Gå til leksikonoversigt

Dialektforskning

Begreber

Forskning i danske dialekter blev grundlagt i Sønderjylland i perioden 1850-63 som led i den nationale kamp. Den danske regering forsøgte fra 1851 at fremme en fordanskning med sprogreskripterne.

Den øgede brug af rigsdansk i kirke og skole blev skarpt kritiseret fra tysk side. Det blev hævdet, at dialekttalende slesvigere ikke forstod rigsdansk, da deres sprog, sønderjysk, var et dansk-tysk blandingssprog. For at imødegå denne påstand gik slesvigske præster i gang med sprogstudier, bl.a. Eiler Hagerup, sognepræst i St. Solt. Han udgav i 1853 bogen Om det danske Sprog i Angel for at bevise, at der her endnu fandtes et dansk folkesprog.

Præsten i nabosognet Tumby, L.R. Tuxen, supplerede med et studie over plattysk i Angel, hvor han søgte at vise, at den plattyske dialekt var så ringe, at det var bedst at lade dansk være kirke- og skolesprog. Det nationalpolitiske sigte prægede også andre slesvigske dialektforskere, og dette var årsag til, at den danske filolog K.J. Lyngby gik i gang med en omfattende undersøgelse. I 1858 udsendte han et skelsættende værk, Bidrag til en sønderjysk Sproglære, som var skrevet ud fra saglige synspunkter uden nedvurdering af plattysk.

I 1900-tallet indsamlede Institut for Dansk Dialektforskning, Københavns Universitet, de sønderjyske dialekter, og Anders Bjerrum og Magda Nyberg udgav banebrydende analyser af sprogskiftet fra sønderjysk til plattysk og tyske låneord i sønderjysk. Hertil kom ordbøger over dialekten i Fjolde, Angel, Hostrup og Emmerlev.

Sociolingvistiske analyser af sønderjysk, rigsdansk og tysk forelå fra 1970’erne fra Institut for Grænseregionsforskning med Karen Margrethe Pedersens Dialekt, regionalsprog, rigssprog – en analyse af børns skolesprog (1977) og Dansk Sprog i Sydslesvig, bd. 1-2 (2000). I Jysk Ordbog fra Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, Aarhus Universitet, indgår de sønderjyske dialekter.

Af Inge Adriansen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.