Gå til leksikonoversigt

Schack, Hans, 1609-1676, lensgreve og feltmarskal

Personer

Hans Schack blev født 28. oktober 1609 på gården Undevad i Angel, som var moderen Anne von Dedens fædrenegård. Navnet von Deden havde Hans Schacks mødrene familie taget i begyndelsen af 1600-tallet istedet for Petersen. Faderen, Christopher von Schack (død ca. 1615), tilhørte den sachsen-lauenborgske linje af den udbredte nordtyske adelsslægt Basthorst. Hans Schack blev født som den 12. i en børneflok på 13. Som stort barn var Hans Schack page hos amtmand Cai Ahlefeldt i Flensborg.

Tilknytningen til Slesvig og Danmark gennem moderen har formentlig betydet, at han fra 1625 kom i militær træning og fra 1627 til 1629 var rytter ved ritmester Ditlev Brockdorffs rytterregiment i Christian 4.'s hær i Tyskland. Her overlevede Hans Schack sammen med kun 30 ryttere slaget ved Lutter am Barenberge den 17. august 1626, hvor Christian 4.'s hær blev slået af den kejserlige general Tillys katolske hær.

Senere kom han i svensk (fra 1630)  og fransk (fra 1636) tjeneste og gjorde således karriere under størstedelen af Trediveårskrigen. 

I 1648 giftede han sig med den 23 år yngre Anna Blome, som var af holstensk herkomst. Hendes far var hofjægermester Otto Blome (1589-1645), der bl.a. havde været amtmand i Aabenraa. Slægten har siden 1400-tallet hørt til det holstenske ridderskab.

Han vendte i 1651 hjem som generalmajor og bosatte sig på sine godser i Lauenborg, indtil han i 1656 blev kommandant i Hamborg.

Da det trak op til krig mellem Danmark og Sverige, ønskede Frederik 3. at sikre sig Hans Schack som hærfører. Han blev i januar 1658 udnævnt til generalløjtnant i den danske hær og senere samme år til guvernør i det af svenske tropper belejrede København, som han organiserede forsvaret af. Han fik stor ære under krigen og efter fredsslutningen i 1659 blev han udnævnt til rigsfeltherre, præsident i krigskollegiet og medlem af statskollegiet, hvor han især stod for en gennemgribende modernisering af forsvaret. Endvidere var han en succesfuld forretningsmand.

Hans Schack købte både Gram Slot og Møgeltønderhus for sin løn som feltherre og samlede i øvrigt gods, som hørte under de kongerigske enklaver. Godset var meget spredt og bestod af 314 gårde fordelt på 28 sogne, hvoraf det meste lå i en stribe tæt ved Vadehavet fra Møgeltønder til Skærbæk. Hanlæavede en aftale med bønderne om, at de i fællesskab skulle forpagte hovedgårdens marker og enge for 1.000 rigsdalere om året og desuden betale 10 rigsdalere om året for hver helgård for at blive fritaget for hoveriet. Bønderskulle dog stadig udføre hoveriarbejde i forbindelse med byggeriet af Schackenborg, som grev Schack lod opføre i 1664-1667 på ruinerne af den gamle hovedgård Møgeltønderhus.

I 1671 blev Hans Schack ophøjet til greve med fast residens på Schackenborg Slot. I 1672 klagede bønderne i fællesskab til greven over hoveriarbejdet, og da de blev afvist, ville de henvende sig til kongen. Grev Schack fik dog anførerne arresteret, hvorefter 60 bønder rejste til København for at tale med Christian 5. De fik ikke foretræde, men derimod blev de fanget og sat til tvangsarbejde i kastellet. Sagen endte med, at nogle af bøndernes krav blev opfyldt, men deres anfører Anders Nissen mistede sin gård.

Schackenborg blev udvidet og ombygget i midten af 1700-tallet, men står fortsat som oprindelig bygget. Schackenborg forblev i slægten Schacks besiddelse frem til 1993, hvor prins Joachim overtog driften af godset.

Efterkommerne til Hans Schack på Schackenborg var:
Otto Didrik greve Schack til Schackenborg, Gram, Brink og Gisselfeld (1652-1683)
Hans greve Schack til Schackenborg, Gram og Brink. Gehejmeråd, amtmand. (1676-1719)
Otto Didrik greve Schack til Schackenborg, Gram Brink og Seekamp. (1710-1741)
Hans greve Schack til Schackenborg, Brink og Seekamp. Amtmand, direktør. (1735-1796)
Otto Didrik greve Schack til Schackenborg og Seekamp. Officer. (1758-1809)
Hans greve Schack til Schackenborg og Stift (1786-1814)
Otto Didrik greve Schack til Schackenborg og Stift (1810-1856)
Hans greve Schack til Schackenborg, Stift m.m. Ægyptolog. (1852-1905)
Otto Didrik greve Schack til Schackenborg, Stift m.m. Amtmand (1882-1949)
Hans greve Schack til Schackenborg
 

Litteratur:
Ingolf Haase: "Rigets feltherre Hans Schack". Forlaget Neffen, 2009.