Gå til listen over lokalforeninger

Grænseforeningen Sorø

Egetræ ves Skjolden ved Sorø sø

Engager dig i Grænseforeningen i dit lokalområde.

Vi mener, at erfaringerne fra det dansk-tyske grænseland, hvor man er gået fra fjendskab til venskab, er afgørende for dansk demokrati og mødet mellem kulturer. Derfor arrangerer vi aktiviteter, foredrag og udflugter for at blive klogere på grænselandet. Her skaber vi et lokalt fællesskab, der knytter bånd til det danske mindretal syd for grænsen.

Vi glæder os til at se dig til et af vores arrangementer, som du kan få overblik over her på siden.

Ruth Villadsen

Formand
Hauchsvej 17, 4180 Sorø
Mob. 61 54 50 75
soro@graenseforeningen.dk

Finn Vilholm

Næstformand (Referent og Web)
Mob. 51 20 15 77
finn@vilholm.dk

Peter Hammer

Kasserer
Mob. 30 11 51 43
pha@stofanet.dk

Tina Hyldegaard-Pedersen

Bestyrelsesmedlem
Mob. 29802883
Tinahyldegaard36@gmail.com

Hilde Pico Andersen

Bestyrelsesmedlem
Mob. 20914596
hilde.pico.andersen@gmail.com

Niels Henriksen

Ressourceperson (æresmedlem)
Mob. 40632867
niels@nhenriksen.dk

Poul V.Andersen

Ressourceperson (rejseudvalget)
Tlf. 57 83 27 74, Mob. 24637406
pv.andersen@gmail.com

 

Grænseforeningen i Sorø

Vedtægter

vedtaget 2. gang på generalforsamlingen 23. april 2014

 

Navn, formål, hjemsted

§ 1. Foreningens navn er "Grænseforeningen i Sorø". Den er tilsluttet Grænseforeningen og arbejder i overensstemmelse med Grænse­foreningens vedtægter.

§ 2. Foreningens formål er at støtte danskheden i grænselandet, særligt syd for grænsen, at udbrede kendskabet til grænselandets forhold

        samt at be­vare og styrke dansk sprog og kultur.

§ 3. Foreningens hjemsted er Sorø kommune.

Organisation og styrelse

§ 4. Som medlem kan optages enhver, der kan godkende foreningens ved­tægter.

§ 5. Medlemskontingentets størrelse fastsættes af styrelsen og meddeles på den ordinære generalforsamling.

§ 6. Foreningen ledes af en styrelse på op til syv medlemmer, der vælges forskudt for hinanden for toårige perioder på den årlige generalforsamling.

        Der vil desuden kunne vælges en eller to suppleanter til styrelsen.

§ 7. Styrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, sekretær m.v. og er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af styrelsesmedlemmerne

        er til stede.

§ 8. Formanden indkalder til styrelsesmøde, så ofte han finder det formåls­tjenligt og skal gøre det, når den øvrige bestyrelse ønsker det.

§ 9. Sekretæren fører beslutningsreferat fra styrelsesmøderne.

§ 10. Foreningen tegnes af formanden sammen med kassereren eller et andet medlem af styrelsen.

§ 11. Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Forholdet til Grænseforeningen

§ 12. De årlige styrelsesvalg indberettes til Grænseforeningen sammen med en beretning om arbejdet i det forløbne år inden den 15. maj og indbetaler det kontingent til Grænseforeningen, som er fastsat af Grænseforeningens ordinære Sendemandsmøde.

§ 13. Foreningen sender til Grænseforeningens Sendemandsmøder sende­mænd i henhold til Grænseforeningens vedtægter.

Generalforsamlingen

§ 14. Formanden indkalder med mindst 2 ugers varsel til den årlige ordi­nære generalforsamling, som finder sted før 1. maj. Der skal i øvrigt ind­kaldes til generalforsamling, når mindst 15 medlemmer skriftligt kræver det. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

1.      valg af dirigent

2.      formandens beretning om årets virksomhed

3.      aflæggelse af det reviderede regnskab

4.      behandling af indkomne forslag

5.      orientering om budget og medlemskontingent

6.      styrelsesvalg (jævnfør § 6)

7.      valg af revisor

8.      forslag til det kommende års arbejde

9.      eventuelt.

Alle valg og beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de mødte medlemmer.

§ 15. Indkaldelse til generalforsamling kan sendes direkte til medlemmerne sammen med dagsordenen og/eller annonceres i den lokale dags- eller uge­presse med reference til dagsorden iflg. nærværende vedtægter.

§ 16. Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 1. marts.

§ 17. Over generalforsamlinger føres der protokol, som underskrives af dirigent og formand.

Ændringer af Foreningens vedtægter og Foreningens nedlæggelse

§ 18. Ændringer af nærværende vedtægter vil kunne besluttes på en ordinær generalforsamling. Denne beslutning skal herefter bekræftes på det efterfølgende års ordinære generalforsamling, hvorefter ændringerne vil kunne træde i kraft.

§ 19. Nedlæggelse af foreningen kræver to tredjedeles flertal af de frem­mødte på en general­forsamling, indkaldt til formålet. Nedlægges foreningen, tilfalder dens midler og ejendele den lokalforening, som medlemmerne herefter overføres til, subsidiært Grænseforeningen.

 

 

 

 

 

Æresmedlem af Grænseforeningen i Sorø

På generalforsamlingen i Grænseforeningen i Sorø, d. 18. april 2018 udnævnte bestyrelsen formanden og Hovedforeningens tidligere direktør, Niels Henriksen, til æresmedlem af Grænseforeningen i Sorø. Begrundelsen var det utrættelige arbejde Niels har gjort for foreningen i mange år, samt benyttelse at sine mange kontakter i det sønderjyske og sydslesvigske til foreningens og medlemmernes bedste.

 

Referat af den ordinære generalforsamling 

torsdag d. 11. apr. 2024 på ’Værkerne’, lokale 111 Frederiksvej 27, Sorø

0. Foredrag v/ Chr. Juhl medlem af Folketingets Sydslesvigudvalg

Mødet indledtes med en beretning ved Chr. Juhl om arbejdet i Sydslesvigudvalget, et levende foredrag om arbejdet med fordeling af de tilrådighed atående midler og om samarbejdet med hhv. det danske mindretal i Sydslesig i Tyskland og det tyske mindretal i Nordslesvig (Sønderjylland)

Formanden, Ruth Villadsen takkede foredragsholderen og inviterede ham til at deltage i den efterfølgende indtagelse af ost og rødvin.

Efterfølgende gik vi over til den årlige generalforsamling.

 1. Valg af dirigent og referent:
  Niels Henriksen, indstillet af bestyrelsen, blev valgt som dirigent.
  Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet via en medlemsmail d 19. marts. 2024.

             Finn Vilholm blev valgt til referent.

 1. Formandens beretning om årets virksomhed:
  Formanden, Ruth Villadsen, aflagde beretning (Bilag 1). Der var ingen spørgsmål til beretningen. Men den blev rost for sit spændende indhold. Beretningen blev taget til efterretning.

   
 2. Aflæggelse af det reviderede regnskab:
  Kassereren, Peter Hammer aflagde det reviderede regnskab (Bilag 2). Kassereren gennemgik regnskabet med at påpege et pænt overskud til trods for budgettets varsel om underskud. Lokalforeningen kører trygt videre på sin formue, som som nu er på komfortable 21.301 kr.. Regnskabet blev taget til efterretning.

   
 3. Behandling af indkomne forslag: 

            Der var ikke indkommet forslag inden fristens udløb.
 

 1. Orientering om budget og medlemskontingent:
  Peter Hammer fremlagde til orientering budget for indeværende år (Bilag 3) med skønnet uændret udgiftniveau og uændrede indtægter og uændret kontingent på 200 kr. pr. husstand. Årets program vil snart blive udsendt.

            Der blev varslet en kontingentforhøjelse på kr. 50 til årligt i alt 250 kr. pr husstand. Forhøjelsen                           kommer som følge af hovedforeningens varsel om en generel forhøjelse af foreningskontingentet på               kr. 50, som forventes vedtaget på sendemandsmødet d. 27. april 2024.Kontingentforhøjelsen er gældende fra 1. januar 2025
 

 1. Styrelsesvalg:
  Ruth Villadsen, Tina Hyldegaard og Finn Vilholm var på valg og ønskede alle genvalg, hvortil bestyrelsen anbefalede dem til genvalg . Der var ikke andre der stillede op til valg, hvorefter Ruth Villadsen, Tina Hyldegaard og Finn Vilholm blev valgt for en ny 2-årig periode. 


   
 2. Valg af revisor/bilagskontrollant: 
  Bestyrelsen foreslog Anette Fischer som revisor/bilagskontrollant, Anette Fischer blev valgt.

   
 3. Forslag til det kommende års arbejde:
  Ruth Villadsen orienterede om det kommende års arbejde og nævnte flg.:

            Sommeraften - Udflugt til Reersø tirsdag d. 25. juni 2024

            Èndags kunst og kultuttur til Museet NordArt ved Rendsburgonsdag d. 4. september2024

            Foredrag ved forfatter og kulturjournalist ved Fl.A. H. C. Davidsen d. 2. okt. 2024
 

 1. Eventuelt:
  Der var ingen emner til drøftelse under eventuelt.

Herefter overgav dirigenten ordet tilbage til formanden, som takkede dirigenten for en suveræn ledelse af generalforsamlingen og takkede forsamlingen for god ro og orden.

 

Niels Henriksen    Finn Vilholm
Dirigent                  referent

8. maj2024              3. maj 2024 

 

Indtil konstituering på næste bestyreldesmøde d. 15. maj fortsætter bestyrelsen i følgende opstilling:

Formand og sekretær Ruth Villadsen

Næstformand, referant og WEB Finn Vilholm

Kasserer Peter Hammer

Bestyrelsesmedlem Hilde Pico Andersen

Bestyrelsesmedlem Tina Hyldegaard-Pedersen

 

Bilag 1

Ad 2) Iflg. dagsorden – Beretning

Torsdag den 20. april 2023 blev sidste generalforsamling afholdt. Mødet blev indledt med et videoforedrag om hverdagslivet i grænselandet, som blev præsenteret af Alexander Rygaard fra Sekretariatet. 

På valg var Poul V. Andersen, som ikke ønskede genvalg. Peter Hammer og Hilde Pico Andersen modtog genvalg. Bestyrelsen konstituerede sig som uændret idet Peter Hammer allerede havde overtaget kassererposten efter Poul V. Andersen pr. 1. januar 2023

Grænseforeningens studietur blev gennemført fra den 21. – 25. maj, hvor vi ’gennem-kørte’ Sydslesvig med første stop i Fåborg inden turen gik videre til Egernførde. Besøg hos SSF i Egernførde, Gottorp Slot, A.P. Møller Skolen med rundvisning af elever, som også er kulturambassadører. Videre mod vest, hvor kunstcenter og cricketbane på Mikkelberg blev besøgt. Frokost på ’Roter Haubarg’ i Marsken og rundtur i Frederiksstad. Hjemturen bød på ophold ved Isted Museum, Tandslet kirke på Sydals inden færgen førte os til Fyn, hvor vi nød den smukke hjemtur gennem ’Alperne’.

Foreningens sommeraften-udflugt gik til Seniorhøjskolen Liselund ved Slagelse. Vi fik en god rundvisning i højskolens smukke have og fik information om stedets ’historiske’ liv. Indenfor i den gamle smukke bygning var vi samlet i ’Martin A. Hansens stue’, som rummede mange af forfatterens bøger, malerier og endda Martin A. Hansens skrivemaskine. Aftenen sluttede på bedste højskole manér med kaffe og kage, hvor spørgsmålene blev besvaret af forstander Kim Jacobus Paulsen.

Den 11. oktober kunne vi igen møde Kim Jacobus Paulsen ved et medlemsmøde på Værkerne. Titlen på foredraget var: ’Nye tider i Grænselandet’. En interessant aften, men desværre med få deltagere.

7. november havde Grænseforeningen inviteret til en aften med ’Sønderjyske kaffebord’ hos Sejers konditori. Kaffebordet blev ledsaget af fortælling om denne tradition og oplæsning af Sigfried Lenz’ bog om kaffebordets ’trængsler.’ Der var mere end fuldt hus hos Sejer. Kaffe og kager var velsmagende.

Tirsdag den 6. februar afholdt Grænseforeningen en fortællekoncert i Sorø Klosterkirke med bandet MALM, som bestod af Lars Malm og Tomas Raae. En gribende beretning fra 1. verdenskrigs skyttegrave fortalt gennem breve og dagbøger sendt hjem til familien i ’Nordslesvig/Sønderjylland fra Kresten Andresen. Tekster var omdelt, da det kan være vanskeligt at høre ’de mange’ ord fra en sanger. Rammerne var perfekte og musikken fyldte godt i kirkerummet med den gode akustik. Tak til menighedsråd og Stiftelsen for tilladelse til at afholde dette arrangement i så smukke rammer. Kontakten mellem kunstnerne og kirken var hovedsageligt sket fra Grænseforeningen Sekretariat. Lokalt klarede vi det praktiske. Sekretariatet står også for økonomien. Officielt var det et arrangement i samarbejde med lokalforeningen i Ringsted, men det var Sorø-afdelingen, som var mest aktive i det praktiske arbejde, i og med, at koncerten foregik i Sorø.

I aften har vi inden generalforsamlingen hørt tidligere folketingsmedlem og tidligere formand for Sydslesvigudvalget Christian Juhl fortælle om arbejdet i Sydslesvigudvalget, hvor Christian Juhl stadig sidder. Vi er meget taknemmelige for dit arbejde dér. 

Nye aktiviteter er på vej i den kommende sæson. Bestyrelsen har besluttet, at håndgribelige programmer på papir først udsendes i december måned. 

Indtil da, vil oplysning om arrangementer blive udsendt pr. mail til samtlige medlemmer. Program vil også kunne ses på Grænseforeningen hjemmeside. Jeg opfordrer til, at man jævnligt går ind og ser på siden. Oplysninger om møder vil også fremgå af Magasinet Grænsen. Så der er flere mulighed. Gå ikke glip af vore arrangementer!


 


 


 

Foreningen har 68 husstandsmedlemmer svarende til ca. 117 enkeltmedlemmer.

Stor tak til jer medlemmer, både nye som ’gamle’ for trofast opbakning til den lokale forening og interessen for Det danske mindretal i Sydslesvig, og hvad der rører sig i grænselandet.

En særlig stor tak til Grænseforeningens bestyrelsen for et fremragende samarbejde. 


 


 

Sorø, den 8. april 2024

Ruth Villadsen

Formand.

Bilag 2
 
  

Bilag 3

 

 

Dagbog fra Hessen, Thüringen, og Sachsen-Anhalt

1. dag Søndag d. 26.maj 2024 

Kl. 06:10 er tidligt sådan en søndag morgen, men det var afgangstidspunktet for os, der stod på bussen på busholdepladsen i Sorø. Og så tænk på dem der stod på allerede på Frederiksberg for ikke at nævne chaufføren, Christian Høst, som havde været i Slagelse for at hente bussen til os. Christian er en genganger fra de 2 sidste års ture til Weser Bergland og Sydslesvig. Men af sted kom vi. De der stod på senere ude i Holme Olstrup fik til gengæld fornøjelsen af at vente i regnvejr på bussens ankomst.

Vi skulle videre til Rødby med færgen til Puttgarten kl. 9:00 og videre kl. 9:45 med første stop og frokost i Bispingen syd for Hamborg.
 

Sidste gang vi fik frokost i Bispingen var i 2022 på vej til Weserbergland. Da undrede vi os over at Christian valgte den første afkørsel fra motorvejen til den lange landevej til Bispingen i stedet for at vente til den næste afkørsel og kortere landevej. Men denne gang gjorde han det samme, men af en anden grund. Der var nemlig kødannelse på motorvejen før nævnte første afkørsel. Den kø undgik vi ved at køre fra og tage landevejen, og derved kom vi automatisk ind på den lange landevejsforbindelse til Bispingen. Til gengæld kom vi præcis til den aftalte tid kl. 12:45 og en gang Schnitzel ”Jægerart” og et glas øl.
 

Det var i mellemtiden bleve høj himmel med sol, og vi havde 250 km foran os og kunne indhente den forsømte nattesøvn. Med et enkelt stop i nærheden af Göttingen til en is m.m. kunne vi nå til Hotel Berggasthof Ahrenberg ved Bad Sooden-Allendorf omkring kl. 17:30.
 

Derefter 3-retters aftensmad og et velfortjent nattehvil.
 

2. dag Mandag d. 27. maj 2024 

Det var en genoplivning af gamle traditioner: Morgenens bustur starter med en morgensnaps. Denne gang havde Christian chauffør fået anskaffet portionshældeanordninger til flaskerne ”Dr. Nielsen” og ”En Enkel”, og snapsene var allerede opskænket. 
Efter det blev vi kørt ind til byen, Bad Sooden-Allendof, hvor 2 rundvisere, Marianne og Elisabet ventede på os foran byporten, Süder Tor ind til Allendorf, som er en af de 2 sammenvoksede byer Sooden og Allendorf.
Elisabet talte, så vi næsten alle forstod næsten alt, hvad hun fortalte om saltproduktion ved sol- og vindtørring og sydning, og hvordan saltet havde bragt rigdom til området – hvilket også bebyggelsen tydeligt bar præg af. Meget velholdte og flotte bindingsværkshuse. Og lidt om magtforholdene i området og om Landgreven af Hessen-Kassel, Filip d. Ædelmodige (han må have været en skurk, når han eller eftertiden har smykket ham med en så positiv betegnelse) i 1500-tallet. Dels indførte han lutherdommen med konfirmation i fyrstendømmet, men selv levede med 2 koner og fik 10 og hhv. 8 børn med dem. Elisabet fortalte også, at dobbeltbyen på et tidspunkt var blevet administrativt delt og fik 2 borgmestre, og hvor de 2 byer oven i købet lå på hver sin side af grænsen mellem Hessen og Thüringen. Da Bisnarck som minister i Preussen i 1866 dannede det nordtyske forbund, hvor Hessen og Thüringen var blevet indlemmet, fik han byerne samlet igen under navnet Bad Sooden-Allendorf. Det med Bad i navnet kom af, at man begyndte at agitere for saltvandets helsebringende virkning, og det skete på det tidspunkt, hvor Preussen havde udkonkurreret saltproduktionen i byen. Der blev bygget en badeanstalt.
Vi så et saltudvindings værk, et såkaldt ”Gradierwerk”, et over 100 m langt stillads stoppet med et grenfletværk, hvor saltvandet fra de brønde, man havde gravet rundt i området, blev pumpet op i Gradierwerket og i fine stråler i 2 lange tagrender blev fordelt ud over grenfletværket, og hvor solvarme og vinden sørgede for en yderligere fordampning med en resulterende saltprocent på 15. En videre forøgelse af saltprocenten kom ved dels en sydning af det meget salte vand og dels ved en udskiftning hvert 5. år af grenværket med friske grene og efterfølgende udvinding af krystalleret salt fra de udskiftede grene. Det krystallerede salt blev opmagasineret i magasiner i flere etager og yderligere vindtørret.
Det var et imponerende og velorganiseret system, der blev åbenbaret for os, og det dækkede et stort område og har krævet en stor skare af arbejdere. 

Vi fik fortalt at nutidens saltsydere på Læsø havde været i Bad Sooden-Allaendorf for at lære teknikken.
 

Til sidst viste guiderne os et hus, som vi måtte opfatte som som et laugshus, formodentlig et laugshus for saltkøbmændene, og vi så den store sal med alle Hessens byers våbenskjolde, Der Wappensahl, og hvor der kan have været afholdt børs for fastsættelse af prisen på salt. Der så ikke ud til at være offentlig adgang, kun i ledsagelse med guiderne. Det var som en museumsgenstand: Nok se, men ikke røre. Toiletterne kunne heller ikke benyttes; og vi var jo et trængende folkefærd. 
 

Den videre tur gik til byen Nieste, hvor vi fik frokost i Königs Alm Berghütte. Menuen stod på Grill Hax mir Sauerkraut og Kartoffelpurée og vaniljeis til dessert. Grill Hax er grillet underben fra gris, noget man skal være forberedt på at kunne møde i Tyskland. Der var alt for meget kød. Og meget af det gik retur (måske til grisene?)
 

Kl. 13:30 blev vi kørt videre til Hann. Münden, og undervejs fortalte Niels os om dens historie, og ved ankomsten guidede Niels os ind i byens centrum. Byen er karakteriseret ved at floden Weser opstår her ved et sammenrend af floderne Werra, som løber gennem Bad Sooden-Allendorf og floden Fulda.
Derefter fri færden i byens centrum, som var præget af mandagslukning.
 

Bagefter hjem til Hotellet til et hvil og aftensmad, som var en salat, valg mellen sandart eller schnitzel og is til dessert.
 

3. dag: Tirsdag d. 28. maj 2024 

I dag skal vi til Kassel. Byen har været hovedsæde for Landgreverne af Hessen-Kassel. Jeg ved ikke, hvor langt tilbage, men i hvert fald helt indtil ophøret af det 1. rige, det Tysk-Romerske Kejserrige i 1806 ved overgang til Det tyske Forbund.

I dag hedder hovedstaden i delstaten Hessen Wiesbaden. Og den største by er Frankfurt am Main. Men historien om landgreverne af Hessen-Kassel (man skal tage sig i agt for ikke at komme til at kalde det Hassen-Kessel – nu er I advaret!) er interessant, fordi den næstældste søn af Landgreve Friedrick d. 2. - han hed Karl (1744-1836) havde en imponerende karriere i Danmark og gik under navnet Karl af Hessen. Han endte med at blive statholder af Slesvig og Holsten med residens på Gottorp slot, og havde et tæt familieskab med kongefamilien (se Fr. d. 2. slægtstavle bagest).

I Kassel fik vi en guide, Diana, som førte os til flere interessante steder: der iblandt Bergpark Wilhelmshöhe, hvor landgrevernes residens har ligget. Flere kunstværker og bygninger i byen, skylder deres oprindelse til den række af kunst- og kultur begivenheder, der har været i Kassel siden 1945 hvert 4. eller 5. år og stadig vil foregå. ”Dokumenta”” hedder den. Sidste begivenhed var i 2022. 

Siden sluttede endnu en guide, Andrea sig til os oppe ved Herkules monumentet. De guidede os i 2 hold rundt om monumentet oppe og nede, nedad mange trappetrin(ca. 187) og viste os , hvor og hvordan et fantastisk flot kaskadespringvand fandt sted ca. en gang om ugen. Senere så vi en film, der viste kaskaderne fra flere vinkler og i forskellige stadier.
 

Det var en begivenhedsrig forestilling. Specielt, da den ene af guiderne havde en fantastisk optræden som en skuespiller. Hun er skuespiller med mange facetter.  
 

Efter denne performance kørte vi til vort spisested, hvor vi lidt forsinket ankom. Det hedder Forsters Garden og de serverede Schwälmer Schnitzel mit Rosmarin Kartoffeln, også så rigeligt, at vi måtte lade noget gå tilbage til grisene (de holder naturens kredsløb i gang her i Tyskland). Og så oven i købet 2 kugler is med fløde. Fordi vi allerede var forsinkede, besluttede Peter at foreningen betalte for drikkevarerne. Og det skal han have megen ros for.
 

Nu begav vi os på en lang rejse (70 km) fra Hessen til Thüringen og lidt nordligt op til grænsen til Niedersachsen for at se Grenzlandnuseum Eichsfeld. Det havde alt det man må forvente, at de kan vise frem på sådant et sted, og det gør også et stort indtryk, fordi mange af os kan huske de rørende øjeblikke, hvor grænsen ved Bornholmerstrasse i Berlin blev lukket op d. 9. november 1989. Men man spørger uvilkårligr sig selv, hvor længe tyskerne kan holde ud at minde sig selv om tiden før Die Wende. En af attraktionerne ved dette museum var en km-lang fodsti langs grænsen, men den havde vi ikke tid til at afprøve uden nogle få skridt. Men måske et ekstra besøg værd.

Kl. 17 lukkede museet og det passede også med det tidspunk, som programmet havde afsat til hjemkørsel til hotellet i Ahrenberg. 45 km kørsel og i god til til at slappe at før aftensmaden. Sidste aften på Romantik Hotel Ahrenberg. Menuen stod på valg mellem Pannfish og mørbrad, samt is til dessert.
 

Ved afregning af 3 dages drikkevarer fik vi anskueliggjort, hvor langt tilbage man er i Tyskland med digitalisering af f.eks bestillingssystemet. Hver aften havde vi afleveret et kort med aftenens drikkevarer med værelsesnr., navn og underskrift. Fordi mange kunne gætte, at endelig afregning kunne komme til at tage rigtig lang tid den sidste morgen, var vi flere, der efter maden gik ud i receptionen for at afregne.
Det foregik ved, at én af servitricerne løb med aftenens afkrydsningsseddel til bogholderiet og kom tilbage med dagens afregning og de 2 foregående dages afregninger, gav dem til receptionisten, som talte dem sammen og lavede den endelige afregning og puttede det hele i en kuvert.

Bagefter kommer man i tanke om, at det var spildt tid af os og en unødvendig belastning af personalet. For de pakkede kuverter ville sandsynligvis have ligget klar til os næste morgen, fordi de var blevet skrevet ud i løbet af aftenen eller natten i et kontrolleret forløb, uden at vi nødvendigvis havde oplevet, hvor håbløst gammeldags deres system var.

Sådan kan det gå, når moderniteten møder traditionen.
 

Men sådan endte denne dag, og vi kunne gå trætte i seng en oplevelse rigere og kunne se frem til morgendagens lange rejse helt over til Sachsen-Anhalt med over 340 km kørsel.
 

4. dag: Onsdag d. 29. maj 2024
 

Det var skiftedag: Vi skulle forlade hotellet med al bagage og aflevere nøgler, og så i øvrigt indtage den sædvanlige morgenbitter.

Vi sagde pænt farvel til Hotel Ahrenberg og den smilende receptionist og drog af sted kl. 9:00 og var snart efter i Thüringen. Så tæt boede vi på den gamle zonergrænse.

Den første strækning tog 2 timer, og så var vi kl. 11:00 ved Kyffhäuser og dermed ret tæt ved grænsen til Sachsen-Anhalt.

På Kyffhäuserbjergtoppen står et enormt monument, bygget i 1890-96 til minde om indførelsen af det 2. kejserdømme , Hohenzollernes med Wilhelm d. 1, udråbt i 1871 i Versailles af Bismarck, efter at franskmændene var blevet banket grundigt, og Napoleon d. 3.var blevet bragt til Kassel og interneret på slottet på Wilhelmshöhe.

Der må have været en alvorlig symbolik i begge handlinger: udråbelsen i Versailles og interneringen på Wilhelmshöhe, og som Clemenceau ikke har kunnet glemme, da han sad til fredsforhandlinger efter 1. verdenskrig i Versailles i 1919-20. Nu skulle Frankrig have hævn. Men tilbage til Kyffhäusermonumentet. 
 

Monumentet skulle blandt andet markere de 2 kejserdømmer. Det første, Det hellige Tysk-Romerske kejserdømme, som tyskerne åbenbart regner fra Friedrich Barbarossa, der blev kejser i 1155. Friedrich var af Staufernes slægt og hans dronning af Welfernes slægt. De 2 slægter, som ellers lå i indbyrdes strid, lykkedes det Friedrich at forlige. Desuden forsøgte han at passivisere de store norditalienske bystater, som tilsyneladende hævdede en høj grad af selvstændighed, større end Kejseren syntes var passende. Men det lykkedes ikke og i 1183 måtte han indgå et forlig med dem. 

Han er mest kendt ved, at han afprøvede grænserne for magtfordelingen mellem paven og kejseren. Hans læsning af romerretten gav ham den overbevisning, at hans magt var ubegrænset, og det benyttede han til i 1159 til at udnævne en modpave til kuriens valg. Det gav anledning til gensidige bandlysninger, det såkaldte kirkeskisma, som ophørte i 1177. Katolicismen har altid været mere farverig end protestantismen.

Han omkom på tragisk vis i 1190. Han ledede det 3. korstog til Det Hellige Land, og hans hær var blevet opholdt ved en flod i nærheden af det nutidige Konya i Lilleasien i en strid med en tyrkisk hær. Det var under dette ophold at kejseren druknede under en svømmetur i floden. Historien melder intet om, hvordan korstoget endte, i hvert fald ikke min historie. Der et usikkerhed eller rettere sagt forskellige opfattelser af, hvad Friedrich efterlod sig, men tyskerne fejrer ham altså med dette monument sammen med Wilhelm d. 1. De er begge afbildet på monumentet, Friedrich i en underjordisk grotte som en anden Holger Danske og Wilhelm til hest oven over Fridrich. (Se billedet bagest).

Der var dårlige adgangsforhold til monumentet for gangbesværede. Mange måtte opgive turen op. Nogen på forhånd, andre undervejs, men 35 af de 47 deltagere i rejsen fik indløst en billet ved kiosken, og disse nåede op på det nederste store plateau, hvorfra man kunne se monumentet i sin helhed. Af dem nåede også nogle stykker ind i monumentet og så udstillingen derinde. Og også nogle få af dem kom mere eller mindre op ad vindeltrappen op til toppen af monumentet. 

Vindeltrappen snoede den rigtige vej for en trappe i et forsvarsværk, hvis den var ment som det. 

Den snoede højre om og var hensigtsmæssig for dem der har sværdet i højre hånd.
 

Vel nede fra monumentet kunne vi gå hen til spisestedet Burghof Kyffhäuser, hvor vi fik serveret Burghofbraten an Schwartzbier Sosse mit apfelrotkohl dazu Thüringer Klösse.
 

Den videre busrejse gik til Magdeburg, som er den største by og hovedstad i Sachsen-Anhalt. Byen ligger ved Elben. Det egentlige formål med vores besøg i Magdeburg er at se ”Grüne Zitadelle”, som er Hundertwassers sidste bygningsværk. Og det var nok omvejen om ad Magdeburg værd, selv om vi ankom lige midt i fyraftensmyldretiden. Bussen kunne parkere på domkirkepladsen, og der fik vi lejlighed til at se, at man var i færd med at rense kirkens ydermure for flere års brunkulsrøgsværtning i DDR-tiden.

Zitadellet var et typisk Hundertwasser byggeri, som de også har kunnet ses i Wien, og snakken gik om, hvordan det mon er at bo i en sådan udstillingsgenstand, besøgt at utallige turister. Men det fik vi ikke noget svar på.

(Fik I fat i hvad H.’s fulde navn var? - Friedensreich Regentag Dunkelbunt Hundertwasser)
 

Og derefter gik rejsen videre til dagens endemål: Tangermünde, som ligger ved floden Tangers udmunding i Elben, og vores hotel der: Hotel Schlosss Tangermünde. Vi ankom sent. Dvs. kl. 19, hvor vi havde forudset en ankomst kl. 18. Men middagen var gudskelov bestilt til kl. 20, så vi følte ingen jageri i den anledning. Vi blev indkvarteret i flere forskellige bygninger, så vi var temmelig spredt. Og så oplevede vi for første gang på turen et heftigt regnvejr. De tidligere regnvejrshændelser havde vi kun oplevet inde fra bussen.
 

Menuen stod på klar suppe, oksekød og jordbær med en slags flødekrem.
 

Det havde været en lang dags rejse til et spændende hotel, et gammelt slot med mange bygninger omkring, hvis tidligere formål stod aftegnet i husenes navne.
 

5. dag: Torsdag d. 30. maj 2024 – Hjemrejsedag 

Efter morgenmaden og morgenbitteren kørte bussen den korteste tur, vi endnu har haft: ned midt i byen Tangermünde, hvor bussen parkerede, og vi mødte dagens 2 guider, som skulle fortælle os om byens historie og seværdigheder. Undervejs så vi 2 storkereder på rådhuset, hver rede med et storkepar som havde travlt med at fodre deres sultne unger. Det tog lidt af opmærksomheden fra det, guiderne kunne fortælle. Men vi endte dog til aftalt tid til spiserestauranten, en flodpram med græsk ejerskab, som serverede en slags græsk tapas for os. Restaurantskibet hedder Störtebecker, og flere af os kan huske, da vi i 2018 var i Strahlsund, at den lokale øl dér hed Störtebecker. Så vi forventede også at vi kunne få Störtebecker øl nu. Men det kunne vi ikke. 

Tiden var knap, og vi nåede ikke alle at blive færdige med maden, før der blev blæst til afgang. Hen til bussen og i gang med hjemturen. Det eneste positive her var at Peter igen gav drikkevarerne på foreningens regning.

Vi skal nå færgen i Rostock kl. 15:45 og møde op ½ time før. Meget at vejen derop var ad landevej og meget af den landevej bar tydeligt præg af DDR. Derfor havde vi ekstra travlt, da vi endeligt kom til motorvej 24 til Rostock. Jeg vil nødigt mistænke Christian for at køre over de pålagte 100 km/h, men han kørte raskt til, og der var ingen tid til tissepauser. Vi nåede færgelejet kl. 15:13 og kom altså med i god ro og orden.
 

Fortæringen ombord var buffet med fri adgang til vin,vand og øl, ok og effektivt arrangeret og smidigt. Færgen var i havn kl. ca. 18 et kvarter forsinket, og vi var alle hjemme ved halv 9-tiden efter en oplevelsesrig 5-dages tur. Der er god grund til at sige tak til Christian for en sikker og god kørsel. Og tak til hinanden for at være et godt rejseselskab, som man godt kunne finde på at rejse ud med en anden gang.
 

Og apropos næste rejse: Den blev annonceret til at foregå til de Nordfrisiske øer i 2025. 


 


 

Og her trækker referenten sig tilbage.
 

Tak til alle for godt rejseselskab
 

På egne vegne: 
 

Finn Vilholm

(finn@vilholm.dk)