsen

 

 

 

 

Æresmedlem af Grænseforeningen i Sorø

På generalforsamlingen i Grænseforeningen i Sorø, d. 18. april 2018 udnævnte bestyrelsen formanden og Hovedforeningens tidligere direktør, Niels Henriksen, til æresmedlem af Grænseforeningen i Sorø. Begrundelsen var det utrættelige arbejde Niels har gjort for foreningen i mange år, samt benyttelse at sine mange kontakter i det sønderjyske og sydslesvigske til foreningens og medlemmernes bedste.

 

Dagbog fra Weser Bergland

Dag 1 søndag d. 11. sept. 2022

At vågne før kl. 05:00 for at stå på bussen før mellem kl. 6 og 7 afhængig af stå på-sted er i sig selv en præstation, og så møder man alligevel 50 morgenfriske medpassager og en oplagt chauffeur i godt humør.

Det var starten på en 5-dages tur til Niedersachsen og Nordrhein-Westfahlen med et udsøgt selskab fra Grænseforeningen i Sorø og Ingeniørforeningens afdeling i Vestsjælland.

Efter at selskabet var blevet fuldtalligt – 51 hoveder – med opsamling 5 steder på sydsjælland , satte chauffeur Christian kursen mod Rødbyhavn og overfarten til Fehmern. Vi skulle naturligvis have den obligatoriske frøsnapper og en gang frisklavet morgenkaffe.

Første stop var lige syd for Lübeck på en af søndagsramte lastbiler overfyldt rasteplads, hvor der lige blev plads og tid til en morgendram, og derefter hurtigt videre sydpå. Søndagstrafik i Tyskland er en kraftig udfordring for de tyske motorveje. Derfor forudså chaufføren allerede en forsinkelse til frokosten i Bispingen og meddelte det til restauranten og gav os dermed en byrundtur i Hamborgs sydlige udkant, inden vi en time forsinket kom til Bispingen og en hurtig frokost som et forsøg på at indhente forsinkelsen.

Den skulle vise sig at komme igen, forsinkelsen, pga. vejarbejde på vejen til Loccum klosterkirke, som var vores første officielle mål for dagen. Men som sagt ca. en time forsinket kom vi til klosterkirken i Loccum, hvor vi blev ventet af den dansktalende (so oder so) rundviser Helga, som tålmodigt havde ventet på os. Det skulle vise sig at være ventetiden værd for begge parter. Helga havde glædet sig til vores ankomst og fortalte glad og gerne, og vi havde en virkelig positiv oplevelse af at se klosterkirken, som i grundplan ligner Sorø klosterkirke; knap så flot udstyret som Sorøs, men til gengæld i en mere oprindelig fremtræden, da især hele klostemiljøet er fuldt ud bevaret med mindre genopbygninger. Det var derfor en stor oplevelse for os at gå rundt i selve klosterdelen og forestille os hvordan Sorø kloster ville have set ud i en tilsvarende skikkelse. Der var en smuk nybygning til et bibliotek, meget smukt indpasset til at matche de oprindelige bygningers arkitektur. Og rundt om kloster og kirke var en række andre mindre bygninger i oprindelig fremtræden.

Men Loccum klosters brønd var ikke lige så flot som Sorøs fraterbrønd..

Derefter forestod der en 1,5 timers lang køretur til Schwalenberg, hvor vores hotel Malkasten ventede med indkvarterring og aftensmad. Schwalenberg er en lille by med gamle bindingdsværkshuse og krogede gader. Først i 3. forsøg lykkedes det Christian at køre ind i byens krogede og smalle gader og finde ind til hotellet og læsse os af med al vores bagage og derefter at finde en passende parkeringsplads til bussen.

Hoteller er et gammelt familiehotel, som til lejligheden er reserveret hovedsageligt til vores selskab med indkvartering i hyggelige renoverede værelser. Aftenmenuen bestod af kartoffelsuppe, svinesnitzel med franske kartofler og fermenterede grøntsager og til dessert en vaniljecreme. Til desserten bød huset på en boblevand som velkomstdrink og en velkomst til selskabet fra Die Hausfrau, Frau Diana Vandieken

 

 

2. dag mandag d. 12. sept. 2022

Morgenmad fra kl. 7:30 og afgang med bus kl. 9:00 til Externsteine Naturschutsgebiet og til Hermanns Denkmal i TeutuburgerWald efter en lille én til ansigtet.

Allerførst var det spændende, hvor vi kunne finde bussen i det virvar af smalle gader og op og ned. Men den var der, og der var plads til, at vi kunne gennemføre morgenritualet., og derefter var der afgang til Naturschutsgebiet Externsteine. En kort køretur og så var vi ved der. Et stort område med 3 narturvandreruter i et interessant landskab, men mest berømmet for sine klippeformationer; kæmpe klippestykker der rager ca. 35 m op af den bare jord. Der var basis for bestigning af klippestykkerne og nyde udsigten derfra efter, at man havde fået afprøvet sin konditilstand.

Efter stroppeturene var der frokost i den lokale restaurant, som serverede en spændende salat på ristet brød og derefter en kæmpe isanretning, som indtil flere af deltagerne gav op over for, og flere af os gik bort derfra med forfrysninger i tarmene.

Efter dette kørte bussen os til Hermanns Denkmal, et hæsligt monument over en helt fra romertiden, som angiveligt var anfører for germanernes hær, der slog Varus og hans romerske legioner i et stort slag i Teuterborgerskoven.

Efter den omgang var det dejligt at få en kop kaffe eller en lumumba ved bussen, inden hjemturen til hotel Malkasten i Schwalenberg.

Aftenens menu stod på grønsagssuppe, valg mellem mørksej og kalvesteg, og chokolademousse til dessert.

Det med at bedømme, hvad for en fisk, vi skulle have, medførte megen diskussion, idet sej, som det hedder på dansk, på tysk hedder Seelachs. Efter at vi havde fået det opklaret, gik overvejelserne på, om det var lyssej eller mørksej. Det var desværre mørksej.

 

3. dag tirsdag d. 13. sept. 2022

Igen afgang med bus kl. 9:00 efter morgenmad og en lille opstrammer. Turen gik til Hildesheim, en tur på 2 timer. Vi skulle se Sct. Michaeliskirken, hvortil vi gik fra rådhustorvet, og hvortil vi vendte tilbage til frokosten igen kl. ca. 12. Menuen på restaurant ”Van der Valk” lød på lakserisotto – denne gang rigtig laks.

Derefter endnu en vandretur, denne gang til domkirken med 1000-års rosen.

Hildesheim blev slemt beskadiget under 2. verdenskrig pga. strategisk krigsindustri, som de allierede ikke kunne holde fingrene eller specielt bomberne fra. Begge de kirker vi besøgte var blevet ramt, ligeledes kvartererne der omkring, men særligt tydeligt var grænsen for, hvor bomberne havde ramt omkring domkirken, mellem huse, der var blevet genopført i ikke-charmerende stil, og de oprindelige bygninger, som ikke var bomberamt, men til gengæld havde beholdt sin overdådige udsmykning.

Turen tilbage til hotellet kunne gøres på 1,5 time. Aftensmaden var grillmad. Grillmesteren bød på et lækkert udvalg af pølser og andet kød og salater og grønsager. Men der var ingen dessert inkluderet. Kunne dog tilkøbes.

Kl. 21 var der blevet mørkt udenfor, og da mødte en vægter op. Han førte os på en natmørk byvandring krydret med beretning om den tyske vægters opgaver og pligter og vægternes historie. Oven i det kunne vores egen Mogens, som også havde en fortid som vægter i Holme Olstrup, fortælle lidt om ar være vægter i en dansk by, og sang et vers af vægtersangen.

Efter rundgangen var vi 5 personer, som fandt ind i vinstedet Polhof, som vi så, stadig havde åbent kl. 22 . Dér sad også vores vægter fra før og kunne fortælle videre af sine historier, samtidig med at vi fik interessant viden fra værten i vinforretningen, og vi i det hele taget havde det hyggeligt og nød et generøst skænket glas grauburgunder.

 

4. dag onsdag d. 14. sept. 2022

Efter morgenmad og den sædvanlige hjertestyrkning afgang kl. 9:00. Denne gang gik turen til Hameln, Rottefængerens by. Programmet her var rimeligt simpelt: Ved ankomst til busholdepladsen ved havnen ved floden Weser blev vi alle sluppet løs på egen hånd og skulle selv sørge for frokost, indtil vi 3 timer senere blev indskibet i en af flodbådene på Weseren til en times sejlads op ad floden og tilbage igen til Hameln. Det var delvis i mildt regnvejr, som nogen valgte at tilbringe under dæk, og andre tappert holdt sig på fordækket i et regnvejr, som ikke var så voldsomt, at det gjorde noget.

Men vel i land igen havde Christian lavet kaffe til os, som vi kunne nyde med eller uden tilskud at cognak eller whisky, inden en times tur tilbage til hotellet.

Det var sidste aften, som traditionelt indebar en afskedsmiddag med fri drikkevarer og bagefter dans med traditionel og gammeldags dansk dans til harmonika, hvem der ellers havde lært ham det.

Menuen stod på oksekødssuppe, valg mellem hakkebøf med spejlæg og unghanekyllingebryst med nudler i flødesovs, og maskaponecreme.

Og derefter var der som sagt dans og almindelig ungdommelig løssluppenhed (når gamle folk møder gamle slagere).

Slut på en god ferie og afgang tidlig i morgen.

 
5. dag torsdag d. 15. sept. 2022

Denne dag skulle vi møde til morgenmad allerede kl. 7:00, for at bussen hjem kunne køre fra hotellet kl. 8:30. Der var ikke mere travlt, end vi kunne gennemføre morgenritualet med Dr. Nielsen og En enkelt.

Der var lang vej hjem, og det gik rigtigt op for os ved ankomsten til Holme Olstrup, Næstved og Sorø mellem kl. 19:30 og 20:30. Der var en mindre kaffepause undervejs på en rasteplads inden vi ankom til Scharnebeck med skibshæveværket, der forbinder Elb Seitekanal med Mittelland Kanal. Mens vi tålmodigt stod og ventede på, at elevatoren skulle komme ned i nederst position og lukke to turistbåde ud, høvlede det ned fraoven med skomagerdrenge, en kort hæftig byge, som bagefter tillod at lade os, eller nogle af os, at gå tørskoet over til Hotel Europa, hvor frokosten stod på råkostsalat og stegt svinemørbrad og kartoffelcroutoner i pølseform. I dagens anledning og på grund af hastværket med at komme af sted den lange vej til færgen, lod rejseudvalget betalingen for drikkevarerne gå på rejsekontoen. For hvilket vi alle er dem megen tak skyldig!

Men vi nåede den programmerede færgeafgang kl. 17:15 og kom således til dansk jord kl 18, med lidt besvær med at få færgen til at ramme færgelejet.

Den sidste del af køreturen op gennem Lolland, Falster og Sydsjælland gik i solskin med forskellige belysninger af de drivende skyer, indtil mørket sænkede sig over os på turen fra Rønnede og mod Næstved og Sorø. Og vi sagde gradvist farvel til hinanden og takkede for turen, og der blev også lejlighed til at takke rejseudvalget for en veltilrettelagt tur og til Christian for god kørsel og udsøgt service undervejs.

Og her siger kronikøren tak til alle der gad læse med.

 Efterskrift specielt til deltagerne i turen til Weser Bergland

Undervejs har jeg bestræbt mig på at beskrive de begivenheder, der var fælles for os alle, så præcist som muligt og med relevante og tilgængelige detaljer. Skulle nogen af jer sidde inde med detaljer, som jeg ikke har fået med og som er relevante for genoplevelsen ved læsning af ovenstående, så tøv ikke med at give mig et praj, så det kan komme med i kommende genlæsninger.

Tips kan gives på telefon, sms, mail eller ved møde i Brugsen.

 

Ærbødigst

 Finn Vilholm
 tel. og sms 51201577
mailto: finn@vilholm.dk