Gå til leksikonoversigt

Koch, Peter Christian, 1807-1880, redaktør

Personer

P.C.  Koch blev født på Gram Gods 19. februar 1807. Han døde 2. november 1880. Hans bedstefar stammede fra Tønder-egnen, hvor han og dermed familien var påvirket af den pietistiske vækkelse og Brorson. Bedstefaderen var i øvrigt en af de første selvejerbønder, som gennemførte udskiftning, hvorfor han er nævnt i Ove Mallings "Store og gode handlinger i Danmark, Slesvig-Holsten og Norge". Som et kuriosum kan nævnes, at P.C. Kochs tipoldebarn var formand for Grænseforeningen og chefredaktør for Kristeligt Dagblad Bent A. Koch.

Også i P.C. Kochs hjem herskede en pietistisk ånd, som senere i livet gjorde ham modtagelig for grundtvigsk påvirkning. Han hævder selv, at han i skolen "hartad ingen undervisning" fik, hvad han kom til at føle hele livet igennem. P.C. Koch er om nogen selvlærd, bortset fra købmandsfaget, hvor han kom i lære i Haderslev som 13-årig og forblev i 16 år, indtil han i 1836 etablerede sig som selvstændig. Koch stod gennem sit virke som købmand i tæt forbindelse med omegnens bønder og kunne meget præcist følge de strømninger, som rørte sig hos bønderne, herunder de nationale.

P.C. Koch blev af sin bror og senere af bogbinder Niels Christian Nissen opfordret til at starte et ugeblad, som skulle formidle folkelig oplysning. Koch kunne ikke løse denne opgave alene, men de dansksindede professorer ved Kiels Universitet, Christian Paulsen og Christian Flor havde også tanker om oprettelsen af et dansk ugeblad. De fire mødtes den 30. juli 1837 for at drøfte mulighederne. En forudsætning var at få kongeligt privilegium, hvilket lykkedes efter adskillige ansøgninger og ved kronprins Christians (den senere Christian 8.) hjælp den 20. marts 1838. Baggrunden var også regeringens forventning om, at bladet ville blive loyal over for regeringen og altså antiliberalt. Hermed kunne det første nummer af ugebladet Dannevirke udkomme den 20. juni 1838 med P.C. Koch som redaktør. Bladet blev i de følgende 10 år centrum for den danske bevægelse i Slesvig, dog uden Niels Christian Nissen, der døde året efter. (Se P.C. Kochs brev til Christian Flor kort efter Niels Chr. Nissens død)

Koch engagerede sig også i andet dansk kulturelt arbejde, bl.a. i oprettelsen af små sognebiblioteker. Egentlig var det hans svoger Nis Hansen, der i København fik stiftet "Selskabet til dansk Læsnings Udbredelse i Slesvig". Til brug for det det kulturelle arbejde fik Koch også udarbejdet et slesvigsk sprogkort, der om end ikke fejlfrit, så dog med rimelig præcision angav, hvilket sprog der taltes i hvilke egne. Endvidere engagerede Koch sig i at arrangere danske teaterforestillinger i Haderslev samt i oprettelse af folkehøjskoler, bl.a. Rødding Højskole.

P.C. Koch gik efterhånden også ind i det politiske arbejde, hvor han blev mere og mere liberalt orienteret, og efter Peter Hiort Lorenzens aktion på stænderforsamlingen i november 1842 var han helt på Lorenzens side. Han var også medinitiativtager til Skamlingsbankemøderne i 1843 og årene frem. P.C. Koch var ikke taler, men han støttede omkring den praktiske gennemførelse af de store folkemøder. Hans navn er blandt de 18, som er indhugget i Skamlingsbankestøtten.

Kort efter krigsudbruddet i 1848 måtte Koch flygte til København, hvorefter udgivelsen af Dannevirke blev meget uregelmæssig, indtil Koch i efteråret kunne vende tilbage til Haderslev. Fra sommeren 1851 begyndte Dannevirke at udkomme som dagblad. Fra begyndelsen af 1852 udgav han i samarbejde med F.E. Boisen i Vilstrup tidsskriftet "Budstikken", et Folkeskrift til Oplysning og Opbyggelse".

I årene efter krigen og under de konservative ministerier Bluhme og Ørsted mistede Koch efterhånden indflydelse. Dannevirke blev på grund af sine liberale synspunkter fortsat chikaneret, og han mistede vel også efterhånden noget af sin ungdoms kraft. Samtidig blev han i stigende grad optaget af religiøse grublerier, fremprovokeret af Søren Kierkegaards kirkekamp i 1855. Da de nationalliberale kom til magten samme år og hans muligheder ikke forbedredes, valgte han at sælge Dannevirke og trykkeriet pr. 1. januar 1856 til sin medarbejder Godske Nielsen og flyttede til København. Her udgav han 1857-59 ugeskriftet "Øresund".