Gå til listen over lokalforeninger

Grænseforeningen Sorø

Ingemanns hus

Engager dig i Grænseforeningen i dit lokalområde.

Vi mener, at erfaringerne fra det dansk-tyske grænseland, hvor man er gået fra fjendskab til venskab, er afgørende for dansk demokrati og mødet mellem kulturer. Derfor arrangerer vi aktiviteter, foredrag og udflugter for at blive klogere på grænselandet. Her skaber vi et lokalt fællesskab, der knytter bånd til det danske mindretal syd for grænsen.

Vi glæder os til at se dig til et af vores arrangementer, som du kan få overblik over her på siden.

Ruth Villadsen

Formand
Hauchsvej 17, 4180 Sorø
Mob. 61 54 50 75
ruthvilladsen@gmail.com

Peter Hammer

Næstformand
Priorg. 9 B, 2., 4180 Sorø
Mob. 30 11 51 43
pha@stofanet.dk

Poul V.Andersen

Kasserer
Rødtjørnevej 19, 4180 Sorø
Tlf. 57 83 27 74, Mob. 24637406
pv.andersen@gmail.com

Hilde Pico Andersen

Bestyrelsesmedlem
Borgvej 7, 4180 Sorø
Mob. 20914596
hilde.pico.andersen@gmail.com

Finn Vilholm

Sekretær og webmoster
Slagelsevej 29, 4180 Sorø
Mob. 51 20 15 77
finn@vilholm.dk

Niels Henriksen

Ressourceperson og æresmedlem
Koldemosevej 5, 4180 Sorø
Mob. 40632867
niels@nhenriksen.dk

 

 

Grænseforeningen i Sorø

Vedtægter

vedtaget 2. gang på generalforsamlingen 23. april 2014

 

Navn, formål, hjemsted

§ 1. Foreningens navn er "Grænseforeningen i Sorø". Den er tilsluttet Grænseforeningen og arbejder i overensstemmelse med Grænse­foreningens vedtægter.

§ 2. Foreningens formål er at støtte danskheden i grænselandet, særligt syd for grænsen, at udbrede kendskabet til grænselandets forhold
        samt at be­vare og styrke dansk sprog og kultur.

§ 3. Foreningens hjemsted er Sorø kommune.

Organisation og styrelse

§ 4. Som medlem kan optages enhver, der kan godkende foreningens ved­tægter.

§ 5. Medlemskontingentets størrelse fastsættes af styrelsen og meddeles på den ordinære generalforsamling.

§ 6. Foreningen ledes af en styrelse på op til syv medlemmer, der vælges forskudt for hinanden for toårige perioder på den årlige generalforsamling.
        Der vil desuden kunne vælges en eller to suppleanter til styrelsen.

§ 7. Styrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, sekretær m.v. og er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af styrelsesmedlemmerne
        er til stede.

§ 8. Formanden indkalder til styrelsesmøde, så ofte han finder det formåls­tjenligt og skal gøre det, når den øvrige bestyrelse ønsker det.

§ 9. Sekretæren fører beslutningsreferat fra styrelsesmøderne.

§ 10. Foreningen tegnes af formanden sammen med kassereren eller et andet medlem af styrelsen.

§ 11. Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Forholdet til Grænseforeningen

§ 12. De årlige styrelsesvalg indberettes til Grænseforeningen sammen med en beretning om arbejdet i det forløbne år inden den 15. maj og indbetaler det kontingent til Grænseforeningen, som er fastsat af Grænseforeningens ordinære Sendemandsmøde.

§ 13. Foreningen sender til Grænseforeningens Sendemandsmøder sende­mænd i henhold til Grænseforeningens vedtægter.

Generalforsamlingen

§ 14. Formanden indkalder med mindst 2 ugers varsel til den årlige ordi­nære generalforsamling, som finder sted før 1. maj. Der skal i øvrigt ind­kaldes til generalforsamling, når mindst 15 medlemmer skriftligt kræver det. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

1.      valg af dirigent

2.      formandens beretning om årets virksomhed

3.      aflæggelse af det reviderede regnskab

4.      behandling af indkomne forslag

5.      orientering om budget og medlemskontingent

6.      styrelsesvalg (jævnfør § 6)

7.      valg af revisor

8.      forslag til det kommende års arbejde

9.      eventuelt.

Alle valg og beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de mødte medlemmer.

§ 15. Indkaldelse til generalforsamling kan sendes direkte til medlemmerne sammen med dagsordenen og/eller annonceres i den lokale dags- eller uge­presse med reference til dagsorden iflg. nærværende vedtægter.

§ 16. Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 1. marts.

§ 17. Over generalforsamlinger føres der protokol, som underskrives af dirigent og formand.

Ændringer af Foreningens vedtægter og Foreningens nedlæggelse

§ 18. Ændringer af nærværende vedtægter vil kunne besluttes på en ordinær generalforsamling. Denne beslutning skal herefter bekræftes på det efterfølgende års ordinære generalforsamling, hvorefter ændringerne vil kunne træde i kraft.

§ 19. Nedlæggelse af foreningen kræver to tredjedeles flertal af de frem­mødte på en general­forsamling, indkaldt til formålet. Nedlægges foreningen, tilfalder dens midler og ejendele den lokalforening, som medlemmerne herefter overføres til, subsidiært Grænseforeningen.

 

 

 

Dagbog fra Åland 2019

1. dag Søndag d. 8. september
Turen startede en søndag morgen d. 8. september fra Sorø (den startede faktisk i Ørslev, hvor de første deltagere stod på og fortsatte over Næstved og tog endnu et hold op) og videre over Høje Tåstrup for at samle de sidste af de ialt 50 deltagere op. Videre over Øresundsbroen med et kaffe- og frøsnapperstop ved Skånegården inden den lange tur op gennem Sverige. Dér på Skånegården traf vi på en anden bus fuld af gode bekendte fra Pedersborg menighed på vej til Øland. Vi kunne ønske hinanden en god rejsen til hhv.Ø og Å. Det var smukt vejr med kun lidt regn. Det næste stop gjaldt frokosten på hotel Scandic i Värnamo kl. 12. Velfordøjet gik det videre indtil Brahehus i nærheden af Gränna ved Vättern, hvor der blev lejlighed til at strække ben ordne fornødenheder og få en eftermiddagsdram .
Så var vi klar til den sidste lange strækning til Norrköping til indkvartering og aftensmad.
Vores chauffør hedder Jesper og har på sikker vis ført os så langt, og vi er fuld af fortrøstning: Vi skal nok få en behagelig og sikker tur.

2. dag Mandag d. 9. september
Der var afgang efter morgenmaden kl. 8:30 og direkte mod Stockholm. Der var vi fremme kl. 10:30 og fik en rundtur med bussen på Skeppsholmen inden vi blev sluppet ud på egen hånd ved kongeslottet i Gamla Stan. Og da var vejret blevet helt stabilt solskin.
Kl. 14:45 forlod vi Gamla Stan og kørte til incheckning ved Viking Lines gode skib Mariella kl. 15:30 mod Mariehamn på Åland (og videre mod Helsingfors). Skibet afgik kl. 16:30, og vi skulle lige finde os til rette på skibet inden afgangen, hvor vi skulle ud på dækket og se udsejlingen gennem Stockholms skærgård.
Det var hele turen værd, da det oven i købet var høj solskin og varmt - formentlig over 20 gr.C.
Kl. 19:30 var der bestilt buffet til os i skibets Viking Salon. Det var ganske overdådigt, hvad de kunne diske op med af fisk og kød og ost og lækre grønsagsretter og god vin dertil.
Kl. 23:55 kunne vi forlade skibet i Mariehamn efter at have stillet urene 1 time frem, og bussen kørte os til hotellet Pommern på Norrgatan, en sidegade til Ålandsgatan.

3. dag Tirsdag d. 10. september
Mandagen havde været en begivenhedsrig dag, og vi fik lov at sove længe. Først kl.9:45 skulle vi stille ved bussen klar til den første guidede tur på Ålandsøerne. Vores turistfører, Sigbritt Finne førte os først til Lagtinget, hvor selvstyreregeringen havde deres parlament og regeringskontorer. Der er god grund til at rose vores turistfører for at tale et tydeligt og letforståeligt svensk. Oven i det vidste hun alt, hvad er var værd at vide om forholdene på Åland. I hvert fald alt, hvad vi kunne finde på at spørge hende om.
Fra Lagtinget kørte vi først rundt i byen Mariehamn og derpå sydover ud i landskabet, og vi fik et godt indtryk af topografien og fik mange historier om kendte personer på Åland, og hvad de har gjort af gavn for landet.
Dernæst gjaldt det restaurant Nautical ved søfartsmuseet, hvor vi fik frokost. Det var en meget lækker torsk. Vi var nok flere, der godt ville vide, hvordan man skulle bære sig ad ved at tilberede torsk, så den blev så velsmagende.
Efter frokosten skulle vi se skibet Pommern, som lå i dok ud for søfartsmuseet, og som havde været ejet af et lokalt rederi og havde sejlet med chilesalpeter og siden med hvede fra Australien. Skibet i sig selv var interessant nok til flere timer, men vi skulle videre ind og se søfartsmuseet, og det var også flere timer værd. Vi fik et godt indtryk af Ålands tidligere vigtigste erhverv, søfart.
Vi var egentlig allesammen parat til at tage tilbage på hotellet for at slappe af, men Sigbritt havde endnu en seværdighed i baghånden til os, nemlig SALT, et udsalg og udstilling af kunsthåndværk. Det blev præsenteret for os som interessant for de kvindelige deltagere, og mens de så (og måske købte) sig mætte, var der en pub, som kunne interessere mændene. Og det kunne også have været rigtigt, hvis ikke pub'en kun var åben fredag til søndag! Men ingen tvivl om at mange fandt kunsthåndværket interessant.
Derefter kom vi tilbage til hotellet ved 17-tiden og kunne få et velfortjent hvil inden middagen kl. 19.
Slut på en begivenhedsrig dag fyldt med indtryk.

4. dag Onsdag d.11. september
Det så ud til at blive en dag med regnvejr lige fra morgenstunden. Vi havde fået en ny turistfører, Beatrice. Der var heller ingen grænser for, hvad hun vidste om Åland, og hvad hun kunne fortælle os. Denne dag skulle vi ud øst på. På Åland skelner de mellem kommuner på "faste Åland", altså kommuner man kunne komme til fra Mariehamn uden at sejle, og så de andre. Og vi skulle altså med færge. Det var færgen over til Vårdö. Det er kun en lille tur på få minutter, og det er lige før de regner Vårdø med til faste Åland, fordi sejlturen er så kort, at den kan regnes for en forlængelse af vejen.
Men nu var vi ude i skærgården og kunne nyde synet af øriget med skær og hav og alle de farver man ser i det vekslende lys. For trods regn var der øjeblikke af opklaring og endda af sol.
Tilbage på faste Åland gjorde vi ophold ved Bomarsund, en fæstningsruin fra midt i 1800-tallet, hvor Åland (og hele Finland) hørte under russisk herredømme. Fæstningen blev sprængt i forbindelse med Krimkrigen i 1854.
Derfra kørte vi til slotter Kastelholm, som var endnu ældre, fra 1500-tallet og hvor Kong Erik 14. havde siddet fængslet. Efter Kastelholm besøgte vi frilandsmuseet Jan Karlsgården, som lå lige bagved, og som gav et levende indtryk af, hvordan landbobefolkningen på Åland levede på vore bedsteforældres tid.
Næste stop var bryggeriet Stallhagen med rundvisning, smagsprøvning og frokost.
På vejen hjem til hotellet kørte vi til kirken i Finström og så den.
Vi var tilbage på hotellet kl.16:30 og kunne hvile ud et par timer inden afgang til "Smakbyen", hvor vi skulle præsenteres for bl.a. deres Ålvados (selvom de stadig ligger i strid med Frankrig om navnet - om det ligger for tæt på Calvados, til at det det kan accepteres inden for EU), men også andre produkter i spiritusbranchen. Her skulle vi indtage middagen i deres restaurant. Lækker mad og gode vine, så kl. 22:30 var det et opløftet selskab, der tog derfra tilbage til hotellet.

5. dag Torsdag d.12. september
Det er dagen, hvor vi tiltræder hjemturen oven på den formidable fest i Smakbyen. Først og fremmest kunne vi sove længe, hvis vi ville. Dernæst var der lejlighed til på egen hånd at stifte et nærmere bekendtskab med downtown Mariehamn. Der var sikkert flere, der fik lejlighed til at købe minder fra Åland, og flere der fik konstateret, hvor meget man i virkeligheden kan undvære.
Bussen var klar til at køre kl. 11:45 efter at have læsset bagage sorteret efter nødvendigt gods til næste ophold i Norrköping, og gods fordelt efter oprindelsessted fra Høje Tåstrup over Sorø og Næstved til Ørslev.
Vi skulle til Eckerö på den vestligste ø på Åland og sejle derfra. Ankomst kl.12:30 og afgang kl. 13:30.
Det viste sig at være den gamle bornholmerbåd "Jens Kofoed", som var bygget om til Eckerö Line med navnet M/S Eckerö. Der var frokost i "Buffet Bornholm", næsten ligeså overdådigt som på M/F Mariella fra Stockholm til Mariehamn, men dog rigeligt.
Ankomst i Grislehamn kl.14:30 mellemeuropæisk tid efter 2 timers sejlads.
Og så skulle vi age den lange tur ned gennem Sverige. Fra Grisslehamn til Stockholm kørte vi gennem landskabet Roslagen, som EvertTaube har gjort kendt gennem Calle Schewens vals, som hans søn Svend Bertil Taube, sang for os på bussens musikanlæg sammen med en række andre kendte viser af Evert Taube., Videre forbi Stockholm og til Norrköping. Specielt passagen forbi Stockholm, meget at tiden under jorden, tog tid, og vi nåede Hotellet i Norrköping kl. 19:30, men dog efter en kort kaffe- og bitterpause ved Tumba.
Aftensmad kl. 20 var ikke det heftigste, vi har oplevet, men de foregående 4 dages bespisning har til gengæld også været i topklasse.

6. dag Fredag d. 13. september
Vi stod op til en pæn dag med tørt og solrigt vejr, og vi skulle bare videre hjemad - den sidste lange strækning ned gennem Sydsverige og over Øresund.
Stemningen var fin, vi havde også haft 5 gode dage med mange oplevelser og indtryk bag os. Der skete jo ikke så meget. Det der skete, sørgede Jesper for, og vi andre slappede af. Næste mål var Värnamo, hvor frokosten ventede kl. 12. Under vejs genså vi og gjorde ophold ved Brahehus for at få strakt ben.
Efter Värnamo gik det videre, og landskabet blev mere og mere genkendeligt med løvtræer og dyrkede marker.
Vi holdt vores sidste stop med udsigt til Øresund på en nyetableret rasteplads kort før Malmø.
Ankomst i Danmark midt i fredagens fyraftenstrafik. Det var nu ikke så slemt som frygtet.
Der var stop ved Høje Tåstrup og Køge og til sidst Sorø, Næstved og Ørslev, og alle steder stor afsked.
Vi glæder os til næste års tur til Sønderjylland i juni måned.
Der er grund til at sige tak til Jesper for god og pålidelig kørsel og til turudvalget og til Ørslevs tourteam for en veltelrettelagt tur.

Og til sidst er det mig der siger tak, fordi du så tålmodigt har læst dig ned gennem sagaen og alle oplevelserne, som de er set med mine øjne.

Finn Vilholm
Referent

3.rev. edition 21.9.19

 

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag d. 6. okt. 2020.

 

 1. Valg af dirigent og referent:
  Niels Henriksen, indstillet af bestyrelsen blev valgt som dirigent
  Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet via en medlemsmail af 20. marts. 2020 og igen pga. udsættelse 2. sept. 2020

Finn Vilholm blev valgt til referent.

Formandens beretning om årets virksomhed:

 1. Formanden, Ruth Villadsen aflagde beretning (Bilag 1) Der var ingen spørgsmål til beretningen. Beretningen blev godkendt.

   

 2. Aflæggelse af det reviderede regnskab:
  Poul V. Andersen aflagde det reviderede regnskab (Bilag 2). Kassereren kommenterede selv regnskabet med at påpege et pænt overskud, som skyldes tilbageholdenhed pga coronabegrænsninger. Der var ingen spørgsmål til regnskabet. Regnskabet blev godkendt, og der blev meddelt decharge til bestyrelsen.

   

 3. Behandling af indkomne forslag: Der var ikke indkommet forslag

   

 4. Orientering om budget og medlemskontingent:
  Poul V. Andersen orienterede. Kontingentet er uændret 200 kr. i årligt husstandskontingent.

   

 5. Styrelsesvalg:
  Ruth Villadsen, Finn Vilholm var på valg og ønskede genvalg. Niels Henriksen var ligeledes på valg men ønskede ikke genvalg. Der var ikke andre kandidater til bestyrelsen og de 2 genopstillede blev valgt for 2 år.

   

 6. Valg af revisor/bilagskontrollant:
  Bestyrelsen foreslog genvalg af Karen Margrethe Hansen som blev genvalgt

   

 7. Forslag til det kommende års arbejde:
  Ruth Villadsen orienterede om det kommende års arbejde, og nævnte flg.:
  Sangeftermiddag på Liselund i Slagelse 22. nov. med Niels Henriksen som sangvært

Fællesmøde med NORDEN engang i jan./Feb. 2021 med ukendt emne
Generalforsamling m. fortælleforedag med Jacob Topsøe 20.apr. 2021
Studie- og oplevelsestur til Sønderjylland 8. -11. juni 2021 (allerede fuldtegnet)

 

 1. Eventuelt:
  Orientering om Dansk-Skånsk blad til afhentning v. Henning Bussenius

Referent: Finn Vilholm

 

 

Niels Henriksen Finn Vilholm
Dirigent dirigent

BILAG 1

Ad 2. iflg. dagsordenen - Beretning:

Torsdag den 11. april 2019 blev der afholdt Generalforsamling i Grænseforeningen i Sorø.

Mødet blev indledt af Marie de Fine Licht, fra Sekretariatet, som fortalte om alle de mange tiltag, der var ved at blive igangsat i forbindelse med Genforeningsjubilæet i 2020. Marie de Fine Licht er Grænseforeningens souschef og samtidig projektleder på ’Genforeningen 2020’.

Efterfølgende oprandt foreningens generalforsamling, som forløb gnidningsløst. Beretning og regnskab blev godkendt. På valg var Peter Hammer, Poul Andersen og Hilde Pico Andersen.

Alle modtog genvalg – og blev valgt. Det samme gjaldt vores trofaste bilagskontrollant Karen Margrethe Hansen. Niels Henriksen havde forinden meddelt, at han ikke ønskede formandsposten længere.

Bestyrelsen konstituerede sig samme aften således:

Peter Hammer – uændret næstformand. Poul V. Andersen – uændret kasserer, Finn Vilholm, sekretær i samarbejde med formanden og hjemmeside-ansvarlig, såkaldt web-redaktør, Niels Henriksen – presseansvarlig, Hilde Pico – medlem og ansvarlig for forekommende opgaver og endelig blev jeg, Ruth Villadsen – formand.

Samtidig skal lyde en stor tak til Niels Henriksen for at have bestridt formandsposten i flere år på allerbedste vis. Det er ikke en nem opgave at overtage efter Niels Henriksen, men jeg kan kun love at gøre mit bedste.

Den nye sæson blev indledt med en to-dages studietur i samarbejde med Ingeniørforeningen for Region Sjælland. En rigtig forårstur den 22. - 23. maj, der gik til det jyske, med knapt 40 deltagere. Første destination var Skibelund Krat ved Vejen, hvor vi fik en særdeles god rundvisning på det historiske sted. Vi gentager besøget i forbindelse med turen til Sønderjylland i juni måned, da vi fandt stedet meget interessant, bl.a. med besigtigelse af den store Magnussten af Niels Skovgaard og 21 andre mindesmærker. Stedet er under renovering. Videre mod Varde for at opleve Museum Frello, kunstmaleren, Otto Frello, der inviterer os ind i sit fantastiske univers, og værkerne er udført med fotografisk nøjagtighed. Herefter til Billum Kro for indkvartering og overnatning, som vi fandt yderst tilfredsstillende med hjertelig hjemlig velkomst. Dag to bød på besøg på det helt nye Tirpitz Museum ved Blåvand. En fin oplevelse – enestående arkitektur i unik natur. Der er tre vidt forskellige udstillinger. En rav udstilling – livet ved vestkysten – og igennem en tunnel der førte os til en af de største kanonstillinger fra 2. verdenskrig.

Den 17. august deltog vi i et nyt tiltag fra Sorø kommune, FOLKEMØDE i Sorø på Store Plads på Akademigrunden med afsæt i Verdensmål nr. 17 om ’Partnerskaber’. Dagen bød først på regnvejr, men senere solskin, så der var en hel del besøgende. Der var gode forhold med telte, borde og stole.

Allerede den 8. september havde Grænseforeningen igen udlængsel og den årlige traditionelle studietur igen i samarbejde med Ingeniørforeningen, Region Sjælland gik til Åland – også for at markere Foreningen Nordens 100 års-jubilæum. Turen foregik i bus over 6 dage. Første dag nåede vi til Norrköping med overnatning. Næste dag videre mod Stockholm, som vi kunne besigtige på egen hånd inden afsejling mod Mariehamm ud gennem den svenske skærgård i aldeles yndigt vejr. Nåede Mariehamm ved midnatstid og blev indkvarteret på hotel Pommern. De næste dage bød på besøg i Lagtinget, Ålands Sjöfartsmuseum, udflugt til Bomarsund fæstningsruin, Kastelholm Slot og Jan Karlsgårdens frilandsmuseum. Endvidere besøg på Stallhagen bryggeri og middag i ’Smakbyn’ incl. prøvesmagning af ’Ålvados’. Hjemturen foregik via Grisslehamn.

Foreningens første medlemsmøde fandt sted den 30. oktober, hvor Niels Henriksen igen berigede os med sin store historiske viden om den spændende politiske historie og udvikling, som gik forud for den endelige genforening. En interessant aften, hvor over 50 fremmødte nød godt af foredraget. Nu er vi nået til jubilæumsåret 2020. I den anledning havde vi den 19. januar truffet aftale med Sigurd Barrett om, at komme og spille og fortælle om Genforeningen. Det var koncert nr. 8 ud af i alt 112, som afholdes inden for første halvdel af året 2020. Koncerten blev afholdt i Victoria Teatret for næsten 200 deltagere. Alt udsolgt, hvilket var en stor glæde for bestyrelsen, da det var lidt af en satsning – også økonomisk.

Ugen efter, lørdag den 25. januar, stillede Grænseforeningen igen op i forbindelse med Kyndelmisse lysfesten. Vi havde fået tildelt et klasselokale i Naturfagsbygningen, hvilket er lidt af et ’udkantområde’, så standen var ikke ligefrem overbesøgt. Hvis vi deltager til næste år, har jeg bedt om en lidt mere central plads.

Onsdag den 5. februar havde Grænseforeningen indbudt til det årlige fællesmøde med Foreningen Norden, hvor vi havde inviteret formanden for Foreningen Norden i Sydslesvig Anke Spoorendonk, Slesvig-Holstens tidligere Europa- justits- og kulturministerminister, for at fortælle om sit arbejde i Foreningen Norden – og der blev plads til meget andet. En god og velbesøgt aften med ca. 50 deltagere.

Dagen efter havde Grænseforeningen fået aftale i stand om, at Anke Spoorendonk kunne afholde en forelæsning for ca. 200 1.g’ere på Sorø Akademi, hvor også tre repræsentanter fra Grænseforeningen deltog. En spændende formiddag i godt selskab med lyttende og spørgelystne unge mennesker. Om aftenen var Anke Spoorendonk igen indlægsholder ved et møde i Sønderjysk forening for Dianalund og Stenlille, hvor også Sorø-medlemmer var inviteret. Efter sigende et rigtig godt møde. Jeg selv var forhindret i at deltage. Det var en aktiv start på jubilæums-året.

Til almindelig oplysning kan jeg fortælle, at der på landsplan er planlagt 1014 arrangementer i forbindelse med jubilæet. Genforeningsfejringen har også mediernes bevågenhed, og vi glæder os over, at Grænseforeningen på landsplan har fået ca. 1000 nye medlemmer siden december 2019. Største fremgang i mange mange år.

11. marts 2020 blev Danmark forandret p.g.a. Covid-19. Danmark lukkede ned.

Alle arrangementer blev aflyst og/eller udsat på ubestemt tid.

Grænseforeningens planlagte generalforsamling den 21. april blev naturligvis også udsat til i dag den 6. oktober,(hvor alting heldigvis ser lidt bedre ud.)

Ligeledes blev den planlagte studietur til Sønderjylland i juni måned beklageligvis også aflyst, men søges gennemført med næsten samme program i dagene 8. – 11. juni 2021. Vi har således meget at glæde os til. Turen er fuldtegnet og endda med venteliste. Vi glæder os.

Beretningen omfatter i år godt fem måneder mere end sædvanligt.

Efterhånden blev der åbnet mere og mere op i samfundet m.h.t. forsamlingstørrelser. Således kunne Grænseforeningen gennemføre den ønskede markering af 100-års dagen for Genforeningsstenen i Akademihaven på den historiske dag den 15. juni 2020. Nu måtte op til 50 personer mødes. Der deltog dog lidt over 50 – og det gik alligevel. Markeringen foregik i det mest tænkelige skønne sommervejr. Taler ved borgmester Gert Jørgensen og Niels Henriksen. Bagefter kunne vi skåle i cava og glæde os over, at stenen helt sikkert står der om 100 år, idet alle Genforeningssten blev fredet i 2018. Bestyrelsen og få enkelte flere fik den perfekte afslutning på arrangementer, idet 5 sportsfly præcis kl. 18.18 fløj ind over Akademihaven/Stenen – og lukkede dampstriber ud, som hilsen til os. Flyene havde tidligere på dagen fløjet over byer og historiske steder i Sønderjylland. Alt var kommet i stand i samarbejde med genforeningssekretariatet i Aabenraa. Lidt ærgerligt, at flyene ikke kom, mens vi var mange samlet.

Få dage før, nemlig den 13. juni, var Kirsten og Niels Henriksen og jeg, som repræsentanter for Grænseforeningen inviteret til åbning af udstillingen: ’Det særligt Danske?’ på Sorø Museum – i reduceret udgave.

Vi var faktisk allerede inviteret til den 28. marts, hvor det oprindeligt var planen, at udstillingen skulle åbne. Men dette blev, som af kendte årsager også udsat. Niels Henriksen og jeg har været lidt involveret i udstillingen, bl. a. med korrekturlæsning, fremskaffelse af ’Den blå sangbog’ med de forbudte sange m.m. Vandreudstillingen kunne ses i Sorø indtil den 2. august. Nu er udstillingen videresendt til Museet på Sønderskov ved Vejen i Sydjylland

FOLKEMØDE SORØ var planlagt til den 19. september 2020 blev AFLYST den 11. august.

Grænseforennigen i Sorø var tilmeldt. Vi håber på et folkemøde i 2021.

Foreningen har 71 husstandsmedlemmer, som svarer til ca. 120 enkeltmedlemmer. Dette et noget diffust medlemstal. Måske vil jeg forsøge, at ændre på medlemsbetegnelsen. Især for at tilgodese enkelt-personer.

Grænseforeningen i Sorø har inden for det sidst år fået 15 nye medlemmer, hvilket vi er meget taknemlige for.

Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder og en hel del udvalgsmøder indenfor rejsevirksomhed, diverse events m.v.

Til sidst vil jeg benytte lejligheden til at takke foreningens bestyrelse for et ualmindeligt godt samarbejde. Alle ved, hvilke opgaver der skal løses, og I går naturligt ind i dem, så derfor fungerer bestyrelsen så godt. Det er en attraktiv bestyrelse at være en del af. Og tusind tak for hjælpen med at komme i gang som ny formand. Tak for jeres tålmodighed og imødekommenhed.

Og ikke mindst tak til vore trofaste medlemmer – og nye medlemmer for interessen for vort arbejde.

Vi har bestræbt os på, at lægge et alsidigt program til glæde for os alle i den kommende sæson.

 

Den 6. oktober 2020, Ruth Villadsen

 

 

Æresmedlem af Grænseforeningen i Sorø

På generalforsamlingen i Grænseforeningen i Sorø, d. 18. april 2018 udnævnte bestyrelsen formanden og Hovedforeningens tidligere direktør, Niels Henriksen, til æresmedlem af Grænseforeningen i Sorø. Begrundelsen var det utrættelige arbejde Niels har gjort for foreningen i mange år, samt benyttelse at sine mange kontakter i det sønderjyske og sydslesvigske til foreningens og medlemmernes bedste.

 

Dagbog fra Færøerne juli 2017

Mandag d. 17. juli

Kl. 04:40 er tidligt om morgenen. Men så tidligt tog de fleste af os med bus fra Sorø (senere Ringsted hhv. Køge) mod lufthavnen. Vi skulle med fly til Færøerne.

Fin tur og flot vejr at lande i. Temperaturen i København og i Vagar lufthavn var ens 12 gr.C. Toldfri shopping, bagageudlevering og toldbehandling gik glat, og så holdt bussen fra HK Bussar og ventede på os ved 9:30-tiden.

Vi havde dagen for os, da vi først kl. 16 kunne blive checket ind på Hotel Torshavn. Første stop var Gasadalur. Via Sørvagur og Bøur og gennem den relativt nye tunnel gennem fjeldet ud til det ellers isolerede Gasadalur med udsigt til Mykines og Tindholmur. Derefter tilbage via Sørvagur til Midvagur, (der hvor Barbara boede med sin hr. Poul), og hvor vi købte ind i Bonus til dagens frokost. Videre over Sandvagur, gennem tunnellen under Vestmannasund til Streymoy, som er hovedøen på Færøerne.

Der kørte vi gennem Signabøur, (hvor marinens inspektionsskib "Hvidbjørnen" lå til kaj) og op til Hosvik og Hvalvik, og der stoppede vi kl. 12:00 for at gå ned i den lille lund med løv- og nåletræer og indtage vore indkøbte madvarer til frokost.

Efter endt frokost skulle vi opleve "rutschebaneturen" på den smalle men flotte vej op til Saksun, og herfra gik turen mod Torshavn tilbage ad den samme vej indtil Signabøur. Men derfra tog vi vejen over fjeldet. Det gik helt op i skyerne - de var godt nok lavthængende - og det var tydeligt at se, hvor omskifteligt vejret er på Færøerne. Vi tog en lille afstikker ud til Nordradalur, hvor der desværre pga. tågen ikke var udsigt ud til øerne Koltur og Hestur.

Vi nåede Torshavn kl. 15:00, og da værelserne ikke var klar til os endnu, blev vi tilbudt en kop kaffe i caféen Hvonn Brasserie. Det lykkedes for dem af os, der ikke kunne tåle mere kaffe den eftermiddag at få kaffen konverteret til et glas fadøl. En rigtig god kaffeerstatning.

Kl. 17:00 en guidet byvandring gennem Tinganes og Reyn. Smukt gammel kvarter, som burde komme på UNESCOs verdensarvsliste.

Så blev vi indkvarteret og fik hvilet ud og kunne gå til aftenens middag. Den var overdådig og velsmagende. Slut på en lang og god dag.

Tirsdag d. 18. juli

Den store udflugtsdag. Med bus kl. 9:00 fra hotellet, over broen til Eysturoy og videre gennem tunnellen til Bordoy og Klaksvik. Videre over dæmningen til Kunoy og gennem fjeldet i tunnel til bygden Kunoy. Og der på molen i Kunoy så vi 2 grindehvaler, som var blevet parteret, klar til fordeling mellem bygdens beboere.

Det fik vi en god snak med folkene på molen om, og det lykkedes den ene af vore 2 Oler at få et stykke grindekød med hjem til sin ven Axel Johannesen, som er færing. Og netop derfor kunne det lade sig gøre.

Vi så også kirken i Kunoy indvendigt og fik en udbytterig samtale med degnen/kirketjeneren (som muligvis hedder Søren Danielsen).

Vi kørte tilbage til Klaksvik og dens store Christianskirke. Vi fik en glimrende forevisning af og fortælling om kirken, dens tilblivelse og dens udsmykning: altertavle fra Viborg domkirke og Edward Fugløs fantastiske trærelieffer nede i krypten.

Så var klokken blevet 12 og vi skulle have vores frokost hos Gepetto i Klaksvik. Efter frokosten kørte vi videre til den næste ø, Vidoy oven en dæmning. Derfra var der udsigt til de østligste øer på Færøerne: Fugloy og Svinoy. og vi havde stadig det mest strålende solskin, og det var en imponerende udsigt til de 2 små øer. Færøernes nordligste bygd hedder Vidareidi. Der kom vi også ud og kunne beundre den flotte udsigt til nordspidserne af Bordoy og Kunoy. Sidstnævnte med angiveligt Europas højeste forbjerg, hvis vi holder os strengt til definitionen på et forbjerg.

Vi brugte ret lang tid i Vidareidi til at beundre udsigten i alle retninger og nyde solen og varmen. Kirkegården havde i en storm været overskyllet af havet, som havde revet en del grave og gravsten med sig..

Stadig i høj sol kørte vi den lange vej hjem til Torshavn over dæmning og bro og gennem tunneller. Endnu engang, ligesom om mandagen, tog vi turen fra Signabøur  til Torshavn ad den gamle  fjeldvej. Vi så et kæmpe stenbrud og kom endnu engang ud til Nordradalur, og denne gang kunne vi tydeligt se Koltur  og den nordligste holm ved Sandoy. Den hedder Trøllhøvdi. Hestur lod sig ikke se derfra. Den gemmer sig bag et klippefremspring.

Tilbage i Torshavn skulle vi bare samle kræfter til en stor fiskemenu på Hotel Hafnia kl. 20:15. Den var godt nok ikke billig, men den var lækker. Solen skinnede stadig, også over Torshavn, og fra Hafnias spisesal på 6. etage var der en flot udsigt ud over havnen i Torshavn.

Onsdag d. 19. juli

Igen bus kl. 9:00. Denne gang til Kirkebøur og igen med vores gode buschauffør, Heri. Der er ikke så langt om til Kirkebøur, så allerede kl. 9:30 mødte vi kongsbonden Joannis Patursson i Olavskirken og han fortalte levende om kirken og dens historie med andre sidespring til Magnuskatedralen og kongsgården.

Derefter inviterede han os ind i røgstuen i kongsgården og fortalte videre om livet i og historien om kongsgården, og endelig kom vi indenfor i privaten til kaffe og kage. Og flere beretninger om kongsgården og om slægten Patursson som kongsbønder i Kirkebøur. Hans farbror, Trondur Patursson er den kendte kunstner med mange glasmalerier, bl.a. et stort alterbillede i Tornbjerg kirke i Odense.

Selve Magnuskatedralen var en imponerende ruin. Det er svært at forstå at den nogensinde har været færdigbygget. Men spor efter puds på indersiden af væggene samt kirkestole på Nationalmuseet, om vides at stamme fra kirken sandsynliggør det.

Det var stadig fint vejr, men det var blæst kraftigt op. Vi var tilbage i Torshavn kl. 12 og havde resten af dagen på egen hånd til at se Nationalgalleriet, Nordens hus, Nationalmuseet, Frilandsmuseet og hvad der ellers var at se.

Torsdag d. 20. juli

Vi er spændt på vejret idag. Vi skal ud og sejle rundt om Nolsoy. Kl. 9:00 stiller vi ved skonnerten "Nordlyset" ved kajen ved Undir Bryggjubakka. 30 af ialt 33 rejsedeltagere gik om bord plus et par andre, som ikke var en del af vores rejseselskab. Vi iførte os de udleverede overlevelsesdragter og stævnede ud mod Nolsoy. Vel ude af havnen startede dønningerne, og vi fik en livlig sejlads over til Nolsoy, men i læ af øen fik vi en mageligere sejlads og kunne nyde synet af det vestlige fuglefjeld og var heldige at se en mindre flok lunder på søen. Vinden var østlig og skipper ville ikke gå rundt om sydspidsen. Så vi stævnede nordpå igen langs vestsiden og må have østsiden til gode til en anden gang. Til gengæld gik vi ind i Noldsoy havn, hvor vi fik en ½ time til at se lidt på bygden.

På vejen tilbage til Torshavn oplevede vi søen, hvor strøm og vind arbejdede mod hinanden. Det gav urolig sejlads. Og så begyndte det at regne. Men vi nåede velbeholdne i havn på slaget 12 fra Havnekirken.

Resten af eftermiddagen var på egen hånd, og kl. 19:00 var der afskedsmiddag på  hotellet.

Fredag d. 21. juli

Det er hjemrejsedag og vejret er lidt surt med småbyger. Vi skulle finde på at bruge formiddagen indtil kl. 12:35 på den bedst mulige måde og helst indendørs. Lidt før busafgang var Peter så uheldig at falde og brække hoften, så han måtte bringes til hospitalet. Held i uheld var turen stort set slut og kufferterne pakket, men det var alligevel et afbræk, for os alle, men mest for Peter.

Vi andre 32 blev kørt til luftavnen på Vagar og kom planmæssigt med vort fly hjem. Det foregående SAS fly var blevet aflyst af uoplyste grunde, så vi kunne prise os lykkelige over at have valgt Atlantic Airways.

4. version af dagbogen med fornavn på kongsbonden (2. august 2017).

Med venlig hilsen
Finn Vilholm