Gå til listen over lokalforeninger

Grænseforeningen Sorø

Egetræ ves Skjolden ved Sorø sø

Engager dig i Grænseforeningen i dit lokalområde.

Vi mener, at erfaringerne fra det dansk-tyske grænseland, hvor man er gået fra fjendskab til venskab, er afgørende for dansk demokrati og mødet mellem kulturer. Derfor arrangerer vi aktiviteter, foredrag og udflugter for at blive klogere på grænselandet. Her skaber vi et lokalt fællesskab, der knytter bånd til det danske mindretal syd for grænsen.

Vi glæder os til at se dig til et af vores arrangementer, som du kan få overblik over her på siden.

Ruth Villadsen

Formand
Hauchsvej 17, 4180 Sorø
Mob. 61 54 50 75
soro@graenseforeningen.dk

Finn Vilholm

Næstformand (Referent og Web)
Mob. 51 20 15 77
finn@vilholm.dk

Peter Hammer

Kasserer
Mob. 30 11 51 43
pha@stofanet.dk

Tina Hyldegaard-Pedersen

Bestyrelsesmedlem
Mob. 29802883
Tinahyldegaard36@gmail.com

Hilde Pico Andersen

Bestyrelsesmedlem
Mob. 20914596
hilde.pico.andersen@gmail.com

Niels Henriksen

Ressourceperson (æresmedlem)
Mob. 40632867
niels@nhenriksen.dk

Poul V.Andersen

Ressourceperson (rejseudvalget)
Tlf. 57 83 27 74, Mob. 24637406
pv.andersen@gmail.com

 

Grænseforeningen i Sorø

Vedtægter

vedtaget 2. gang på generalforsamlingen 23. april 2014

 

Navn, formål, hjemsted

§ 1. Foreningens navn er "Grænseforeningen i Sorø". Den er tilsluttet Grænseforeningen og arbejder i overensstemmelse med Grænse­foreningens vedtægter.

§ 2. Foreningens formål er at støtte danskheden i grænselandet, særligt syd for grænsen, at udbrede kendskabet til grænselandets forhold
        samt at be­vare og styrke dansk sprog og kultur.

§ 3. Foreningens hjemsted er Sorø kommune.

Organisation og styrelse

§ 4. Som medlem kan optages enhver, der kan godkende foreningens ved­tægter.

§ 5. Medlemskontingentets størrelse fastsættes af styrelsen og meddeles på den ordinære generalforsamling.

§ 6. Foreningen ledes af en styrelse på op til syv medlemmer, der vælges forskudt for hinanden for toårige perioder på den årlige generalforsamling.
        Der vil desuden kunne vælges en eller to suppleanter til styrelsen.

§ 7. Styrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, sekretær m.v. og er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af styrelsesmedlemmerne
        er til stede.

§ 8. Formanden indkalder til styrelsesmøde, så ofte han finder det formåls­tjenligt og skal gøre det, når den øvrige bestyrelse ønsker det.

§ 9. Sekretæren fører beslutningsreferat fra styrelsesmøderne.

§ 10. Foreningen tegnes af formanden sammen med kassereren eller et andet medlem af styrelsen.

§ 11. Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Forholdet til Grænseforeningen

§ 12. De årlige styrelsesvalg indberettes til Grænseforeningen sammen med en beretning om arbejdet i det forløbne år inden den 15. maj og indbetaler det kontingent til Grænseforeningen, som er fastsat af Grænseforeningens ordinære Sendemandsmøde.

§ 13. Foreningen sender til Grænseforeningens Sendemandsmøder sende­mænd i henhold til Grænseforeningens vedtægter.

Generalforsamlingen

§ 14. Formanden indkalder med mindst 2 ugers varsel til den årlige ordi­nære generalforsamling, som finder sted før 1. maj. Der skal i øvrigt ind­kaldes til generalforsamling, når mindst 15 medlemmer skriftligt kræver det. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

1.      valg af dirigent

2.      formandens beretning om årets virksomhed

3.      aflæggelse af det reviderede regnskab

4.      behandling af indkomne forslag

5.      orientering om budget og medlemskontingent

6.      styrelsesvalg (jævnfør § 6)

7.      valg af revisor

8.      forslag til det kommende års arbejde

9.      eventuelt.

Alle valg og beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de mødte medlemmer.

§ 15. Indkaldelse til generalforsamling kan sendes direkte til medlemmerne sammen med dagsordenen og/eller annonceres i den lokale dags- eller uge­presse med reference til dagsorden iflg. nærværende vedtægter.

§ 16. Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 1. marts.

§ 17. Over generalforsamlinger føres der protokol, som underskrives af dirigent og formand.

Ændringer af Foreningens vedtægter og Foreningens nedlæggelse

§ 18. Ændringer af nærværende vedtægter vil kunne besluttes på en ordinær generalforsamling. Denne beslutning skal herefter bekræftes på det efterfølgende års ordinære generalforsamling, hvorefter ændringerne vil kunne træde i kraft.

§ 19. Nedlæggelse af foreningen kræver to tredjedeles flertal af de frem­mødte på en general­forsamling, indkaldt til formålet. Nedlægges foreningen, tilfalder dens midler og ejendele den lokalforening, som medlemmerne herefter overføres til, subsidiært Grænseforeningen.

 

 

 

Referat af den ordinære generalforsamling torsdag d. 20. apr. 2023

 

0. Der var fremmødt 29 deltagere plus foredragsholderen. Heraf var de 27 stemmeberettigede. Formanden, Ruth Villadsen, bød velkommen. Forinden havde Alexander Rygaard vist os en række af sine spændende videointerviews med personer i Grænselandet. Alle interview’ene er tilgængelige på Grænseforeningens hjemmeside.

 

 1. Valg af dirigent og referent:
  Niels Henriksen, indstillet af bestyrelsen, blev valgt som dirigent.
  Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet via en medlemsmail d 20. marts. 2023.

Finn Vilholm blev valgt til referent.

 

 1. Formandens beretning om årets virksomhed:
  Formanden, Ruth Villadsen, aflagde beretning (Bilag 1). Der var ingen spørgsmål til beretningen. Men den blev rost for sit spændende indhold. Beretningen blev taget til efterretning.

   

 2. Aflæggelse af det reviderede regnskab:
  Kassereren, Peter Hammer aflagde det reviderede regnskab (Bilag 2). Kassereren gennemgik regnskabet med at påpege et beskedent underskud. Lokalforeningen kører sagtens videre på sin formue, som dels stammer fra forrige regnskabsårs overskud. Regnskabet blev taget til efterretning.

   

 3. Behandling af indkomne forslag:

Der var ikke indkommet forslag.

 

 1. Orientering om budget og medlemskontingent:
  Peter Hammer fremlagde til orientering budget for indeværende år (Bilag 3) med skønnet uændret udgiftniveau og uændrede indtægter og uændret kontingent på 200 kr. pr. husstand. Årets program vil snart blive udsendt.

   

 2. Styrelsesvalg:
  Peter Hammer, Hilde Pico Andersen og Poul V. Andersen var på valg. Poul ønskede ikke at modtage genvalg, hvorimod bestyrelsen anbefalede de 2 øvrige til genvalg . Der var ikke andre der stillede op til valg, hvorefter Peter Hammer og Hilde Pico Andersen blev valgt for en ny 2-årig periode.

   

 3. Valg af revisor/bilagskontrollant:
  Bestyrelsen foreslog Anette Fischer som revisor/bilagskontrollant, Anette Fischer blev valgt.

   

 4. Forslag til det kommende års arbejde:
  Ruth Villadsen orienterede om det kommende års arbejde og nævnte flg.:
  Forårstur til Sydslesvig. Næsten udsolgt.
  Medlemsmøde på Liselund

Medlemsmøde omkring et sønderjysk kaffebord hos Sejers konditori
Forslag om københavnertur - vandt ikke genklang i forsamlingen

 

 1. Eventuelt:
  Peter Hammer takkede Poul Andersen for en lang og pålidelig vagt om økonomien og finanserne og lovede at fortsætte i samme spor. Og glædede sig over at Poul fortsætter i rejseudvalget.

   

 

Herefter overgav dirigenten ordet tilbage til formanden, som takkede dirigenten for en suveræn ledelse af generalforsamlingen og takkede forsamlingen for god ro og orden.

 

 

 

Niels Henriksen Finn Vilholm
Dirigent referent

??. april2023 ??. april 2023

 

 

Indtil konstituering på næste bestyreldesmøde d. 24. april fortsætter bestyrelsen i følgende opstilling:

Formand Ruth Villadsen

Næstformand Peter Hammer

Kasserer Peter Hammer

Sekretær / referent og webmaster Finn Vilholm

Bestyrelsesmedlem Hilde Pico Andersen

Bestyrelsesmedlem Tina Hyldegaard-Pedersen

 

Bilag 1

Ad 2) iflg. dagsordenen – Beretning

Onsdag d. 20. april 2022 blev sidste års generalforsamling afholdt. Generalforsamlingen begyndte med et foredrag af Jacob Topsøe, som fortalte om Thyra Topsøe, som boede på Frederiksvej de sidste år af sit liv. Mindretallet i Sydslesvig, var hendes hjerteblod.

Niels Henriksen blev valgt som dirigent. Beretning og regnskab blev godkendt.

På valg var Finn Vilholm og Ruth Villadsen. Begge blev genvalgt. Tina Hyldegaard-Pedersen blev foreslået som nyt medlem af bestyrelsen. Tina Hyldegaard modtog valget. Senere på året konstituerede bestyrelsen sig med uændrede roller. Tina Hyldegaard fungerer som bestyrelsesmedlem.

Kasserer Poul V. Andersen meddelte efter generalforsamlingen, at han vil slutte med denne opgave ved årsskiftet 2022/2023. Peter Hammer har efterfølgende modtaget opfordring til at tage kasserer-posten – og sådan er det nu.

 

Et weekendmøde sammen med medlemmer af SSF-Slesvig skete den 22.-24. april 2022. Gæsterne ankom fredag aften og blev indkvarteret i Sorø. Lørdag bød på heldagstur til Gørlev, Vikinge-stormandsgården Fugledegaard og Kalundborg by. Fællesspisning i Sorø om aftenen, som blev krydret med oplæg fra SSF om fællesskab over Grænsen og hinandens nødvendighed.

Søndagen blev brugt på sejltur på Sorø Sø med Lille Claus, bytur i Sorø inden frokost, hvorefter turen gik til Trelleborg, hvor vi efter rundvisning tog afsked med vore gæster efter nogle givende dage i hinandens selskab.

 

Onsdag den 8. juni 2022 var Grænseforeningen på et interessant besøg på Kongsgaarden i Vester-Broby, incl. medbragt kaffe i ’det grønne’ og efterfølgende en aftentur til Susåen, til besigtigelse og nydelse af den ’nye’ bro.

 

Første aktivitet i den nye sæson var Grænseforeningen studie- og oplevelsestur til Weserbergland, Hildesheim og Hameln med sejltur på Weser-floden m.m. Alt veltilrettelagt af vores gode rejseudvalg som består af Poul Andersen, Peter Hammer og Niels Henriksen. En vellykket tur med 49 deltagere.

 

6. oktober 2022 havde vi besøg af kulturredaktør og forfatter Hans Christian Davidsen, som fortalte om maleren Emil Nolde. Davidsen fortalte ud fra sin egen bog:’ Nolde – maleren, der trådte ved siden af’. Med ca. 30 deltagere.

 

Onsdag den 16. november blev afholdt et melodisk foredrag af ’Den syngende Konsul’ / Jørgen Ledstrup, som fortalte om sin tid som konsul i Udenrigstjenesten. Ledstrup fortryllede os med sin smukke tenor-sang. Sofus Kornerup var en habil akkompagnør. Mødet blev afholdt på Borgerskolen med ca. 30 deltagere.

 

Det ellers traditionelle møde i januar/februar måned sammen med Norden ’løb ud i sandet’, da foreningen Norden Sorø er ’fusioneret med Norden, Ringsted. Det er lidt svært at holde forbindelsen, når Nordens møder foregår i Ringsted. Det er ellers oplagt, at have samarbejde med foreningen Norden. Vi har endnu ikke opgivet samarbejdet.

 

Men i stedet havde vi fået en aftale i stand med Niels Henriksen, som på sædvanlig bedste vis leverede foreningen et aktuelt foredrag om Ukraine og Ruslands fælles historie, onsdag den 08. februar 2023 på Værkerne, hvor der mødte ca. 40 tilhørere op. En meget interessant aften med oplysninger, som kun de færreste kendte i forvejen.

 

Tirsdag den 11. april havde vi inviteret Grænseforeningens medlemmer til Sorø Museumsforenings møde med arkæolog og kulturformidler Lisbeth Pedersen med emnet ’Vikinger og Hvider på Vestsjælland – forbindelser til Slesvig’. Dette emne var baseret på en opgave Grænseforeningen havde givet Lisbeth Pedersen om i forbindelse med SSF’s besøg på Vestsjjælland sidste år i april. Senere er der kommet et foredrag ud af denne rundvisning på Fugledegård og Kalundborg by. Derfor var det meget relevant for vore medlemmer. Der var stor tilstrømning og flere måtte afvises. Foredraget vil blive holdt igen senere på året af Museumsforeningen.

 

I aften har vi inden generalforsamlingen hørt og set videoer om hverdagsliv i grænselandet, præsenteret af ’forfatteren’ journalist Alexander Leicht Rygaard, som til daglig er ansat på Grænseforeningen sekretariat.

 

Nye aktiviteter er er på vej i den kommende sæson 2023 – 2024.

Foreningen har 70 husstandsmedlemmer/123 enkeltmdl. Nogenlunde status quo, selvom vi desværre inden for det sidste år har måttet tage afsked med nogle medlemmer, desværre på grund af dødsfald. Æret være deres minde!

 

Mange tak til jer medlemmer, nye som ’gamle’ for trofast opbakning til den lokale forening og interessen for Det danske Mindretal i Sydslesvig, og hvad der sker i hele Grænselandet.

Sidst, men ikke mindst, vil jeg takke bestyrelsen for et særdeles godt samarbejde. Grænseforeningen i Sorø er meget begunstiget af engagerede bestyrelsesmedlemmer – det er ikke alle foreninger der er så heldige.

 

Sorø, den 18. april 2023 Ruth Villadse

 

 

 

 

Æresmedlem af Grænseforeningen i Sorø

På generalforsamlingen i Grænseforeningen i Sorø, d. 18. april 2018 udnævnte bestyrelsen formanden og Hovedforeningens tidligere direktør, Niels Henriksen, til æresmedlem af Grænseforeningen i Sorø. Begrundelsen var det utrættelige arbejde Niels har gjort for foreningen i mange år, samt benyttelse at sine mange kontakter i det sønderjyske og sydslesvigske til foreningens og medlemmernes bedste.

 

Dagbog fra Sydslesvig 21. - 25. maj 2023

 

1. dag Søndag d. 21. maj 2023 - Sorø, Store Bælt, Faaborg, Sønderjylland, Egernförde

Starten gik kl. 8:00 fra busholdepladsen i Sorø med påstigning af 23 personer efter opsamling først  i Holme Olstrup og på Frederiksberg med Chaufføren Christian ved rattet. I alt 46 forventningsfulde rejsende fra Grænseforeningen i Sorø og fra IDA, afdelingen i Vestsjælland.
Efter en times kørsel nåede vi første stop ved Knudshoved, hvor der var lejlighed til en kop kaffe, en af de medbragte frøsnappere, én til hver altså, og en morgenbitter. Således styrket drog vi videre ad hovedvej 8 mod Faaborg. Undervejs fortalte Poul om sin barndoms opvækst i egnen omkring Faaborg med udspring i landsbyen Korint, som optakt til, at vi skulle på byvandring i Faaborg og besøge Faaborg museum.
Vi fik derefter en lækker frokost i Magasingården, inden bussen kørte os videre til Bøjdenfærgen til Fynshav på Als.
Så var vi i Sønderjylland, og turen gik videre forbi Augustenborg, Sønderborg, Dybbøl, Broager og Graasten indtil motorvejen via Krusaa og gennem Sydslesvig og til vores endemål denne dag: Egernförde, troede vi.
Men så først begyndte problemerne, ved det, at nu skal I bare høre:
Bussen ankom som planlagt til Hotel Seelust og der stilledes bagage ud, klar til at invadere hotellet. Peter gik op til receptionen for at meddele, at nu var vi der. Og vi ventede længe på signal om at komme op med bagagen. Der gik lang tid, og så kom Peter tilbage og sagde, at de på hotellet var total uforberedt på, at vi, 46 mand, M/K plus chauffør skulle komme. Han havde et reserveringsbevis fra Ørslev, som bekræftede vores reservation, Men hotellet kunne ikke i deres system se, at de havde sendt en bekræftelse til Ørslev.
Det er søndag aften og alle folk hos Ørslev Rejser holder week-end, men der blev skabt forbindelse til direktøren for Ørslev Rejser, og derefter gik en heftig aktion i gang.

Det korte af de lange var, at der i forening mellem Hotel Seelust og Stadthotel Eckernförde blev skabt en forbindelse, som gjorde det muligt at indlogere os alle 46 + 1 på Stadthotel Eckernförde for én nat. Videre information ville komme næste dags morgen.
Men vi blev vel modtaget på Stadthotel, fik oven i købet hurtigt improviseret pitza med drikkelse, og gik glade i seng den nat. En stor overraskelse rigere!

 

2. Dag Mandag d. 22. maj 2023 – Egernförde, SSF, Slien, Mysunde, Sieseby, Slesvig

Ved morgenmaden ventede vi spændt på, hvad folkene i Ørslev havde fundet til os. Vi skulle mødes ved bussen kl. 9:45 til morgenbitter og få besked. Imens gik igen en hæftig kommunikation i gang mellem Peter og Ørslev og mellem Ørslev og forskellige hoteller i omegnen for at finde en endelig løsning.

Kl. 9:45 stod vi ved bussen, fik morgenbitter og fik den besked, at der var fundet en løsning med 2 hoteller i Slesvig by. Kun fordelingen mellem de 2 hoteller udestod. Men vi vidste, at der var rum til alle. Derefter kunne dagens program begynde. Først med ombordbringelse af bagagen.

Dernæst en byvandring i Egernförde med endemål i det danske medborgerhus for dem, der orkede at gå turen, og en opfølgende transport med bus for dem, der hellere ville køres derud, og Peter puslede imens med at få fordelingen af værelser på de 2 "nye" hoteller på plads.

Kl. 12 var alle mødt i det danske medborgerhus. Med en kort velkomst og præsentation fra formanden for SSF Egernförde, Morten , bød medborgerhuset på en fin frokost. Og derefter havde Dorthe, amtskonsulenten for Egernförde Amt, lejlighed til at fortælle om SSF’s arbejde i Sydslesvig og svare på spørgsmål fra os andre. Et centralt spørgsmål var, hvad der får forældre til at vælge dansk skole til deres børn, specielt de forældre, som ikke i forvejen har et medfødt tilhørsforhold til Danmark.

Vi sluttede mødet af med at takke Dorthe for den flotte modtagelse i medborgerhuset og overrække en boggave til hende: Trap Danmarks særudgave om Sorø og Politikens udgave af ”Turen går til Danmark, Grønland og Færøerne.

Inden vi forlod stedet, afslørede Peter, hvad indkvarteringsløsningen gik ud på. Der var skaffet plads til os i hotel ”Waldschlösschen” i Slesvig og i hotel ”An der Schlei” 10 minutters kørsel uden for Slesvig.

Dernæst kunne vores tur gå videre i bevidstheden om, at alle var sikret et sted at sove, når natten kom. Vi skulle videre nordpå til Slien, første stop ved Mysunde. Det var der nu ikke meget oplevelse ved, da overfartsstedet var blokeret af biler tålmodigt ventende på den lille færge, og da der var vanskelige vendeforhold for bussen, blev der heller ikke lejlighed til at komme ud og se på forholden på stedet. Der var jo ellers en historisk interesse for stedet vedr.fra krigen i 1864.

Videre til Sieseby, en idyllisk lille by ved Slien, som vi fik lejlighed til en kort vandretur ned i og tilbage igen. Men den var i udpræget grad mandagslukket og derved også begrænset interessant.

Så derfor vendte bussen om og køre direkte til Slesvig og "Hotel Waldachlösschen”, hvor nøgler til inkvartering på begge hoteller blev udlevet.

Kl. 19 kunne vi sætte os til et veldækket bord i "Hotel Waldschlösschen” og en menu bestående af oksekødssuppe, svinekotteletter med grøntsager og dessert med vanilieis og bærfrugter.

 

3. dag Tirsdag d. 23. maj 2023 – Gottorp slot, Slesvig domkirke og A. P. Møllerskolen

Ifølge den oprindelige rejseplan skulle vi starte kl. 9:00, men fordi vores residens var rykket ind fra Egernförde til Slesvig, var vi nu nærmere på turens første mål, og det gav os lidt mere tid til morgendrammen, og det var nu meget godt, fordi det regnede, og den måtte indtages i bussen med lidt vanskeligere udskænkningsforhold.

Første mål var Gottorp slot, hvis historie Niels kort fik lejlighed til at udrede for os på vej i bussen til slottet. Dér fik vi 2 guider, en dansksproget og en tysksproget, til at vise os rundt og forklare om slottets opbygning, indretning og dets udstillingsgenstande og udsmykning. Der var meget at vise og fortælle om, og man blev sulten efter at gå det igennem igen i et roligere tempo en anden gang. Nydambåden i en bygning for sig var også hele turen værd, et imponerende skib fra ca. 320 e.kr.

Men så var vi også nået hen til frokosttid. De truende regnskyer var fortrukket og vejret blevet mere skikkeligt. Frokosten i slotskælderen var flamkuchen og vanilieis og bærfrugter. Vi nåede lige at spise færdig, før vi skulle ud til bussen og videre til Slesvig domkirke, nyligt restaureret og imponerende.

Så var det A. P. Møllerskolen, hvor elever fra elevambassadørerne viste rundt. Det gav god lejlighed til at spørge ind til deres skolegang, mens de på deres side fortalte om skolens indretning og dens funktioner.

Om aftenen til aftensmaden fik vi besøg at 5 bestyrelsesmedlenner fra SSF, Slesvig distrikt. Det var Katrin, Lea, Freyja og Christian, de 2 sidste er ungdomsrepræsentanter, og Lisbeth Bredholt, som desuden er leder af Mikkelberg, som vi skal besøge i morgen onsdag. De 5 deltog i middagen med os. Den bestod af kremsuppe med crutoner og krydret med hvidløgsolie, stegt mørksej eller stegt poulard, og mælkeris med marinerede blåbær som dessert.

Restauranten havde bedt os om at beholde samme pladser ved bordene som om mandagen, fordi de om mandagen havde lavet en nøjagtig plan over. hvem der skulle have hvilken af de alternative hovedretter, og hvor de sad. Det skabte en del palaver, fordi det føltes som et indgreb i valgfriheden af plads ved spisebordet. Men forståeligt nok, for hvem kan huske, hvad man bestiller den ene dag til spisning dagen efter? Felprocenten er større end 1.

 

4. Dag Onsdag d. 24. maj 2023 - Mikkelberg, Roter Haubarg, Eidersperwerk og Frederiksstad

Dagens tur går i dag til det vilde vesten. Heldigvis var vejret skikkeligt med sol og behagelige vindforhold, så vildskaben var behersket. På Mikkelberg, Kultur- og cricketcenter, blev vi taget imod af Lisbeth Bredholt, den ene af gæsterne fra i går, som introducerede os for Mikkelberg, hvad det var for en størrelse.
Henry Buhl stiftede Mikkelberg i 1967 sammen med sin kone som et Nordisk Kultur og Cricketcenter i en nedlagt vejrmølle i Hattstedt nær Husum. Møllen er stadig et centralt rum i institutionen, som har løbende kunstudstillinger af nordisk kunst og med tiden er blevet en vigtig institution i kunstmiljøet i Sydslesvig. Ved Henry Buhls død overgik institutionen til fondseje og hører ind under SSF. Cricket kom ind som en langsigtet, identitetsskabende søjle i det danske ungdomsarbejde i Husum

Derudover var planen, at bygge en cricketbane til Husum Cricket Club, som Buhl havde grundlagt som reaktion på, at tyske klubber høstede de sportstalenter han havde opfostret indenfor bordtennis, fodbold og håndbold i sit virke som ungdomskonsulent. Cricket var der ikke noget af i Tyskland. Således bragte han kontinuitet i sin idrætsforening, som senere hen blev ligestillet med danske klubber Dette førte blandt andet til, at Mikkelberg Cricket Ground på trods af sin beliggenhed i Tyskland er anerkendt som dansk hjemmebane. Dansk Idrætsforbund har derudover ligestillet cricketspillerne i Sydslesvig, som ofte har tysk pas, med danske statsborgere, når det kommer til deltagelsen i danske mesterskaber og muligheden for at blive optaget på det danske landshold. Vi var også nede og prøve banen af.

Den kunstudstilling, Lisbeth præsenterede os for, var med et bredt udvalg af Svend Havsteen Mikkelsens tegninger og malerier, både af landskabsmmæssig art, familieportrætter og historisk og mytologisk indhold. En rigtig flot udstilling.
Efter en kop kaffe og et rundstykke sagde vi farvel til besætningen på Mikkelberg og kan herefter kun anbefale alle der kommer på de kanter at tage ind og besøge Mikkelberg.

Vi havde brugt meget til på Mikkelberg og skulle videre til næste mål for dagens udflugt:Roter Haubarg. Den lå heldigvis kun ½ times kørsel fra Mikkelberg, så vi holdt tidsplanen. Det oprindelige program ville have os til Hamburger Hallig i lidt større afstand fra Mikkelberg, men det havde vi allerede på forhånd valgt fra, fordi bussen ikke kunne få adgang dertil, så vi ikke kunne komme tørskoet over. Så held i uheld!
Der på Roter Haubarg fik vi serveret en kartoffelsuppe. Lækkert! Og de ihærdige nåede at indtag et vanvittigt flot stykke moccalagkage og en kop kaffe. Men så skulle bussen altså videre.
Vi skulle til Frereriksstad via eiderspærreværket og gennem Holsten. Det meget imponerende Eidersperwerk fik vi ikke set meget af. Vi kørte på langs i gennem det. Det må blive en anden gang!
Frederiksstad er Niels' gamle hjemstavn, og han førte os gennem byen og viste os bl.a. minostranternes kirke og meget mere. Det er en meget smuk by, Frederiksstad.
Herefter var vi parat til at tage hjem til Slesvig. Dagens menu bestod af cremesuppe, stenbidder eller hakkebøf og friske frugter. Denne gang uden tvangsplaceringer.

 

5. dag Torsdag d. 25. maj 2023 - Isted, Flensborg Citti, Tandslet, Fynshav-Bøjden, Storebælt og hjem

Hjemrejsen står for døren. (Vi flytter den lidt, så vi kan komme ud med bagagen.) Pakket og afregnet kunne vi sige farvel til "Hotel Waldschlösschen" og køre mod Isted museum, hvor vi startede med morgendrammen. Derefter opdelt i 2 lige store hold, 1. til billedforedrag om slaget ved Isted 1948 ("Det var en påskemogen") og 2. bustur rundt i landskabet for at se kamtpladserne og gravmonumælerne. Bagefter omvendt. Et totalt meningsløst slag med mange omkomne.
Så gik turen til Flensborg, hvor vi kunne få frokost efter eget valg, asparges og indkøb.
Efter afslapning i Citti, eller hvad man nu kalder det, gik turen hjem, over grænsen, hvor vi vinkede til politiet, kørte over Sundeved og Als og stoppede ved Tandslet kirke og kørte videre til færgen i Fynshav og ankom til Horneland på Fyn kl. ca. 17. og kl. ca. 19 var vi i Sorø, og tak for en dejlig tur!
Næste år i Hessen og Thüringen.

 

                                                                            oO0Oo

 

Og her slutter krønikeskriveren årets krønike i lettere morfineret tilstand efter knæudskiftningen i fredags, og efter møjsommeligt at have genkaldt sig de 2 sidste dages begivenheder.

Hvis der nu mod forventning skulle vise sig at være passager i det foregående som ikke helt står mål med virkeligheden, er I mere end velkomne til at byde ind med korrekturforslag. Specielt har jeg store forventninge til Peter og Ruth, som plejer at have et skarpt øje for unøjagtigheder.

Men tak for jeres tålmodighed med læsningen.

 

Ærbødigst

Finn Vilholm - mail: finn@vilholm.dk