Gå til leksikonoversigt

Postvæsen i Sønderjylland

Personer

Med styrkelsen af kongemagten i 1500-tallet blev der etableret en fast postrute mellem centraladministrationen i København, Hertugdømmerne og Hamborg. I 1555 blev der skabt en postbådsforbindelse mellem Assens og Årøsund, og frem til 1563 fungerede Haderslev som udgangspunkt for den videre fordeling af post til Jylland samt til Hertugdømmerne og udlandet. I 1563 blev postbåden flyttet til Middelfart-Snoghøj, og Kolding overtog midlertidigt Haderslevs rolle som fordelingscentral. Postforordningen fra 1624, der oprettede et egentligt dansk postvæsen, etablerede to postmesterembeder i henholdsvis København og Kolding, mens de øvrige poststationer langs postruterne skulle betjenes af personer, udnævnt af de pågældende købstæder.

I 1640 blev postfærgen flyttet tilbage til Assens-Årøsund, og i 1649 blev Haderslev igen i et par århundreder knudepunkt for posttrafikken. Frem til 1845 blev der etableret hovedpostkontorer langs hovedruterne, hver med en kongeligt udnævnt postmester. For Hertugdømmernes vedkommende drejede det sig om postruten til Hamborg over Flensborg, Slesvig, Rendsborg, Itzehoe og Glückstadt. Endvidere gik der ruter til Aalborg og Ribe. Foruden disse fandtes en række bipostruter, hvor posten blev sendt som privat entreprise. Ved siden af det danske postvæsen etablerede den gottorpske hertug i 1629 et postvæsen, som betjente Kiel, Slesvig, Frederiksstad, Tønning og Tønder. Det gottorpske postvæsen blev i 1711 sammenlagt med det kongelige postvæsen. I løbet af 1700-tallet blev bipostruterne inddraget og samlet under generalpostamtet i København, fra 1808 generalpostdirektoratet, som havde en særlig tysk afdeling. Bipostkontorerne blev ophøjet til hovedpostkontorer og fra 1. januar 1845 kaldt postkontorer. I perioden 1848-1851 fungerede der et selvstændigt slesvig-holstensk postvæsen, oprettet af den provisoriske regering. Perioden blev præget af reformer og ikke mindst indførelsen af frimærker i 1850, året inden det skete i Kongeriget.

Umiddelbart efter det danske nederlag i 1864 blev postvæsenet i Slesvig og Holsten administreret af Preussen. Den 1. januar 1867 blev der oprettet en Oberpostdirektion i Kiel. Denne administrerede postvæsenet i den nye provins Slesvig-Holsten og var et mellemled mellem de enkelte postkontorer og ministeriet for Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten i Berlin, som postvæsenet sorterede under. Fra 1876 blev det tyske post- og televæsen sammenlagt, så overpostdirektionen i Kiel overtog telegrafstationerne i Slesvig-Holsten. Den 10. januar 1920 overtog Den Internationale Kommission administrationen af postvæsenet i Slesvig. Efter sociale uroligheder blev postvæsenet i 1. Zone overdraget Danmark 1. maj 1920, så posthusene åbnede den 20. maj under dansk ledelse samtidig med indførelsen af dansk kronemønt. I Juli samme år blev telegrafvæsenet udskilt fra postvæsenet, men i 1927 blev de to etater sammenlagt til et Post- og Telegrafvæsen. Postvæsenet administrerede telefonvæsenet frem til dannelsen af Teleregion 2 i 1980. Inden for de sidste årtier år er hovedparten af de sønderjyske posthuse nedlagt og i mange tilfælde erstattet af postudleveringssteder i forbindelse med større dagligvarebutikker.

Af Kim Furdal i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Niels Strandbjerg: Posthuse i Sønderjylland. En arkivregistratur. 1997. Jakob Røjskjær: Haderslev postdistrikts historie 1649-1926. 1988. 

Postkasse fra tiden under tysk styre.

Postkasse fra tiden under tysk styre.

Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot. Foto: Inge Adriansen.