Gå til listen over lokalforeninger

Studenterforeningen Heimdal

Studenterforeningen Heimdal

Engager dig i Grænseforeningen i dit lokalområde.

Vi mener, at erfaringerne fra det dansk-tyske grænseland, hvor man er gået fra fjendskab til venskab, er afgørende for dansk demokrati og mødet mellem kulturer. Derfor arrangerer vi aktiviteter, foredrag og udflugter for at blive klogere på grænselandet. Her skaber vi et lokalt fællesskab, der knytter bånd til det danske mindretal syd for grænsen.

Vi glæder os til at se dig til et af vores arrangementer, som du kan få overblik over her på siden.

Studenterforeningen Heimdal blev stiftet den 21. november 1896.

Christopher Warnke

Formand

Jacobys Alle 13, 1806 Frederiksberg C

Tlf. 53 81 86 44

cw@graenseforeningen.dk

Studenterforeningen Heimdal

Vedtægter

§ 1

Foreningens navn er Studenterforeningen HEIMDAL, og dens hjemsted er København.

§ 2

Foreningens formål er at værne om og styrke dansk-nordisk ånds- og kulturliv på begge sider af grænsen og i særdeleshed at fremme kendskabet til og interessen for forholdene i Sydslesvig.

§ 3

Som medlem kan optages enhver student eller studerende, som tilslutter sig foreningens formålsparagraf. Endvidere kan med bestyrelsens godkendelse også andre end studenter og studerende optages i foreningen som medlemmer.

Æresmedlem er ethvert nuværende medlem, der har været medlem fra før 1995. Kontingent for et æresmedlem skal altid svare til det beløb, som Grænseforeningen til enhver tid årligt opkræver som kontingent fra Studenterforeningen Heimdal.

§ 4

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 4 medlemmer, hvoraf på skift halvdelen er på valg på foreningens ordinære generalforsamling. Forslag til valg af et bestyrelsesmedlem kan fremsættes på selve generalforsamlingen. I øvrigt kan bestyrelsen supplere sig selv imellem generalforsamlingerne.

§ 5

Bestyrelsen leder foreningens virksomhed, repræsenterer foreningen udadtil og træffer under ansvar over for generalforsamlingen bestemmelse om anvendelse af foreningens midler og om disses anbringelse. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder. Formanden skal indkalde til bestyrelsesmøder såfremt mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmer stiller skriftlig krav herom.

§ 6

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned og indkaldes med mindst 3 ugers skriftligt varsel med angivelse af dagsorden, der mindst skal indeholde:

  1.        Valg af dirigent
  2.        Formandens beretning
  3.        Fremlæggelse af regnskab
  4.        Indkomne forslag
  5.        Fastsættelse af medlemskontingenter
  6.        Valg af bestyrelsesmedlemmer jfr. § 4
  7.        Valg af revisor
  8.        Eventuelt

Forslag fra medlemmer til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 2 uger inden generalforsamlingens afholdelse. Kun de på dagsordenen anførte punkter kan der træffes gyldig beslutning om på generalforsamlingen. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel flertal blandt de fremmødte. - Se dog også § 11.

§ 7

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 10 dages skriftligt varsel og skal indkaldes af denne på skriftligt forlangende af mindst 10 medlemmer. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes i øvrigt på samme måde som den ordinære bortset fra dagsordenen.

§ 8

Bestyrelsen udpeger repræsentanter til Grænseforeningens sendemandsmøder jfr. Grænseforeningens vedtægter desangående. Den kan nedsætte udvalg eller overdrage medlemmer særlige hverv.

§ 9

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet revideres af foreningens revisor.

§ 10

Der udarbejdes skriftligt referat af samtlige bestyrelsesmøder samt ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger.

§ 11

Til vedtægtsændring kræves, at 2/3 af de på en generalforsamling afgivne stemmer afgives for ændringen.

§ 12

Opløsning af foreningen kan kun finde sted, når opløsningen vedtages på 2 med mindst 1 måneds mellemrum afholdte generalforsamlinger og kun når ¾ af de afgivne stemmer er for opløsningen på begge generalforsamlinger. Såfremt opløsningen vedtages, træffer den sidst afholdte generalforsamling bestemmelse om afviklingen af foreningen og overdragelse af foreningens eventuelle midler m.m. til beslægtede formål.

§ 13

Disse vedtægter afløser ”Vedtægter for Studenterforeningen HEIMDAL”, vedtaget på generalforsamlingen den 21. april 2018.