Gå til listen over lokalforeninger

Grænseforeningen for Ringkøbing og Omegn

Forsiden

Engager dig i Grænseforeningen i dit lokalområde.

Vi mener, at erfaringerne fra det dansk-tyske grænseland, hvor man er gået fra fjendskab til venskab, er afgørende for dansk demokrati og mødet mellem kulturer. Derfor arrangerer vi aktiviteter, foredrag og udflugter for at blive klogere på grænselandet. Her skaber vi et lokalt fællesskab, der knytter bånd til det danske mindretal syd for grænsen.

Vi glæder os til at se dig til et af vores arrangementer, som du kan få overblik over her på siden.

Grænseforeningen for Ringkøbing og omegn blev stiftet den 10. februar 1921.

19,30

19,00

Formand

Ole Busch Madsen Vestergade 3 6950 Ringkøbing Mail: olebusch@webspeed.dk Tlf. 29243244

Næstformand

Bjørn Møller Ibsensvej 1a 6950 Ringkøbing mail: bjoern.moeller@hotmail.dk Tlf. 29801251

Kasserer

Peter Johannsen Heboltoft 90 6950 Ringkøbing mail: pmjohannsen@gmail.com Tlf. 29268943

Sekretær

Karen Marie Simonsen Hoverdalvej 12, Hover 6971 Spjald mail: højrup12@gmail.com Tlf. 53285910

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Tove Gravesen mail: tohg0912@gmail.com Tlf. 23266912

Solveig Wiuff mail: solveg.wiuff@mail.com Tlf. 24484218

Kaj Møller mail: kajak1210@gmail.com Tlf.29272544

Bodil Hindsholm Hansen mail: bodilhindsholm@gmail.com Tlf. 23254302

Suppleanter

Karen Marie Svensgaard mail: kmsvensgaard@gmail.com Tlf. 40738188

Henning Frederiksen mail: mail@henfred.dk Tlf. 40465497

VEDTÆGTER for Grænseforeningen for Ringkøbing og Omegn
Vedtaget på foreningens generalforsamling den 19. september 2019.
   
§ 1.
Foreningens navn er Grænseforeningen for Ringkøbing og Omegn.
Foreningen er et selvstændigt led af Grænseforeningen og arbejder i overensstemmelse med dennes love.
§ 2.
Foreningens formål er at støtte danskheden i grænselandet, særligt syd for grænsen, at udbrede kendskabet til grænselandets forhold samt at bevare og styrke dansk sprog og kultur.
§ 3.
Som medlemmer optages personer, der vil arbejde for Grænseforeningens formål, og som godkender foreningens formål. 
§ 4. 
Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 9 medlemmer. Valget af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleant finder sted på den årlige generalforsamling, således at medlemmerne afgår skiftevis med 4 det ene år og 5 det følgende år. 
Suppleanterne nyvælges hvert år.
1 revisor og 1 revisorsup

VEDTÆGTER for Grænseforeningen for Ringkøbing og Omegn
Vedtaget på foreningens generalforsamling tirsdag den 20. september 2011 
   
§ 1.
Foreningens navn er Grænseforeningen for Ringkøbing og Omegn.
Foreningen er et selvstændigt led af Grænseforeningen og arbejder i overensstemmelse med dennes love.
§ 2.
Foreningens formål er at støtte danskheden i grænselandet, særligt syd for grænsen, at udbrede kendskabet til grænselandets forhold samt at bevare og styrke dansk sprog og kultur.
§ 3.
Som medlemmer optages personer, der vil arbejde for Grænseforeningens formål, og som godkender foreningens formål. 
§ 4. 
Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 9 medlemmer. Valget af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleant finder sted på den årlige generalforsamling, således at medlemmerne afgår skiftevis med 4 det ene år og 5 det følgende år. 
Suppleanterne nyvælges hvert år.
1 revisor og 1 revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen. 
§ 5. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
§ 6. 
Formanden sammenkalder bestyrelsen efter behov, eller når mindst 4 af bestyrelsesmedlemmerne kræver det.
Formanden er selvskrevet som delegeret ved Grænseforeningens sendemandsmøde.
§ 7.
Bestyrelsen udarbejder forslag til medlemskontingent. Forslaget fremlægges til godkendelse på den årlige eneralforsamling.
§ 8.
Kassereren fører regnskabet og aflægger det reviderede regnskab på foreningens årlige generalforsamling.
§ 9.
Foreningen indbetaler kontingent til Grænseforeningen og sender indberetning om foreningens virksomhed i overensstemmelse med Grænseforeningens love.
§ 10.
Regnskabsåret går fra 1. august til 31. juli.
§ 11.
Til sendemandsmødet, der er Grænseforeningens øverste myndighed, sender foreningen de sendemænd, man er berettiget til i henhold til Grænseforeningens love. Sendemænd udover formanden udpeges af bestyrelsen.
§ 12.
Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, afholdes i september måned og indkaldes med 14 dages varsel.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens/formandens beretning  
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af bestyrelses suppleanter
8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
9. Eventuelt

§ 13.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før ordinær generalforsamling afholdes. 
§ 14.
Foreningen kan udmelde sig af Grænseforeningen på de vilkår, som gælder i Grænseforeningens love. 
§ 15.
Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer går ind for forslaget.
§ 16.
Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Senest på den anden generalforsamling tager de fremmødte bestemmelse om anvendelsen af foreningens midler.  
§ 5. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
§ 6. 
Formanden sammenkalder bestyrelsen efter behov, eller når mindst 4 af bestyrelsesmedlemmerne kræver det.
Formanden er selvskrevet som delegeret ved Grænseforeningens sendemandsmøde.
§ 7.
Bestyrelsen udarbejder forslag til medlemskontingent. Forslaget fremlægges til godkendelse på den årlige generalforsamling.
§ 8.
Kassereren fører regnskabet og aflægger det reviderede regnskab på foreningens årlige generalforsamling.
§ 9.
Foreningen indbetaler kontingent til Grænseforeningen og sender indberetning om foreningens virksomhed i overensstemmelse med Grænseforeningens love.
§ 10.
Regnskabsåret går fra 1. august til 31. juli.
§ 11.
Til sendemandsmødet, der er Grænseforeningens øverste myndighed, sender foreningen de sendemænd, man er berettiget til i henhold til Grænseforeningens love. Sendemænd udover formanden udpeges af bestyrelsen.
§ 12.
Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, afholdes i september måned og indkaldes med 14 dages varsel.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens/formandens beretning  
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af bestyrelsessuppleanter
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

§ 13.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før ordinær generalforsamling afholdes. 
§ 14.
Foreningen kan udmelde sig af Grænseforeningen på de vilkår, som gælder i Grænseforeningens love. 
§ 15.
Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer går ind for forslaget.
§ 16.
Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Senest på den anden generalforsamling tager de fremmødte bestemmelse om anvendelsen af foreningens midler.