Gå til leksikonoversigt

Jyske Lov

Begreber

Jyske Lov er en landskabslov for Jylland (Nørrejylland, Hertugdømmet Slesvig bortset fra de frisisk beboede Udlande, Fyn og omliggende øer), stadfæstet af Valdemar Sejr ved en rigsforsamling på kongsborgen i Vordingborg i 1241 få måneder før Valdemar Sejr døde. Loven er den yngste af de tre danske landskabslove. Ældst er Skånske Lov og næstældst er Sjællandske Lov. Både Jyske Lov og Sjællandske Lov blev i 1683 erstattet af Christian 5.s Danske Lov.

Jyske Lov er inddelt i tre bøger og indledes med en fortale. Kilderne til fortalen er i det væsentlige kanonisk ret, og flere af fortalens idéer og principper om lovgivning og kongemagtens opgaver har paralleller i den tids udenlandske lovgivning.

I de ikke-dansksprogede dele af hertugdømmet Slesvig anvendtes fra 1400-tallet en oversættelse af loven til nedertysk; oversættelsen blev trykt i 1486. I Slesvig bevarede Jyske Lov sin status som gældende ret indtil den tyske Bürgerliches Gesetzbuch trådte i kraft den 1. januar 1900. Herefter har kun enkelte af lovens bestemmelser haft gyldighed, dels i den tyske del af det tidligere hertugdømme Slesvig og dels i den danske del, det nuværende Sønderjylland.

I Slesvig-Holsten har domstolene i en sag i 1980'erne henvist til lovens principper i forbindelse med afgørelsen af en arvesag. Det samme gælder i en sag mellem delstaten Slesvig-Holsten og forbundsrepublikken Tyskland om ejendomsretten til et stykke jord, som var opstået ved tilsanding. Lovens bestemmelse om strandret er i princippet fortsat gældende i Sønderjylland. Bestemmelsen om, at danefæ tilhører kongen (dvs. staten) som gælder i Danmark, er også gældende i Sydslesvig i modsætning til i resten af Tyskland, hvor en sådan bestemmelse ikke kendes.

Det ældste bevarede håndskrift af Jyske Lov,Codex Holmiensis 37, er fra ca. 1280. Efter at være kommet til Sverige i 1720'erne blev det opbevaret på Kungliga biblioteket i Stockholm, som efter årelange forhandlinger overdrog det til Det Kongelige Bibliotek i København i 2011. Til gengæld modtog Kungliga biblioteket bl.a. den svenske landskabslov Södermannalagen fra 1327 i et håndskrift fra midten af 1300-tallet.