Medlemsdatabase

Her får du overblik over medlemsdatabasen, medlemsoversigt, kontingenter og abonnementer på Flensborg Avis.

Medlemsdatabasen Collect

I medlemsdatabasen Collect kan man hente medlemslister, restancelister, sende meddelelser og meget andet.

Et vigtigt hjælpemiddel i organisationsarbejdet er medlemsdatabasen. Som formand eller administrator for en lokalforening kan du via medlemsdatabasen få adgang til oplysninger om din lokalforenings medlemmer (navn, adresse, e-mail adresse, medlemsstatus m.v.). Du kan også bruge databasen til at udsende e-mails til medlemmerne. Brugernavn og adgangskode udleveres ved henvendelse til sekretariatsmedarbejder Flemming Hvass (fh@graenseforeningen.dk / +45 3336 8425). Alle oplysninger på medlemsdatabasen bortset fra telefonnummer og e-mail adresse administreres af sekretariatet. 

Medlemslister, adresselabels og ændrings- og restancelister

Ajourført medlemsliste kan altid bestilles på sekretariatet. Indmeldelser og udmeldelser m.v. inden for de seneste 12 måneder fremgår af medlemslisten. Endvidere kan adresselabels på lokalforeningens medlemmer bestilles på sekretariatet. Kontakt sekretariatsmedarbejder Flemming Hvass (fh@graenseforeningen.dk / +45 3336 8425).

Udsendelse af Dybbølmærker til medlemmer

Sekretariatet sender i perioden 5. januar til ca. 1. april et ark Dybbølmærker til alle medlemmer. I dette brev kan lokalforeningen få medsendt program og medlemsbrev til medlemmerne. Medlemmerne opfordres til at købe Dybbølmærkerne for 25 kr. og til yderligere at give Grænseforeningen en fradragsberettiget gave på 200 kr., hvoraf halvdelen tilfalder lokalforeningen.

For at Grænseforeningen kan fastholde afgiftsfritagelse for testamentariske og andre gaver kræver loven, at mindst 100 personer har givet Grænseforeningen en gave på mindst 200 kr. Dette er forklaringen på ovennævnte.

Enkelte lokalforeninger sælger stadig Dybbølmærker med hjælp fra skoleelever og ved gadesalg. Kontakt sekretariatsmedarbejder Flemming Hvass (fh@graenseforeningen.dk / +45 3336 8425) herom.

Udsendelse af kontingentopkrævning til medlemmer

De fleste lokalforeninger får kontingentopkrævningen for det kommende år udsendt til medlemmerne via sekretariatet. Det sker i perioden 15. august til slutningen af oktober og koster et gebyr på 5,00 kr./husstand. Lokalforeninger kan gratis få program eller medlemsbrev udsendt sammen med kontingentopkrævningen.

Kontingentet skal betales senest 15. december. Sekretariatet udsender rykkere i løbet af januar måned, som skal betales senest slutningen af februar. Lokalforeningerne opfordres til at kontakte medlemmer, som ikke har betalt kontingent.

Kontingent fra lokalforening

Hvis Grænseforeningens sekretariat har opkrævet medlemskontingent på lokalforeningens vegne, afregner sekretariatet kontingentet for indeværende år med lokalforeningen i slutningen af marts måned. I afregningen indgår betaling til Grænseforeningen for evt. abonnement på Flensborg Avis til bestyrelsesmedlemmer. I november reguleres for nye medlemmer, Dybbølmærker mm.

Hvis lokalforeningen selv har opkrævet kontingent, er 1. oktober sidste frist for indbetaling af kontingent for indeværende år til Grænseforeningen. Indbetaling skal ske til Grænseforeningens girokonto 3001849 eller bankkonto 3001 000 3001849.

Medlemmer, der ikke har betalt, slettes.

En lokalforening, der ikke indsender kontingent rettidigt til Grænseforeningen, har ikke stemmeret på efterfølgende Sendemandsmøde. 

Det anbefales at sætte husstandskontingentet så højt, at der er en passende arbejdskapital for den lokale forenings aktiviteter.

Indberetninger

Indberetningsskema vedrørende medlemstal, aktiviteter m.m. udsendes pr. mail eller post i begyndelsen af september måned. Lokalforeningerne skal udfylde og indsende skemaet til sekretariatet senest 30. september, enten med post eller elektronisk.

Indberetninger vedrørende bestyrelsens sammensætning og ændringer i kontingent indsendes inden 30. april. Husk også at indberette, hvem i bestyrelsen der skal have den elektroniske og hvem der skal have den trykte udgave af Flensborg Avis.

Abonnement på Flensborg Avis til bestyrelsesmedlemmer

Alle lokalforeningers bestyrelsesmedlemmer får tilbudt Flensborg Avis i elektronisk og tykt form til en særlig fordelagtig pris. For yderligere information kontakt sekretariatsmedarbejder Flemming Hvass (fh@graenseforeningen.dk / +45 3336 8425). Hvis et bestyrelsesmedlem træder ud, er det vigtigt at dette meddeles os, da faktureringen ellers vil fortsætte.