Gå til leksikonoversigt

Wienerfreden af 30. oktober 1864 (uddrag)

Begreber

Fredsaftale indgået 30. oktober 1864 mellem Preussen, Østrig og Danmark som afslutning på 1864-krigen. Den indebar dansk afståelse af hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg til de to sejrsmagter. Dog skete der en grænseudligning, så de kongerigske enklaver i Slesvig tilfaldt Østrig og Preussen, mens Ribes omegn, otte sogne syd for Kolding samt Ærø til gengæld blev indlemmet i kongeriget Danmark. I midtlandet udgjorde Kongeåen den nye dansk-tyske grænse.

Af Hans Schultz Hansen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Franz von Jessen: Haandbog i det nordslesvigske Spørgsmaals Historie. 1901. 

Uddrag:

Art. 3. Hans majestæt Kongen af Danmark renoncerer (giver afkald på) paa alle Sine Rettigheder til Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, til Fordel for Deres Majestæter Keiseren af Østerrig og Kongen af Preussen, idet Allerhøistsamme forpligter Sig til at anerkjende de Dispositioner, som de nævnte Majestæter ville træffe med Hensyn til disse Hertugdømmer.

Art. 4. Afstaaelsen af Hertugdømmet Slesvig omfatter de til dette Hertugdømme hørende Øer, ligesaavel som det paa Fastlandet beliggende Territorium.

For at simplificere Grændsereguleringen og for at gjøre Ende paa de Ulemper der opstaae af de jydske Territoriers Beliggenhed som Enclaver i det slesvigske Territorium, afstaaer Hans Majestæt Kongen af Danmark til Deres Majestæter Keiseren af Østerrig og Kongen af Preussen de jydske Besiddelser, der ligge Syd for Districtet Ribe sydlige Grændselinie, saasom det jydske Territorium Møgeltønder, Øen Amrom, de jydske Dele af Øerne Føhr, Sild og Rømø o.s.v.

Derimod samtykke Deres Majestæter Keiseren af Østerrig og Kongen af Preussen i, at en tilsvarende Deel af Slesvig, indbefattende foruden Øen Ærø Territorier der tjene til at frembringe fornævnte Districts Ribes Sammenhæng med det øvrige Jylland og til at corrigere Grændselinien imellem Jylland og Slesvig henimod Kolding, der bliver adskilt fra Hertugdømmet Slesvig og incorporeret i Kongeriget Danmark.

I Art. 5 fastlægges derpå i alle enkeltheder forløbet af Danmarks sydgrænse (den såkaldte Kongeågrænse), der bestod fra 1864 til 1920.

Kilde:

Kilder til den dansk-tyske grænseregions historie I. 1800-1864. Flensborg, 1984.