Gå til listen over lokalforeninger

Midtsjællands Grænseforening

Roskilde

Engager dig i Grænseforeningen i dit lokalområde.

Vi mener, at erfaringerne fra det dansk-tyske grænseland, hvor man er gået fra fjendskab til venskab, er afgørende for dansk demokrati og mødet mellem kulturer. Derfor arrangerer vi aktiviteter, foredrag og udflugter for at blive klogere på grænselandet. Her skaber vi et lokalt fællesskab, der knytter bånd til det danske mindretal syd for grænsen.

Vi glæder os til at se dig til et af vores arrangementer, som du kan få overblik over her på siden.

Midtsjællands Grænseforening blev stiftet den 25. august 1894.

Mail: midtsjaelland@graenseforeningen.dk

 

Formand

Annemarie Brett Jakobsen

ramsoe3@gmail.com

 

Næstformand

Jonas Wissing Larsen

Tlf. 22 38 52 79

 

Bestyrelsesmedlem

Andreas Møller-Petersen

Vedtægter for Midtsjællands Grænseforening

§ 1.
Foreningens navn er Midtsjællands Grænseforening. Foreningens adresse er den til enhver tid
værende formands.
Foreningen er tilsluttet Grænseforeningen og arbejder i overensstemmelse med dennes vedtægter
og formål.

§ 2.
Det er Grænseforeningens formål at støtte danskheden i grænselandet, særligt syd for grænsen,
at udbrede kendskabet til grænselandets forhold samt at bevare og styrke dansk sprog og kultur.

§ 3.
Som medlem kan optages enhver person, der godkender foreningens formål og betaler det til
enhver tid værende kontingent.
Organisationer og virksomheder kan tegne støttemedlemskab, som dog ikke giver stemmeret.
Udmeldelse kan ske til formanden. Har et medlem stået i restance i 1 år, slettes vedkommende
som medlem.

§ 4.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned.
Indkaldelse med dagsorden sker med mindst 1 måneds varsel ved bekendtgørelse i
årsprogrammet, medlemsbladet Grænsen eller skriftligt til medlemmerne.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af stemmetællere og dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af formand, næstformand og kasserer.
6. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af 1 revisor og 1 suppleant.
8. Eventuelt.
Som øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges mindst 3 og højst 6 medlemmer.
Alle valg gælder for 2 år og afgøres ved almindelig stemmeflerhed.
Formanden og halvdelen af øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år, næstformanden,
kassereren og den anden halvdel af øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og være formanden i
hænde senest 3 uger før generalforsamlingen, disse forslag afgøres ved almindelig
stemmeflerhed.
Forslag til vedtægtsændringer udsendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.
For vedtagelse kræves at 2/3 af de mødte medlemmer stemmer herfor.
Der skal optages referat af generalforsamlingen, der i nummerorden indsættes i foreningens
protokol.

§ 5.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, vælger sekretær, eventuelt et forretningsudvalg
og kan vælge andre udvalg efter behov.
Bestyrelsen vælger sendemænd til Grænseforeningens sendemandsmøde.
Bestyrelsen fastsætter kontingentet for enkeltmedlemmer, organisationer og virksomheder.
Beslutninger på bestyrelsesmøder træffes ved almindelig stemmeflerhed.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede.
Der skal afholdes mindst 3 årlige bestyrelsesmøder, og desuden når formanden eller 1/3 af
bestyrelsen kræver det.
Formanden skal indkalde til et begæret møde senest 8 dage efter, at begæringen er modtaget.
Formanden indkalder skriftligt til bestyrelsesmøde med den dagsorden, der skal behandles.
Formanden leder møderne. Ved formandens forfald ledes møderne af næstformanden.
Der optages referat af bestyrelsesmøderne, som i nummerorden indsættes i foreningens protokol.
Foreningen tegnes af formanden.

§ 6.
Foreningens regnskabsår går fra 1. april til 31. marts.
Foreningens midler forvaltes af kassereren efter bestyrelsens anvisning.
Regnskabet revideres umiddelbart efter regnskabsårets afslutning af de valgte revisorer.
Der kan foretages uanmeldt revision.

§ 7.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller mindst 30 medlemmer
fremsætter begæring herom.
Indkaldelse med dagsorden sker skriftligt til medlemmerne med mindst 8 dages varsel.
Beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed.

§ 8.
Opløsning af foreningen skal ske på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf
mindst den ene skal være ekstraordinær.
Intervallet mellem disse 2 generalforsamlinger må ikke overstige 1 måned.
Opløsning kræver, at 3/4 af de mødte medlemmer stemmer herfor.
Eventuelle midler tilfalder Grænseforeningen.
Foreningen kan sammenlægges med andre Grænseforeninger. Ved sammenlægning indgår
eventuelle midler i den sammenlagte forening.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 23. august 2021.

Disse vedtægter afløser vedtægterne af 25. april 2017.