Gå til leksikonoversigt

Angel

Steder

Halvø i det østlige Sydslesvig mellem Flensborg Fjord og Slien.

Halvøen var i forhistorisk tid beboet af anglerne, som sammen med saksere og jyder omkring år 450 e.Kr. bosatte sig i det sydlige England. Den angelsaksiske kirkefader Beda Venerabilis skriver i 731 at de kom fra det kongerige, som kaldes Angel, som lå imellem jydernes og saksernes provinser.

I et andet manuskript fra 900-tallet fortælles om helten Offa, der allerede før han blev mand vandt det meste af sit kongerige i kamp. Det berettes at han med kun et sværd markerede grænsen mod myrgingerne ved Ejderens munding. Det er formentlig den samme fortælling vi finder i Saxos beretning om Uffe hin Spage og hans kamp mod sakserkongens søn og en saksisk kæmpe på en ø i Ejderen.

Anglerne har sat sig et tydeligt spor i det såkaldte Olger-dige vest for Aabenraa, bygget før år 50 efter vor tidsregning, som en nordvendt langvold mod den nordlige nabo, jyderne.

Det frugtbare morænelandskab mellem Flensborg Fjord og Slien er afgrænset mod vest af den mellemslesvigske hedeslette. Jorderne er forholdsvis gode, især i den nordlige og vestlige del. Fra 1760'erne begyndte en udskiftning, som førte til en betydelig velstandsstigning blandt bønderne. Dette medførte en frigørelse fra den traditionelle bondekultur.

I byggeskik, klædedragt og sprog påvirkedes angelboerne af områdets større byer. Gårdene er ofte ret store, trefløjede med en fritliggende, dominerende hovedbygning.

Fra 1800-1850 skete der et sprogskifte fra sønderjysk til plattysk i størstedelen af befolkningen, og det fulgtes af slesvig-holstenske sympatier under Treårskrigen 1848-50.

Da Angel var blevet fortysket så forholdsvis hurtigt, anså den danske regering det for muligt at genvinde det tabte ved et ihærdigt fordanskningsforsøg. Dette var baggrunden for lovene om dansk kirke- og retssprog, som indførtes i 1853. Men de mødte bitter modstand, også blandt de loyale, dansksindede angelboere. Fordanskningsarbejdet standsede brat i 1864, og ved valgene i 1867 stemte godt 60% tysk, og ved afstemningen i 1920 var der i den del af zone 2, der gik ind i Angel, ikke over 30% danske stemmer i noget sogn.

Som et kuriosum ligger navnet Angel bag betegnelsen "angel-sakserne", nemlig den folkegruppe, som i 400-tallet udvandrede fra Angel og Sachsen til de britiske øer og senere i 1600-tallet videre til Nordamerika. Det hævdes, at man for at blive valgt til USA's præsident skal være såkaldt WASP (White, Anglo-Saxon, Protestant) - eller sagt på en anden måde: Ingen kan vælges til præsident for De Forenede Stater uden at have forfædre på Angel.