Gå til leksikonoversigt

Draved Skov

Steder

Skovområde på 250 ha syd for Løgumkloster, der sammen med Kongens Mose blev overtaget af kronen ved reformationen. Draved Skov ligger på toppen af Abild Bakkeø på en flad leret undergrund og var oprindeligt omgivet af store mosestrækninger. Transport af træ ud af skoven var derfor meget besværlig, og Draved Skov er derfor et af de skovområder i Danmark, der er mindst påvirket af menneskelig aktivitet. 

Da skoven endvidere lagde grund til de første pollenanalyser af den fortidige vegetation i 1940’erne, og det blev påvist, at der er områder i skoven, der har haft en uændret vegetationssammensætning siden stenalderen, er den blevet den mest kendte naturskov i Danmark. Blandt andet indeholder Draved Skov de største sammenhængende bevoksninger af træarten skovlind, der ellers stort set er blevet udryddet.

Allerede ved den danske stats overtagelse af skoven i 1920 skrev kgl. skovrider Fr. Krarup, ”at en større Del af denne Skov burde behandles som Naturmindesmærke”. Fra 1948 og frem er dele af skoven blevet formelt fredet. I 1993 besluttede Skov- og Naturstyrelsen at ophøre med al skovdrift fra 1999. Inden da blev alt plantet nåletræ fjernet og grøftesystemerne blokeret.

Selvom store dele af skoven består af ung naturlig løvtræstilgroning på de tidligere nåleskovsarealer, er Draved Skov i sin helhed det største stykke sammenhængende naturskov i landet. Sammen med Kongens Mose er over 600 ha statsejet skov og mose overladt til naturens egne processer. 

Af Peter Ilsøe i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.