Gå til listen over lokalforeninger

Grænseforeningen for Ringkøbing og Omegn

Forsiden

Engager dig i Grænseforeningen i dit lokalområde.

Vi mener, at erfaringerne fra det dansk-tyske grænseland, hvor man er gået fra fjendskab til venskab, er afgørende for dansk demokrati og mødet mellem kulturer. Derfor arrangerer vi aktiviteter, foredrag og udflugter for at blive klogere på grænselandet. Her skaber vi et lokalt fællesskab, der knytter bånd til det danske mindretal syd for grænsen.

Vi glæder os til at se dig til et af vores arrangementer, som du kan få overblik over her på siden.

Grænseforeningen for Ringkøbing og omegn blev stiftet den 10. februar 1921.

Formand

Bodil Hindsholm Hansen Brunbjergvej 25 Lodbjerg Hede  6950 Ringkøbing  mail: bodilhindsholm@gmail.com  telefon 2443 2543

Næstformand

Bjørn Møller Ibsensvej 1a            6950 Ringkøbing                            mail: bjoern.moeller@hotmail.dk    Tlf. 29801251

Kasserer

Peter Johannsen Heboltoft 90    6950 Ringkøbing                          mail: pmjohannsen@gmail.com    Tlf. 29268943

Sekretær

Karen Marie Simonsen    Hoverdalvej 12, Hover   6971 Spjald         mail: hojrup12@gmail.com           Tlf. 53285910

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Solveig Wiuff                                mail: solveg.wiuff@mail.com            Tlf. 24484218

Kaj Møller                                                  mail: kajak1210@gmail.com  Tlf.29272544

Bjarne Sandal                              mail: bbsandal@gmail.com                       Tlf. 24415939

Jytte Knudsen                              mail: jytte@heenet.dk                    Tlf. 29855406

Ole Graversen mail: lise.ole.graversen@webspeed.dk          Tlf.2382 7892/3024 6723

Suppleanter

Henning Frederiksen                  mail: mail@henfred.dk                      Tlf. 40465497

Anny Husted                             mail: annyernst@gmail.com    telefon 29611920

VEDTÆGTER for Grænseforeningen for Ringkøbing og Omegn
Vedtaget på foreningens generalforsamling den 19. september 2019.
   
§ 1.
Foreningens navn er Grænseforeningen for Ringkøbing og Omegn.
Foreningen er et selvstændigt led af Grænseforeningen og arbejder i overensstemmelse med dennes love.
§ 2.
Foreningens formål er at støtte danskheden i grænselandet, særligt syd for grænsen, at udbrede kendskabet til grænselandets forhold samt at bevare og styrke dansk sprog og kultur.
§ 3.
Som medlemmer optages personer, der vil arbejde for Grænseforeningens formål, og som godkender foreningens formål. 
§ 4. 
Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 9 medlemmer. Valget af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleant finder sted på den årlige generalforsamling, således at medlemmerne afgår skiftevis med 4 det ene år og 5 det følgende år. 
Suppleanterne nyvælges hvert år.
1 revisor og 1 revisor suppleant vælges for 1 år ad gangen. 
§ 5. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
§ 6. 
Formanden sammenkalder bestyrelsen efter behov, eller når mindst 4 af bestyrelsesmedlemmerne kræver det.
Formanden er selvskrevet som delegeret ved Grænseforeningens sendemandsmøde.
§ 7.
Bestyrelsen udarbejder forslag til medlemskontingent. Forslaget fremlægges til godkendelse på den årlige eneralforsamling.
§ 8.
Kassereren fører regnskabet og aflægger det reviderede regnskab på foreningens årlige generalforsamling.
§ 9.
Foreningen indbetaler kontingent til Grænseforeningen og sender indberetning om foreningens virksomhed i overensstemmelse med Grænseforeningens love.
§ 10.
Regnskabsåret går fra 1. august til 31. juli.
§ 11.
Til sendemandsmødet, der er Grænseforeningens øverste myndighed, sender foreningen de sendemænd, man er berettiget til i henhold til Grænseforeningens love. Sendemænd udover formanden udpeges af bestyrelsen.
§ 12.
Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, afholdes i september måned og indkaldes med 14 dages varsel.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens/formandens beretning  
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af bestyrelses suppleanter
8. Valg af 1 revisor og 1 revisor suppleant
9. Eventuelt

§ 13.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før ordinær generalforsamling afholdes. 
§ 14.
Foreningen kan udmelde sig af Grænseforeningen på de vilkår, som gælder i Grænseforeningens love. 
§ 15.
Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer går ind for forslaget.
§ 16.
Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Senest på den anden generalforsamling tager de fremmødte bestemmelse om anvendelsen af foreningens midler.  

Forsiden

Bogen Grænseforeningens historie.

Hermed nogle udpluk fra bogen

Grænseforeningens historie 1920-2020.

        Mønsterforeningen i Ringkøbing.

I Ringkøbing gik det hele meget letter end i Aarhus. Her var der hverken fortidige spor eller nutidige brushoveder, der prægede arbejdet, for her begyndte man på en frisk. Det første forberedende møde fandt meget passende sted de3n 10. februar 1921. Måske var det symbolsk, at kredsen netop havde valgt årsdagen for nordslesvigernes afstemning og ikke sydslesvigernes? Når man læser foreningens første dokumenter, fornemmer man en vis usikkerhed over for landorganisationens politiske ståsted. I den indkaldelse, der blev bragt i lokalpressen, fremhævede initiativtagerne i hvert fald kraftig, at både Grænseforeningens og dens nye afdeling i Ringkøbings formål var så ukontroversielt. at alle danske kan slutte sig dertil, uanset politisk opfattelse og uden hensyn til de delingslinjer, den skarpe grænsestrid fremkaldte.

Dette blev gentaget på den stiftende generalforsamling den 10. februar 1921, måske fordi et par af de fremmødte havde bange anelser. I hvert fald pointerede gårdejer Ole Kristensen fra Muldbjerg og gårdejer P. Christiansen fra Holmsland, at det gælder om, at foreningens virksomhed holdes inden for sådanne grænser, at det ikke skader vort land eller de danskes livsvilkår syd for grænsen.

Det var åbenbart ikke en selvfølge i 1921, men det blev det faktisk i Sønderjysk Forening for Ringkøbing og Omegn. Foreningen blev en mønsterforening inden for Grænseforeningen under ledelse først af gårdejer Jens Ledgaard, der var formand til sin død i 1921, og siden gårdejer Jens Søe. Jens Ledgaard var en af stifterne af den første Grænseforening i 1920, og han gik for at være en af de stærkeste fortalere for sammenholdet mellem de forskellige retninger i organisationen.

Den første opgave, foreningen kastede sig over, var naturligvis hvervningen af medlemmer. Ligesom alle andre steder i landet var det et taknemligt arbejde i de allerførste år efter 1920. Et år efter stiftelsen nåede medlemstallet op på 1.250 takket være et godt netværk af tillidsmænd i landsbyerne på egnen. Det gav så gode kontingentindtægter, at enkeltforeninger i sommeren 1922 kunne sende 1.000,- kr. til Sekretariatet i København til Hovedbestyrelsens disposition. Det var langt over det dobbelte af, hvad foreningen var forpligtet til ifølge vedtægterne. Så store beløb kunne der kun rejses i de første år efter 1920. I løbet af 1920verne faldt medlemstallet og dermed også kontingent indtægterne markant. I 1931 var medlemstallet nede på 560, og foreningen sendte kun det obligatoriske bidrag til København, nemlig 340,- kr.

 

Feriebørn på Tønder banegård

Feriebørn på Tønder banegård 1949.

Juletur til Flensborg den 7/12-23