Gå til listen over lokalforeninger

Grænseforeningen Sorø

Ingemanns hus

Engager dig i Grænseforeningen i dit lokalområde.

Vi mener, at erfaringerne fra det dansk-tyske grænseland, hvor man er gået fra fjendskab til venskab, er afgørende for dansk demokrati og mødet mellem kulturer. Derfor arrangerer vi aktiviteter, foredrag og udflugter for at blive klogere på grænselandet. Her skaber vi et lokalt fællesskab, der knytter bånd til det danske mindretal syd for grænsen.

Vi glæder os til at se dig til et af vores arrangementer, som du kan få overblik over her på siden.

Ruth Villadsen

Formand
Hauchsvej 17, 4180 Sorø
Mob. 61 54 50 75
soro@graenseforeningen.dk

Peter Hammer

Næstformand
Priorg. 9 B, 2., 4180 Sorø
Mob. 30 11 51 43
pha@stofanet.dk

Poul V.Andersen

Kasserer
Rødtjørnevej 19, 4180 Sorø
Tlf. 57 83 27 74, Mob. 24637406
pv.andersen@gmail.com

Hilde Pico Andersen

Bestyrelsesmedlem
Borgvej 7, 4180 Sorø
Mob. 20914596
hilde.pico.andersen@gmail.com

Finn Vilholm

Sekretær og webmoster
Slagelsevej 29, 4180 Sorø
Mob. 51 20 15 77
finn@vilholm.dk

Niels Henriksen

Ressourceperson og æresmedlem
Koldemosevej 5, 4180 Sorø
Mob. 40632867
niels@nhenriksen.dk

 

 

Grænseforeningen i Sorø

Vedtægter

vedtaget 2. gang på generalforsamlingen 23. april 2014

 

Navn, formål, hjemsted

§ 1. Foreningens navn er "Grænseforeningen i Sorø". Den er tilsluttet Grænseforeningen og arbejder i overensstemmelse med Grænse­foreningens vedtægter.

§ 2. Foreningens formål er at støtte danskheden i grænselandet, særligt syd for grænsen, at udbrede kendskabet til grænselandets forhold
        samt at be­vare og styrke dansk sprog og kultur.

§ 3. Foreningens hjemsted er Sorø kommune.

Organisation og styrelse

§ 4. Som medlem kan optages enhver, der kan godkende foreningens ved­tægter.

§ 5. Medlemskontingentets størrelse fastsættes af styrelsen og meddeles på den ordinære generalforsamling.

§ 6. Foreningen ledes af en styrelse på op til syv medlemmer, der vælges forskudt for hinanden for toårige perioder på den årlige generalforsamling.
        Der vil desuden kunne vælges en eller to suppleanter til styrelsen.

§ 7. Styrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, sekretær m.v. og er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af styrelsesmedlemmerne
        er til stede.

§ 8. Formanden indkalder til styrelsesmøde, så ofte han finder det formåls­tjenligt og skal gøre det, når den øvrige bestyrelse ønsker det.

§ 9. Sekretæren fører beslutningsreferat fra styrelsesmøderne.

§ 10. Foreningen tegnes af formanden sammen med kassereren eller et andet medlem af styrelsen.

§ 11. Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Forholdet til Grænseforeningen

§ 12. De årlige styrelsesvalg indberettes til Grænseforeningen sammen med en beretning om arbejdet i det forløbne år inden den 15. maj og indbetaler det kontingent til Grænseforeningen, som er fastsat af Grænseforeningens ordinære Sendemandsmøde.

§ 13. Foreningen sender til Grænseforeningens Sendemandsmøder sende­mænd i henhold til Grænseforeningens vedtægter.

Generalforsamlingen

§ 14. Formanden indkalder med mindst 2 ugers varsel til den årlige ordi­nære generalforsamling, som finder sted før 1. maj. Der skal i øvrigt ind­kaldes til generalforsamling, når mindst 15 medlemmer skriftligt kræver det. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

1.      valg af dirigent

2.      formandens beretning om årets virksomhed

3.      aflæggelse af det reviderede regnskab

4.      behandling af indkomne forslag

5.      orientering om budget og medlemskontingent

6.      styrelsesvalg (jævnfør § 6)

7.      valg af revisor

8.      forslag til det kommende års arbejde

9.      eventuelt.

Alle valg og beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de mødte medlemmer.

§ 15. Indkaldelse til generalforsamling kan sendes direkte til medlemmerne sammen med dagsordenen og/eller annonceres i den lokale dags- eller uge­presse med reference til dagsorden iflg. nærværende vedtægter.

§ 16. Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 1. marts.

§ 17. Over generalforsamlinger føres der protokol, som underskrives af dirigent og formand.

Ændringer af Foreningens vedtægter og Foreningens nedlæggelse

§ 18. Ændringer af nærværende vedtægter vil kunne besluttes på en ordinær generalforsamling. Denne beslutning skal herefter bekræftes på det efterfølgende års ordinære generalforsamling, hvorefter ændringerne vil kunne træde i kraft.

§ 19. Nedlæggelse af foreningen kræver to tredjedeles flertal af de frem­mødte på en general­forsamling, indkaldt til formålet. Nedlægges foreningen, tilfalder dens midler og ejendele den lokalforening, som medlemmerne herefter overføres til, subsidiært Grænseforeningen.

 

 

 

Rejsedagbog fra Sønderjylland 8. - 11. juni 2021

 

1. dag tirsdag d. 8. juni
Med præcis et års forsinkelse blev studieturen ”I Kongens Fodspor'”en realitet.
49 deltagere fra Sorø Grænseforeningen og Ingeniørforeningen, afdeling for Vestsjælland.
I en bus fra Ørslev Rejser blev vi let og elegant kørt tværs over det milde Fyn med oceaner af blomstrende tjørn og syrener langs vejene. Første destination var Skamlingsbanken.

Vejret og stemningen var i topform. Banken med det pudsige navn tog sig særdeles smukt ud i det dejligste sommervejr. Udsigten over Lillebælt kan gøre én helt svimmel og horisonten mødte uendeligheden. Banken med sine 113 m er det højeste punkter i det sydlige Jylland og Sønderjylland (selv om det ligger i Nørrejylland). Steder har været og er stadig omdrejningspunkt for erindringskulturen.

På dette sted har været holdt adskillige folkefester. Det mest kendte monument er den 16 m højeskamlingsstøtte, formet af 25 granitblokke. 'Talerstolen', som er en stor udhugget sten, udført af Niels Larsen Stevns.

Efter en formidabel frokost kunne vi besigtige området med mindesten for enkeltpersoner og den imponerende talerstol. Videre ad en lille sti og der åbenbarede sig en vidunderlig udsigt over det bølgende landskab med Klokkestabelen i centrum. Et mindesmærke over faldne modstandsmænd under 2. Verdenskrig.

Fra Skamlingsbanken gik turen videre mod Christiansfeld, og første stop dér var Grænse- og genforeningsmuseet, som dels ligger, hvor den gamle rigsgrænse fra 1864 lå med toldsteder og grænsekro, dels var det sted, hvor man i 1920 markerede stedet for kongens overskriden af den gamle grænse ved ”genforeningen” d, 10. Juli.

Vi fik lejlighed til at se museets genstande, som fysisk og i tekst og lyd beskrev rammerne for et liv som dansksindet i en prøjsisk virkelighed, og til at se sporene i terrænet uden for museet af grænse og toldsteder, samt det tildækkede nye minde, som dronningen skal afsløre allerede nu på søndag (d. 13. juni).

Derefter gik turen længere ind i Christiansfeld, til Tyrstrup nye kirke og videre til Brødremenighedens kirkesal, hvor Niels Henriksen øste af sin tilsyneladende uendelige viden.

Endelig nåede vi til enden på dagens program ved bulladen ved Tyrstrups gamle præstegård, inden bussen bragte os til dagens endemål, Tyrstrup Kro og for nogle få Brødremenighedens Hotel, hvor vi blev inkvarteret.

Lækker (og rigelig) aftensmad på Tyrstrup Kro kl. 19 og slut på dagen.

 

2. dag Onsdag d. 9. juni
Efter En Enkelt styrkende dram drog bussen kl. 9 ud på en ny dags æventyr. Første stop var Røde Kro: Sicherungstellung Nord, et solidt betonbyggeri, som prøjderne byggede i løbet af 1. verdenskrig for at forhindre en mulig invation fra ententen.

Derefter gik turen til Kvivsbjerg, hjemmetyskernes ”Gedenkstette”, med en meget markant høj, hvor der tidligere stod et kæmpestort monument med bl.a. en broncestatue af Otto v. Bismark. Dette monument blev kort efter krigen i 1945 sprængt i luften af angiveligt ukendte ”gerningsmænd” (selv om alle vidste, hvad men ikke nødvendigvis hvem de var) med en kæmpe sprængladning som ingen der blev spurgt havde hørt noget til. Selv om politiet var koblet på sagen, måtte de hurtigt lægge den fra sig som uopklarlig. Selve bismarkstatuen var forinden blevet bjerget i sikkerhed og står i dag i Sydslesvig på Askebjerg. For ikke så længe siden er det blevet offentligt kendt, hvem der stod bag sprængningen, idet de papirer, der røbede det efter ”gerningsmændenes” død er blevet offentliggjort. Og det drejede sig ikke overraskende om tidligere modstandsfolk. Hvor skulle de nødvendige sprængstoffer og ekspertisen til at sprænge et så kolossalt bygværk ellers komme fra?

Nå, men vi skulle videre. Først til Broager kirkegård med mange mindesten over faldne sønderjyske mænd fra ”den store krig” i 1914-18. Broager kirke var også et besøg værd. Videre gik det til Cathrinesminde, et nedlagt teglværk, nu museum ved Egernsund, hvor vi kunne nyde kroens medbragte sandwiches og en lille pause og en kop kaffe. Vi kørte derefter forbi Dybbøl skanserne, som vi ikke kom ud og så men fik en forklaring om i bussen og videre til Sønderborg og Sønderborg slot.

På Sønderborg slot havde de stillet en flot udstilling op om Sønderjylland efter 1920. Nogle af os var så heldige eller anmassende på udstillingen at komme igennem et afspærret område, hvor museumsfolkene var i færd med at stille en ny udstilling op om Christiern 2.
Men så gik turen nu til Aabenraa, til Folkehjem, hvor vi fik traditionel sønderjysk rugbrødslagkage – eller brødtorte på sønderjysk.

Og det var slut på dagensprogram. Hjem til Tyrstrup Kro og en lækker aftensmad.

 

3. dag Torsdag d. 10. juni

Vi skal vestpå i dag. Ud i Tøndermarsken. Afgang som sædvanlig kl. 9 oven på en enkelt. Første stop er Løgumkloster med kirke, kirkegård og krigsfangegrave fra 1, verdenskrig. Man bliver forstemt af at se en kæmpe gravplads med så mange begravet et fremmed og fjendtligt sted uden deres nærmestes viden.

Og så skulle vi bagefter ud og se en af årsagerne til fjendtlighederne og fremmedgørelsen, nemlig zeppelinbasen ved Tønder, hvor de kæmpestore zeppeliner havde haft hangarer og udgangspunkt for deres togter, enten overvågning eller bombning. Det var under den ”store krig” fra 1914-18. Nu er det museum. Det viste et interessant indblik i et kortvarigt teknologist fænomen, som gik forud for og blev overflødiggjort af flyet, både passager- og bombeflyet.

Så var det blevet tid til frokost på Hotel Tønderhus og derefter afgang til Møgeltønder og Schackenborg. Vi fik lov at gå en kort tur op og ned ad Møgeltønders hovedgade og se Schackenborg udefra. Sidste mål for vores opmærksom hed blev Højer og slusen ved Videå og det fremskudte dige. Største vandstandsbegivenhed hidtil har været 1981 med knap 5 m over normal vandstand. Det holder nok i vores tid, diget.

Hjemtur til Tyrstrup og Christiansfeld og flot aftensmad, denne gang med hvide asparges og blåmuslingesovs.

 

4. dag, fredag d. 11. juni

Det er sidstedagen og vi skal til Skibelund krat og derefter hjem. Der er kun 50 km fra Tyrstrup til Skibelund og afgangen og morgensnapsen er udsat til kl. 10. Fremme i Skibelund kl. lidt i 11:00, hor vi blev modtaget af Jørgen Kloppenborg, vores gamle bekendt fra 2019, da vi var ved Tirpitz og besøgte Skibelund Krat på vejen derned. Glædeligt gensyn og -hør for de af os, der var med dengang. Bagefter frokost på Skibelund Hotel, også denne gang rigeligt.

Turen hjem må I selv tænke ind i fortællingen, for for vores part stod vi af her og agede i eget køretøj hele vejen hjem.
Tak til alle for hyggeligt samvær og rimelig opførsel, tak til Poul, Peter og Niels for endnu en godt tilrettelagt og gennemført tur og tak til Jesper for behageligt selskab og sikker kørsel.
Og endelig skal der lyde en tak til Grænseforeningen for en økonomisk håndsrækning, som gjorde det muligt at tilbyde os alle bl.a. brødtorte på Folkehjem og drikkevarer til frokosten i Skibelund.

 

Deres krønikeskriver

Finn Vilholm

12. juni 2021

 

 

Dagbog fra Åland 2019

1. dag Søndag d. 8. september
Turen startede en søndag morgen d. 8. september fra Sorø (den startede faktisk i Ørslev, hvor de første deltagere stod på og fortsatte over Næstved og tog endnu et hold op) og videre over Høje Tåstrup for at samle de sidste af de ialt 50 deltagere op. Videre over Øresundsbroen med et kaffe- og frøsnapperstop ved Skånegården inden den lange tur op gennem Sverige. Dér på Skånegården traf vi på en anden bus fuld af gode bekendte fra Pedersborg menighed på vej til Øland. Vi kunne ønske hinanden en god rejsen til hhv.Ø og Å. Det var smukt vejr med kun lidt regn. Det næste stop gjaldt frokosten på hotel Scandic i Värnamo kl. 12. Velfordøjet gik det videre indtil Brahehus i nærheden af Gränna ved Vättern, hvor der blev lejlighed til at strække ben ordne fornødenheder og få en eftermiddagsdram .
Så var vi klar til den sidste lange strækning til Norrköping til indkvartering og aftensmad.
Vores chauffør hedder Jesper og har på sikker vis ført os så langt, og vi er fuld af fortrøstning: Vi skal nok få en behagelig og sikker tur.

2. dag Mandag d. 9. september
Der var afgang efter morgenmaden kl. 8:30 og direkte mod Stockholm. Der var vi fremme kl. 10:30 og fik en rundtur med bussen på Skeppsholmen inden vi blev sluppet ud på egen hånd ved kongeslottet i Gamla Stan. Og da var vejret blevet helt stabilt solskin.
Kl. 14:45 forlod vi Gamla Stan og kørte til incheckning ved Viking Lines gode skib Mariella kl. 15:30 mod Mariehamn på Åland (og videre mod Helsingfors). Skibet afgik kl. 16:30, og vi skulle lige finde os til rette på skibet inden afgangen, hvor vi skulle ud på dækket og se udsejlingen gennem Stockholms skærgård.
Det var hele turen værd, da det oven i købet var høj solskin og varmt - formentlig over 20 gr.C.
Kl. 19:30 var der bestilt buffet til os i skibets Viking Salon. Det var ganske overdådigt, hvad de kunne diske op med af fisk og kød og ost og lækre grønsagsretter og god vin dertil.
Kl. 23:55 kunne vi forlade skibet i Mariehamn efter at have stillet urene 1 time frem, og bussen kørte os til hotellet Pommern på Norrgatan, en sidegade til Ålandsgatan.

3. dag Tirsdag d. 10. september
Mandagen havde været en begivenhedsrig dag, og vi fik lov at sove længe. Først kl.9:45 skulle vi stille ved bussen klar til den første guidede tur på Ålandsøerne. Vores turistfører, Sigbritt Finne førte os først til Lagtinget, hvor selvstyreregeringen havde deres parlament og regeringskontorer. Der er god grund til at rose vores turistfører for at tale et tydeligt og letforståeligt svensk. Oven i det vidste hun alt, hvad er var værd at vide om forholdene på Åland. I hvert fald alt, hvad vi kunne finde på at spørge hende om.
Fra Lagtinget kørte vi først rundt i byen Mariehamn og derpå sydover ud i landskabet, og vi fik et godt indtryk af topografien og fik mange historier om kendte personer på Åland, og hvad de har gjort af gavn for landet.
Dernæst gjaldt det restaurant Nautical ved søfartsmuseet, hvor vi fik frokost. Det var en meget lækker torsk. Vi var nok flere, der godt ville vide, hvordan man skulle bære sig ad ved at tilberede torsk, så den blev så velsmagende.
Efter frokosten skulle vi se skibet Pommern, som lå i dok ud for søfartsmuseet, og som havde været ejet af et lokalt rederi og havde sejlet med chilesalpeter og siden med hvede fra Australien. Skibet i sig selv var interessant nok til flere timer, men vi skulle videre ind og se søfartsmuseet, og det var også flere timer værd. Vi fik et godt indtryk af Ålands tidligere vigtigste erhverv, søfart.
Vi var egentlig allesammen parat til at tage tilbage på hotellet for at slappe af, men Sigbritt havde endnu en seværdighed i baghånden til os, nemlig SALT, et udsalg og udstilling af kunsthåndværk. Det blev præsenteret for os som interessant for de kvindelige deltagere, og mens de så (og måske købte) sig mætte, var der en pub, som kunne interessere mændene. Og det kunne også have været rigtigt, hvis ikke pub'en kun var åben fredag til søndag! Men ingen tvivl om at mange fandt kunsthåndværket interessant.
Derefter kom vi tilbage til hotellet ved 17-tiden og kunne få et velfortjent hvil inden middagen kl. 19.
Slut på en begivenhedsrig dag fyldt med indtryk.

4. dag Onsdag d.11. september
Det så ud til at blive en dag med regnvejr lige fra morgenstunden. Vi havde fået en ny turistfører, Beatrice. Der var heller ingen grænser for, hvad hun vidste om Åland, og hvad hun kunne fortælle os. Denne dag skulle vi ud øst på. På Åland skelner de mellem kommuner på "faste Åland", altså kommuner man kunne komme til fra Mariehamn uden at sejle, og så de andre. Og vi skulle altså med færge. Det var færgen over til Vårdö. Det er kun en lille tur på få minutter, og det er lige før de regner Vårdø med til faste Åland, fordi sejlturen er så kort, at den kan regnes for en forlængelse af vejen.
Men nu var vi ude i skærgården og kunne nyde synet af øriget med skær og hav og alle de farver man ser i det vekslende lys. For trods regn var der øjeblikke af opklaring og endda af sol.
Tilbage på faste Åland gjorde vi ophold ved Bomarsund, en fæstningsruin fra midt i 1800-tallet, hvor Åland (og hele Finland) hørte under russisk herredømme. Fæstningen blev sprængt i forbindelse med Krimkrigen i 1854.
Derfra kørte vi til slotter Kastelholm, som var endnu ældre, fra 1500-tallet og hvor Kong Erik 14. havde siddet fængslet. Efter Kastelholm besøgte vi frilandsmuseet Jan Karlsgården, som lå lige bagved, og som gav et levende indtryk af, hvordan landbobefolkningen på Åland levede på vore bedsteforældres tid.
Næste stop var bryggeriet Stallhagen med rundvisning, smagsprøvning og frokost.
På vejen hjem til hotellet kørte vi til kirken i Finström og så den.
Vi var tilbage på hotellet kl.16:30 og kunne hvile ud et par timer inden afgang til "Smakbyen", hvor vi skulle præsenteres for bl.a. deres Ålvados (selvom de stadig ligger i strid med Frankrig om navnet - om det ligger for tæt på Calvados, til at det det kan accepteres inden for EU), men også andre produkter i spiritusbranchen. Her skulle vi indtage middagen i deres restaurant. Lækker mad og gode vine, så kl. 22:30 var det et opløftet selskab, der tog derfra tilbage til hotellet.

5. dag Torsdag d.12. september
Det er dagen, hvor vi tiltræder hjemturen oven på den formidable fest i Smakbyen. Først og fremmest kunne vi sove længe, hvis vi ville. Dernæst var der lejlighed til på egen hånd at stifte et nærmere bekendtskab med downtown Mariehamn. Der var sikkert flere, der fik lejlighed til at købe minder fra Åland, og flere der fik konstateret, hvor meget man i virkeligheden kan undvære.
Bussen var klar til at køre kl. 11:45 efter at have læsset bagage sorteret efter nødvendigt gods til næste ophold i Norrköping, og gods fordelt efter oprindelsessted fra Høje Tåstrup over Sorø og Næstved til Ørslev.
Vi skulle til Eckerö på den vestligste ø på Åland og sejle derfra. Ankomst kl.12:30 og afgang kl. 13:30.
Det viste sig at være den gamle bornholmerbåd "Jens Kofoed", som var bygget om til Eckerö Line med navnet M/S Eckerö. Der var frokost i "Buffet Bornholm", næsten ligeså overdådigt som på M/F Mariella fra Stockholm til Mariehamn, men dog rigeligt.
Ankomst i Grislehamn kl.14:30 mellemeuropæisk tid efter 2 timers sejlads.
Og så skulle vi age den lange tur ned gennem Sverige. Fra Grisslehamn til Stockholm kørte vi gennem landskabet Roslagen, som EvertTaube har gjort kendt gennem Calle Schewens vals, som hans søn Svend Bertil Taube, sang for os på bussens musikanlæg sammen med en række andre kendte viser af Evert Taube., Videre forbi Stockholm og til Norrköping. Specielt passagen forbi Stockholm, meget at tiden under jorden, tog tid, og vi nåede Hotellet i Norrköping kl. 19:30, men dog efter en kort kaffe- og bitterpause ved Tumba.
Aftensmad kl. 20 var ikke det heftigste, vi har oplevet, men de foregående 4 dages bespisning har til gengæld også været i topklasse.

6. dag Fredag d. 13. september
Vi stod op til en pæn dag med tørt og solrigt vejr, og vi skulle bare videre hjemad - den sidste lange strækning ned gennem Sydsverige og over Øresund.
Stemningen var fin, vi havde også haft 5 gode dage med mange oplevelser og indtryk bag os. Der skete jo ikke så meget. Det der skete, sørgede Jesper for, og vi andre slappede af. Næste mål var Värnamo, hvor frokosten ventede kl. 12. Under vejs genså vi og gjorde ophold ved Brahehus for at få strakt ben.
Efter Värnamo gik det videre, og landskabet blev mere og mere genkendeligt med løvtræer og dyrkede marker.
Vi holdt vores sidste stop med udsigt til Øresund på en nyetableret rasteplads kort før Malmø.
Ankomst i Danmark midt i fredagens fyraftenstrafik. Det var nu ikke så slemt som frygtet.
Der var stop ved Høje Tåstrup og Køge og til sidst Sorø, Næstved og Ørslev, og alle steder stor afsked.
Vi glæder os til næste års tur til Sønderjylland i juni måned.
Der er grund til at sige tak til Jesper for god og pålidelig kørsel og til turudvalget og til Ørslevs tourteam for en veltelrettelagt tur.

Og til sidst er det mig der siger tak, fordi du så tålmodigt har læst dig ned gennem sagaen og alle oplevelserne, som de er set med mine øjne.

Finn Vilholm
Referent

3.rev. edition 21.9.19

 

Referat af den ordinære generalforsamling torsdag d. 20. april 2021

0. Der var fremmødt 19 medlemmer inkl. en fuldtallig bestyrelse. Formanden, Ruth Villadsen bød velkommen og beklagede, at det lovede foredrag med Jacob Topsøe ikke kunne gennemføres, men at han har lovet at komme til næste års generalforsamling. Hun beklagede også at mødet blev holdt udendørs, men havde til gengæld sørget for godt forårsvejr og efterfølgende pandekager over bålfad.

 

 1. Valg af dirigent og referent:
  Niels Henriksen, indstillet af bestyrelsen blev valgt som dirigent
  Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet via en medlemsmail af 29. marts. 2021

Finn Vilholm blev valgt til referent.

Formandens beretning om årets virksomhed:

 1. Formanden, Ruth Villadsen aflagde beretning (Bilag 1) Der var ingen spørgsmål til beretningen. Beretningen blev godkendt.
   

 2. Aflæggelse af det reviderede regnskab:
  Kassereren, Poul V. Andersen aflagde det reviderede regnskab . Kassereren kommenterede selv regnskabet med at påpege et pænt overskud, som skyldes tilbageholdenhed pga coronabegrænsninger. Der var ingen spørgsmål til regnskabet. En deltager pegede på det pæne overskud og foreslog, at det kom medlemmerne til gode. Kassereren svarede, at vi nu havde et helt år til at indhente det forsømte og dermed få brugt noget af overskuddet. Regnskabet blev derefter godkendt,
   

 3. Behandling af indkomne forslag: Der var ikke indkommet forslag
   

 4. Orientering om budget og medlemskontingent:
  Poul V. Andersen orienterede. Kontingentet er uændret 200 kr. i årligt husstandskontingent. Årets program vil snart blive udsendt.
   

 5. Styrelsesvalg:
  Poul V. Andersen, Hilde Pico Andersen og Peter Hammer var på valg og modtog genvalg. Der var ikke andre kandidater til bestyrelsen, selv om der blev fisket for interesserede, og de tre genopstillede blev valgt for 2 år.
   

 6. Valg af revisor/bilagskontrollant:
  Bestyrelsen foreslog genvalg af Karen Margrethe Hansen som blev genvalgt
   

 7. Forslag til det kommende års arbejde:
  Ruth Villadsen orienterede om det kommende års arbejde, og nævnte flg.:
  Sommertur til Sønderjylland 8. - 11. juni (udsolgt)

          Møde med Grænseforeningens nye formand d. 4. november,

          Sangmøde med generalsekretæren i 26. januar 2022 (sammen med Norden), og endelig

          Generalforsamling i 20. april 2022 med foredrag med Jacob Topsøe

          Udover disse planlagte møder skitserede formanden mulighed for

             Tur til Kongsgården i V. Broby     
              Evt. en københavnertur
              Efter mødet er indløbet flg. forslag til arrangement:
               Besøg på Magdalene Lauridsens mindestuer på Ankerhus (før det måske bliver for sent)

 1. Eventuelt:
  Ingen ønskede at udtrykke noget under eventuelt.

Niels Henriksen                                     Finn Vilholm
Dirigent                                                  referent

26.april 2021                                          26. april 2021

 

 

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

Formand Ruth Villadsen

Næstformand Peter Hammer

Kasserer Poul V. Andersen

Sekretær (sm. formand) og webmoster Finn Vilholm

Medlem Hilde Pico Andersen

 

Ad 2) iflg. dagsorden – Beretning. Bilag 1

Dette er en lidt anderledes generalforsamling end sædvanligt, idet vi sidst holdt ordinær generalforsamling den 6. oktober 2020, altså kun for et halvt år siden, men dette skyldes at generalforsamling i april 2020 blev udsat på grund af Covid-19 pandemien. Derfor indeholder denne beretning kun aktiviteter siden 6. oktober 2020.
Mødet den 6. oktober 2020 blev indled med et meget interessant billedforedrag af kulturredaktør på Flensborg Avis Hans Christian Davidsen, som fortalte om sin bog: ’DANMARK syd for grænsen’.
Efterfølgende oprandt foreningens generalforsamling. Beretning og regnskab blev godkendt.
På valg var Finn Vilholm, Ruth Villadsen og Niels Henriksen. Finn Vilholm og Ruth Villadsen blev genvalgt.
Niels Henriksen ønskede ikke genvalg og er således ikke medlem af bestyrelsen mere, men indvilgede i at være foreningens ressourceperson, hvilket blev godt modtaget.

Bestyrelsen konstituerede sig samme aften således:

Peter Hammer fortsat næstformand, Poul V. Andersen fortsat kasserer, Finn Vilholm fortsat sekretær i samarbejde med formanden og hjemmesideansvarlig, Hilde Pico Andersen fortsat medlem og ansvarlig for forekommende opgaver og endelig blev jeg, Ruth Villadsen, fortsat formand.

Det har jo været så som så med aktiviteterne i foreningen, idet vi har været underlagt de af myndighederne foreskrevne påbud om forsamlingsantal og øvrige restriktioner. Derfor har foreningsarbejdet ligget stille. Lidt er der dog sket:

Vi havde den store glæde, at ”Sorø Spare- og Laanekasses Fond” bevilligede os et beløb til indkøb af 50 eksemplarer af Højskolesangbogens 19. udgave, som netop udkom i efteråret 2020. Disse sangbøger vil blive placeret på ”Værkerne”, hvor vi traditionelt holder vore møder, og vil være tilgængelige for alle andre foreninger og organisationer, som holder deres møder på Værkerne. Denne bevilling er en bekræftelse på den rolle, som Grænseforeningen i Sorø anses for at spille i det kulturelle liv her i byen, og vi er taknemmelige for at have modtaget denne anerkendelse.

Foreningen har 69 husstandsmedlemmer. Trods det umuliggjorte foreningsarbejde har foreningen også fået nye medlemmer. Vi har desværre også måttet sige farvel til medlemmer p.g.a. alder og i værste fald dødsfald.

Vi ser nu frem til en ny sæson uden alt for mange begrænsninger. For det første ser vi meget frem til den planlagte studietur til Sønder Jylland ’ I kongens fodspor’ som er planlagt til den 8. – 11. juni. Denne tur blev som bekendt udsat et år, da den ikke kunne gennemføres i 2020. Vi anser det for sandsynligt, at vi komme afsted i juni måned i år.

Denne generalforsamling skulle være indledt med et foredrag af Jacob Topsøe, som ville fortælle om sin oldemors søster Thyra, som boede i huset på Frederiksvej nr. 9, de sidst år af sit liv. Hun var meget optaget af den Sønderjyske sag.

Dette foredrag har vi til gode til næste års generalforsamling den 20. april 2022, hvor Jacob Topsøe har givet tilsagn om at komme.

Vi har bestræbt os på, at lægge et spændende program for kommende sæson. Efter planen bliver nyt årsprogram udsendt umiddelbart før sommerferien.

Til sidst vil jeg takke bestyrelsen for et særdeles godt samarbejde og ikke mindst tak til vore medlemmer, som har været med i mange år og særlig tak til nye medlemmer, der vil være medlem af en 100-årig forening, som vil oplyse om det danske mindretal i Sydslesvig.

Sorø, den 11. april 2021.

Ruth Villadsen

 

 

 

 

Æresmedlem af Grænseforeningen i Sorø

På generalforsamlingen i Grænseforeningen i Sorø, d. 18. april 2018 udnævnte bestyrelsen formanden og Hovedforeningens tidligere direktør, Niels Henriksen, til æresmedlem af Grænseforeningen i Sorø. Begrundelsen var det utrættelige arbejde Niels har gjort for foreningen i mange år, samt benyttelse at sine mange kontakter i det sønderjyske og sydslesvigske til foreningens og medlemmernes bedste.