Gå til leksikonoversigt

Weidensee, Eberhard, 1486-1547, tysk teolog

Personer

Eberhard Weidensee blev uddannet jurist fra universitetet i Leipzig og blev senere doktor i kirkeret.

Weidensee er omtrent jævnaldrende med Martin Luther, som han blev stærkt påvirket af. Det satte sit tydelige præg på hans prædikener i sin kirke i Halberstadt. Der var ofte glødende angreb på pavedømmet, den katolske messe, helgenvæsenet og afladshandelen. Disse prædikener førte i 1523 til anholdelse og skarpt forhør hos kardinal Albrecht af Brandenburg, der idømte Weidensee livsvarigt klosterfængsel.

Det lykkedes dog Weidensee at undslippe til Wittenberg og i 1524 videre til Magdeburg, hvor borgerne var fjendtligt indstillet over for den stedlige ærkebiskop, hvilket gav Weidensee mulighed for at optræde som talsmand for lutherdommen. Samme år brød han offentligt cølibattvangen ved at gifte sig, og igennem året 1525 fortsatte han sine kraftige angreb på den katolske kirke, bl.a. ved at udgive såkaldte "dialoger", dvs. fingerede samtaler mellem en lutheraner og en gejstlig katolik. Dialogerne blev skrevet i et saftigt og usminket sprog.

Det har formentlig været på Martin Luthers direkte anbefaling, at hertug Christian i foråret 1526 lod Eberhard Weidensee kalde til embedet som provst og sognepræst i Haderslev. Her hastede det nemlig for den unge hertug at få bragt orden i kirkevæsenet, der var præget af stor forvirring på grund af hertugens hurtige og ikke altid vel gennemtænkte lutherske reformer.

I sin egenskab af provst ledede Weidensee gudstjenesterne i Haderslev i Vor Frue Krke. Prædikerne blev holdt på Weidensees modersmål plattysk. Latinen forsvandt næsten totalt fra kirken.

Stort set samtidig blev den tyske teolog Johan Wenth også ansat til at stå for det kirkelige reformarbejde i det lille hertugdømme Haderslev-Tørning under hertug Christians ledelse. Johann Wenth og Eberhard Weidensee var således hovedkræfter bag reformationens gennemførelse i Sønderjylland. Det var f.eks. dem der ledede de kirkemøder, hertug Christian indkaldte til efter 1525 for at formidle "den rette lutherske lære" til præster og degne i Barved Syssel og Tørning len. Ved disse møder fik sognepræsterne i hertugdømmet skriftligt udformede artikler, "Artickel vor de kerkheren vp den dorpern", faktisk en ny kirkeordinans for den hertugelige landskirke. Haderslev-artiklerne fastlagde en ny kirkelig norm og en ny liturgi, som skulle følges.

Weidensee og Wenth fik aldrig lært dansk, men talte plattysk, som på den tid blev forstået af stort set alle i Sønderjylland.

Bedre skolede lutherske teologer har hertug Christian vanskeligt kunnet opdrive. Det var da også hertug Christian magtpåliggende at præsentere de to for sin far Frederik 1. på Gottorp kort efter deres ankomst til Haderslev.

Eberhard Weidensee lod sig i 1533 forflytte til et embede i Goslar. Motivet har formentlig været længsel tilbage til sin hjemegn - i alle tilfælde synes der ikke at have været personlige uoverensstemmelser som baggrund. Johann Wenth overtog Weidensees tjenstlige opgaver ved Vor Frue Kirke.

Kilde: H.V. Gregersen: Reformationen i Sønderjylland. Historisk Samfund for Sønderjylland, nr. 63. Aabenraa 1986.