Gå til leksikonoversigt

Monrad, C.F. , 1815-1889, skolebestyrer

Personer

Christian Ferdinand Monrad blev født i Grejs ved Vejle. Han blev i 1835 student fra Sorø Akademi, hvorefter han fulgte i sin fars fodspor og studerede teologi uden dog at tage eksamen. I 1846 blev han lærer ved Mariboes Dannekvindeskole og realskole, hvor han blev præget af de grundtvigske skoletanker.

I 1849 blev C.F. Monrad gift med Anna Thorine Thorsen (1820-1905).

Efter Treårskrigen tog C.F. Monrad som mange andre unge akademikere til Sønderjylland, hvor han blev lærer ved Flensborg Latin- og Realskole. Blandt hans elever her var den senere historiker A.D. Jørgensen.

Sideløbende med lærerarbejdet blev C.F. Monrad fra 1856 medbestyrer af en privat to-sproget pigeskole i Flensborg, som i 1863 havde 122 elever. Efter krigen i 1864 blev Monrad afskediget som lærer, men de preussiske myndigheder kunne ikke udvise Monrad til Danmark, fordi han ejede fast ejendom i Flensborg. Han kunne derfor fortsætte sit arbejde for danskheden og drog inden årets udgang til København for at medvirke til oprettelse af Foreningen "Dannebrog", som havde til formål at støtte sønderjyderne kulturelt og økonomisk. Til sin død var han denne forenings mellemmand mellem pengestærke kredse i København og sønderjyderne.

C.F. Monrad blev efter 1864 danskhedens kulturelle fyrtårn i Flensborg. Han kæmpede resten af sit liv for at bevare og styrke dansk sprog og kultur i Flensborg, ikke mindst drevet af § 5 i Pragfreden, som lovede en fremtidig afstemning i de nordligste distrikter i Slesvig om områdets tilhørsforhold. Det store spørgsmål var, om Flensborg kunne regnes med til "de nordligste distrikter", når nu flertallet af befolkningen talte tysk. Derfor handlede det om at fremme dansk sprog, i det mindste hos de dansksindede selv.

I 1865 og 1866 arrangerede Monrad talrige foredrag, fra 1868 var han en fremtrædende skikkelse i foreningen "Enigheden", hvis foreningssprog var dansk, og i 1869 var han hovedinitiativtager til, at den tysksprogede avis "Flensburger Anzeiger" skiftede til dansk sprog og fra 1. oktober 1869 udkom under navnet Flensborg Avis. Når avisens redaktører, bl.a. Gustav Johannsen, af politiske grunde måtte gå i fængsel, var det Monrad, som overtog redaktørarbejdet for avisen.

I 1873 stiftede Monrad "Foredragsforeningen i Flensborg", som han var formand for til 1883, da Jens Jessen overtog dette hverv.

I 1880 var Monrad sammen med J.P. Junggreen og Gustav Johannsen de drivende kræfter i oprettelsen af "Foreningen til det danske sprogs bevarelse i Nordslesvig", som senere blev kendt under navnet Sprogforeningen. Monrad blev leder af bogkomiteen, som dækkede over Sprogforeningens vigtigste arbejde i disse år, nemlig oprettelsen af danske bogsamlinger rundt i de sønderjyske sogne. Allerede i 1882 var der oprettet 80 af disse små biblioteker, og ved Monrads død i 1889 var der 90. 

C.F. Monrad er begravet på Flensborg gamle Kirkegård, hvor "Foreningen til det danske Sprogs Bevarelse i Nordslesvig" i 1895 rejste en mindestøtte over ham.

Portræt i Billedsalen på Folkehjem i Aabenraa.

Kilde: Hans Schulz Hansen: "Flensborg danske fyrtårn". Kronik i Flensborg Avis den 22. september 2005