Gå til listen over lokalforeninger

Grænseforeningen for Ringkøbing og Omegn

Forsiden

Sendemandsmødet 

Formand

Bodil Hindsholm Hansen Brunbjergvej 25 Lodbjerg Hede  6950 Ringkøbing  mail: bodilhindsholm@gmail.com  telefon 2443 2543

Næstformand

Bjørn Møller Ibsensvej 1a            6950 Ringkøbing                            mail: bjoern.moeller@hotmail.dk    Tlf. 29801251

Kasserer

Peter Johannsen Heboltoft 90    6950 Ringkøbing                          mail: pmjohannsen@gmail.com    Tlf. 29268943

Sekretær

Karen Marie Simonsen    Hoverdalvej 12, Hover   6971 Spjald         mail: hojrup12@gmail.com           Tlf. 23346910

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Solveig Wiuff                                mail: solveig.wiuff@gmail.com            Tlf. 24484218

Kaj Møller                                                  mail: kajak1210@gmail.com  Tlf.29272544

Bjarne Sandal                              mail: bbsandal@gmail.com                       Tlf. 24415939

Jytte Knudsen                              mail: jytte@heenet.dk                    Tlf. 29855406

Ole Graversen mail: lise.ole.graversen@webspeed.dk          Tlf.2382 7892/3024 6723

Suppleanter

Henning Frederiksen                  mail: mail@henfred.dk                      Tlf. 40465497

Anny Husted                             mail: annyernst@gmail.com    telefon 29611920

VEDTÆGTER for Grænseforeningen for Ringkøbing og Omegn 

Vedtaget på foreningens generalforsamling torsdag den 19. september 2019 

§ 1. 

Foreningens navn er Grænseforeningen for Ringkøbing og Omegn. 

Foreningen er et selvstændigt led af Grænseforeningen og arbejder i overensstemmelse med dennes love. § 2. 

Foreningens formål er at støtte danskheden i grænselandet, særligt syd for grænsen, at udbrede kendskabet til  grænselandets forhold samt at bevare og styrke dansk sprog og kultur. 

§ 3. 

Som medlemmer optages personer, der vil arbejde for Grænseforeningens formål, og som godkender foreningens formål.  § 4.  

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 9 medlemmer. Valget af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter finder  sted på den årlige generalforsamling, således at medlemmerne afgår skiftevis med 4 det ene år og 5 det følgende år.  Suppleanterne vælges hvert år.  

1 revisor og 1 revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen. 

§ 5.  

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 

§ 6.  

Formanden sammenkalder bestyrelsen efter behov, eller når mindst 4 af bestyrelsesmedlemmerne kræver det. Formanden er selvskrevet som delegeret ved Grænseforeningens sendemandsmøde. 

Bestyrelsen udarbejder forslag til medlemskontingent. Forslaget fremlægges til godkendelse på den årlige generalforsamling. § 8. 

Kassereren fører regnskabet og aflægger det reviderede regnskab på foreningens årlige generalforsamling. § 9. 

Foreni§ 7. 

ngen indbetaler kontingent til Grænseforeningen og sender indberetning om foreningens virksomhed i overensstemmelse  med Grænseforeningens love. 

§ 10. 

Regnskabsåret går fra 1. august til 31. juli. 

§ 11. 

Til sendemandsmødet, der er Grænseforeningens øverste myndighed, sender foreningen de sendemænd, man er berettiget til i  henhold til Grænseforeningens love. Sendemænd udover formanden udpeges af bestyrelsen. 

§ 12. 

Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, afholdes i september måned og indkaldes med 14 dages varsel. Generalforsamlingen har følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens/formandens beretning  

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 

4. Fastsættelse af kontingent  

5. Indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

7. Valg af bestyrelsessuppleanter 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

9. Eventuelt 

§ 13. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før ordinær  generalforsamling afholdes.  

§ 14. 

Foreningen kan udmelde sig af Grænseforeningen på de vilkår, som gælder i Grænseforeningens love.  § 15. 

Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer går ind for forslaget. § 16. 

Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være  ordinær. 

Senest på den anden generalforsamling tager de fremmødte bestemmelse om anvendelsen af foreningens midler. 

 

Sommerturen 2024.