Gå til leksikonoversigt

Sandbjerg Gods

Steder

Hovedgård ved Alssund på Sundevedsiden.

Gården blev bygget i 1571 af hertug Hans den Yngre efter at hans bror, Frederik 2., i 1564  havde overdraget ham en tredjedel af den kongelige del af hertugdømmerne. Hans den Yngre iværksatte under hoveri en omlægning af Snogebæk gennem en 350 m lang og 5 m dyb kanal ned til Nydam Mose, så den fik udløb ved Sandbjerg, hvor han med den opgravede jord fra kanalen anlagde en dæmning ud mod Alssund og lod opføre en vandmølle.

Ved hertug Hans' død i 1622 tilfaldt Sandbjerg hans efterkommere i den sønderborgske linje, men da Hertug Christian Adolf af Sønderborg gik konkurs i 1667 overgik godset igen til kronen, som i 1673 solgte det til storkansler Conrad Reventlow, der i 1685 oprettede lensgrevskabet Reventlow-Sandbjerg, og hvis slægt ejede gården helt frem til 1929.

Hertug Hans' vandmølle brændte i 1916, men man kan stadig se fundamenterne af møllen. Møllehuset på dæmningen blev opført i 1908. Møllesøen er i øvrigt rig på fugleliv. Her yngler bl.a. grågæs, og om vinteren er søen tilholdssted for mange trækfugle.

Den nuværende hovedbygning, Palæet, er opført 1787-88 af Conrad Georg Rewentlow efter tegninger af bygmester Christian August Bohlsmann (ca. 1740-94). I 1783 opførtes forpagterboligen.

General Frederik Bülow fik æresbolig på slottet de sidste år af sit liv. Han døde på Sandbjerg i 1858 og ligger begravet på Dybbøl Kirkegård.

Under krigen i 1864 opslog preusserne en periode hovedkvarter på Sandbjerg, som også blev brugt til feltlazaret. Preussernes overgang til Als den 29. juni 1864 udgik fra skoven lige nord for Sandbjerg Slot, hvor der stadig kan ses bådslidsker og kanonstillinger. Angrebssignalet blev givet kl. 02.00 om morgenen fra den lille klokke, som sad på havesiden af palæbygningen.

I 1869 blev der oprettet højskole på herregården Sandbjerg.  Ejeren, grev Rewentlow, stillede slottet gratis til rådighed, Skolen blev oprettet af højskoleforeningen for Als. Forstander blev lærer Adolf Knudsen, der kom fra Aagaard Højskole. Preusserne lukkede skolen i 1869 og forstanderen blev udvist af landet.

I årene fra 1869 til 1920 førte stedet en ret omskiftelig tilværelse som højskole, husholdningsskole og hestestutteri.

Det fortælles endvidere at Christian 10. efter den store genforeningsfest i Kongeskansen den 11. juli 1920 indtog sit første måltid i det genvundne land på Sandbjerg Slot med grev Reventlow som vært.

Efter at den sidste ejer i Rewentlow-slægten Christian Ejner lensgreve Rewentlow døde i 1929, blev Sandbjerg i 1930 købt af overretssagfører Knud Dahl (1876-1946). Han og hans familie var stærkt engagerede i grænselandets forhold, og havde oprindeligt tænkt sig at testamentere Sandbjerg til et nationalt formål med henblik på at styrke den danske indsats i Sydslesvig. Knud Dahl døde imidlertid i 1945, og hans enke Ellen Dahl (født Dinesen, søster til Karen Blixen) besluttede i 1954 at skænke Sandbjerg inkl. 235 tdr.land landbrugsjord til Aarhus Universitet. Universitetet overtog den fulde dispositionsret over godset ved Ellen Dahls død i 1959 og driver i dag stedet som kursusejendom og forskningscenter.

Området omkring Sandbjerg kan beses på en vandretur ad den såkaldte Nydamsti.

Se Sandbjerg Slots hjemmeside.