Tilbage til nyhedsliste

Togforbindelsen mellem Danmark og Tyskland er sikret

8. september 2023

Med ’Infrastrukturplan 2035’ bliver elektrificeringen af den danske jernbane forlænget syd for grænsen, men der er frygt for, at planen fører til, at Flensborg kobles af udviklingen.

Flensborg Banegård har mistet sin gode position i togforbindelsen mellem Danmark og Tyskland.

Flensborg Banegård har mistet sin gode position i togforbindelsen mellem Danmark og Tyskland.

Foto: N. Simonsen/Wikimedia Commons

Forligskredsen bag ’Infrastrukturplan 2035’ har givet transportminister Thomas Danielsen (V) mandat til at give den tyske delstat Slesvig-Holsten tilsagn om, at den danske stat dækker merudgifterne ved indkøb af to ekstra togsæt. Desuden vil Danmark finansiere indretningen af yderligere 21 togsæt til den grænseoverskridende trafik ved den dansk-tyske grænse i Sønderjylland.

Beslutningen er taget på baggrund af en undersøgelse, som er besluttet i forbindelse med aftalen om ’Infrastrukturplan 2035’, som blev indgået mellem samtlige partier i Folketinget i 2021.

Med beslutningen bliver Tinglev i udgangspunktet til omstigningsstation mellem danske og tyske regionaltog, hvorved den indenlandske togtrafik får mulighed for at fortsætte til Sønderborg. Dermed kan Sønderborgbanen fra omkring 2028 få mulighed for at få tog hver time og ikke som i dag kun hver anden time.

Så er spørgsmålet, hvad der sker med togforbindelsen til og fra Flensborg.

Flensborg Avis skriver, at Flensborg kobles af udviklingen.

”Med denne løsning vil Flensborg som den største by i grænseregionen miste en stor del af sine direkte regionaltogsforbindelser til Danmark”, siger Stefan Seidler, som er medlem af den tyske forbundsdag for det danske og det frisiske mindretals parti, Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) til Flensborg Avis.

En gennemførelse af timedrift til Sønderborg forudsætter, at der til den tid findes finansiering hertil. Garantistillelsen over for Slesvig-Holsten forudsætter Finansudvalgets tilslutning ved aktstykke, skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse.

Muligheder undersøges fortsat

Forligskredsen bag ’Infrastrukturplan 2035’ har desuden aftalt, at mulighederne for at forlænge de tyske tog længere nord på end Tinglev skal undersøges nærmere i det fremadrettede samarbejde med delstaten Slesvig-Holsten.

Ifølge kommissoriet for undersøgelse af togtrafikken over landegrænsen mellem Danmark og Tyskland, som forligskredsen nedsatte i 2021 arbejdes der med to hovedmodeller for den fremtidige grænseoverskridende jernbanedrift:

Den første model er timedrift med batteritog fra Kiel til og fra Tinglev suppleret med et antal daglige IC-tog mellem Aarhus og Hamborg. Den bygger på en forventning om, at der parallelt med batteritog i timedrift mellem Tinglev og Kiel fastholdes et vist antal IC-tog mellem Hamborg og Aarhus som en overbygning på regionaltogstrafikken over grænsen.

Der er en forventning om, at Slesvig-Holsten foretrækker en løsning, hvor det er Deutsche Bahn, der driver fjerntog mellem Hamborg og Flensborg og betjener de lange distancer i Slesvig-Holsten for passagerer på lokale billetter. Disse tog kan i et delvist omfang fortsætte til Aarhus, hvor de på dansk side drives af DSB.

Kræver også tysk investering

Den anden model er timedrift med regionaltog mellem Hamborg og Tinglev, suppleret med et antal daglige IC-tog mellem Aarhus og Hamborg. Den model beror på et regionaltogssystem en gang i timen mellem Hamborg og Flensborg, som så forlænges hver time fra Flensborg til Tinglev. Denne model kræver investering i lidt flere tog på tysk side. De tog skal i givet fald fungere som to-strømstog, og en dansk medfinansiering forventes nødvendig.

Nu mangler finansieringen fra dansk side altså kun, at aktstykket vedtages i Folketingets Finansudvalg. 

Det fremgår også af kommissoriet, at hvis det ikke er muligt at betjene strækningen Tinglev-Padborg med tyske tog, så vil henholdsvis Padborg og Sønderborg bliver betjent hver anden time, som endestation for danske tog.

SSW’s transportordfører i den slesvig-holstenske landdag i Kiel, Sybilla Nitsch, opfordrer ifølge Flensborg Avis den Slesvig-Holstens transportminister, Claus Ruhe Madsen, til at gå i dialog med de danske politikere for få de tyske tog til at køre længere nordpå i Danmark end Tinglev, som den danske infrastrukturplan åbner mulighed for, og for at sikre, at der bliver timedrift på de kommende forbindelser, og at Flensborg ikke bliver frakoblet de kommende fjerntogsforbindelser mellem Danmark og Tyskland.